اخذ گواهی ISO15189:2012 توسط آزمایشگاه تخصصی بیمارستان امام حسین (ع)

توسط آزمایشگاه تخصصی بیمارستان

اخذ گواهی ISO15189:2012 توسط آزمایشگاه تخصصی بیمارستان امام حسین (ع)


جلسه اخذ گواهي ISO15189:2012 توسط آزمايشگاه تخصصي بيمارستان امام حسين (ع) مورخ 26/10/94 در محل آزمايشگاه مرکز برگزار گرديد.
ين جلسه با حضور اساتيد بخش آزمايشگاه و پاتولوژي ،معاونت درمان ،معاونت آموزشي ، رياست درمان ،معاونت آموزش ،رياست محترم امور اداري برگزار شد.

ه نقل از روابط عمومي مرکز آزمايشگاه امام حسين(ع) به عنوان اولين آزمايشگاه بيمارستان دانشگاهي است که موفق به اخذ اين گواهي گرديده است. بي شک اين امر به دنبال تلاش بي وقفه کليه پرسنل ، کارشناسان و همکاران آزمايشگاه و در سايه حمايتهاي مسئولين محترم بيمارستان ميسر گرديده است.