بخش های بیمارستان

مرکز پزشکی آموزشی درمانی امام حسین به عنوان یک بیمارستان جنرال در اکثر گروههای تخصصی از متخصصین مجرب بهره می برد.