دکتر خواجه نوری - رضا

دکتر خواجه نوری - رضا

متخصص بيهوشي

 • تخصص
  • بيهوشي
 • رتبۀ علمی
  • متخصص
 • توضیحات روزهاي يکشنيه 14-12
  درمانگاه بيهوشي
 • بخشها
 • آدرس
 • تلفن
 • ایمیل
 • وب سایت /clinics/DrDetails.aspx?Drid=97007
 • نوبت های درمانگاه
  تاریخ 
  روز 
  پزشک 
  کلینیک 
  شروع 
  پایان 
  مبلغ ویزیت 
  قیمت بیمه ای 
  دریافت نوبت 
  No data to display
ساعات حضور
 • حضور درمانگاه
  روزهاي يکشنيه 14-12
  درمانگاه بيهوشي
لیست نوبت ها
درباره پزشک