دکتر صادقی - سهیلا

دکتر صادقی - سهیلا

استادیار متخصص تمام وقت داخلی

 • تخصص
  • داخلی
 • رتبۀ علمی
  • استادیار متخصص تمام وقت
 • توضیحات شنبه و يکشنبه 12-10
  دوشنبه (کلينيک ويژه) 16-14
 • بخشها
 • آدرس
 • تلفن
 • ایمیل
 • وب سایت /clinics/DrDetails.aspx?Drid=96094
 • نوبت های درمانگاه
  تاریخ 
  روز 
  پزشک 
  کلینیک 
  شروع 
  پایان 
  مبلغ ویزیت 
  قیمت بیمه ای 
  دریافت نوبت 
  1397/02/31 دوشنبهصادقی - سهیلاداخلی - درمانگاه14:0015:0025000044100ظرفیت تکمیل
  1397/02/31 دوشنبهصادقی - سهیلادیابت- درمانگاه14:0015:0025000044100ظرفیت تکمیل
  1397/03/05 شنبهصادقی - سهیلاداخلی - درمانگاه09:3011:3025000044100ظرفیت تکمیل
  1397/03/05 شنبهصادقی - سهیلادیابت- درمانگاه09:3011:0025000044100ظرفیت تکمیل
  1397/03/06 یکشنبهصادقی - سهیلاداخلی - درمانگاه09:3011:3025000044100ظرفیت تکمیل
  1397/03/06 یکشنبهصادقی - سهیلادیابت- درمانگاه09:3011:0025000044100ظرفیت تکمیل
  1397/03/07 دوشنبهصادقی - سهیلاداخلی - درمانگاه14:0015:0025000044100ظرفیت تکمیل
  1397/03/07 دوشنبهصادقی - سهیلادیابت- درمانگاه14:0015:0025000044100
  دریافت نوبت
  1397/03/12 شنبهصادقی - سهیلاداخلی - درمانگاه09:3011:3025000044100ظرفیت تکمیل
  1397/03/12 شنبهصادقی - سهیلادیابت- درمانگاه09:3011:0025000044100
  دریافت نوبت
  1397/03/13 یکشنبهصادقی - سهیلاداخلی - درمانگاه09:3011:3025000044100ظرفیت تکمیل
  1397/03/13 یکشنبهصادقی - سهیلادیابت- درمانگاه09:3011:0025000044100
  دریافت نوبت
  1397/03/19 شنبهصادقی - سهیلاداخلی - درمانگاه09:3011:3025000044100ظرفیت تکمیل
  1397/03/19 شنبهصادقی - سهیلادیابت- درمانگاه09:3011:0025000044100
  دریافت نوبت
  1397/03/20 یکشنبهصادقی - سهیلاداخلی - درمانگاه09:3011:3025000044100ظرفیت تکمیل
  1397/03/20 یکشنبهصادقی - سهیلادیابت- درمانگاه09:3011:0025000044100
  دریافت نوبت
  1397/03/21 دوشنبهصادقی - سهیلاداخلی - درمانگاه14:0015:0025000044100ظرفیت تکمیل
  1397/03/21 دوشنبهصادقی - سهیلادیابت- درمانگاه14:0015:0025000044100
  دریافت نوبت
  1397/03/27 یکشنبهصادقی - سهیلاداخلی - درمانگاه09:3011:3025000044100ظرفیت تکمیل
  1397/03/27 یکشنبهصادقی - سهیلادیابت- درمانگاه09:3011:0025000044100
  دریافت نوبت
  1397/03/28 دوشنبهصادقی - سهیلاداخلی - درمانگاه14:0015:0025000044100ظرفیت تکمیل
  1397/03/28 دوشنبهصادقی - سهیلادیابت- درمانگاه14:0015:0025000044100
  دریافت نوبت
  1397/04/02 شنبهصادقی - سهیلاداخلی - درمانگاه09:3011:3025000044100
  دریافت نوبت
  1397/04/02 شنبهصادقی - سهیلادیابت- درمانگاه09:3011:0025000044100
  دریافت نوبت
  1397/04/03 یکشنبهصادقی - سهیلاداخلی - درمانگاه09:3011:3025000044100
  دریافت نوبت
  1397/04/03 یکشنبهصادقی - سهیلادیابت- درمانگاه09:3011:0025000044100
  دریافت نوبت
  1397/04/04 دوشنبهصادقی - سهیلاداخلی - درمانگاه14:0015:0025000044100
  دریافت نوبت
  1397/04/04 دوشنبهصادقی - سهیلادیابت- درمانگاه14:0015:0025000044100
  دریافت نوبت
  1397/04/09 شنبهصادقی - سهیلاداخلی - درمانگاه09:3011:3025000044100
  دریافت نوبت
  1397/04/09 شنبهصادقی - سهیلادیابت- درمانگاه09:3011:0025000044100
  دریافت نوبت
  1397/04/10 یکشنبهصادقی - سهیلاداخلی - درمانگاه09:3011:3025000044100
  دریافت نوبت
  1397/04/10 یکشنبهصادقی - سهیلادیابت- درمانگاه09:3011:0025000044100
  دریافت نوبت
  1397/04/11 دوشنبهصادقی - سهیلاداخلی - درمانگاه14:0015:0025000044100
  دریافت نوبت
  1397/04/11 دوشنبهصادقی - سهیلادیابت- درمانگاه14:0015:0025000044100
  دریافت نوبت
  1397/04/16 شنبهصادقی - سهیلاداخلی - درمانگاه09:3011:3025000044100
  دریافت نوبت
  1397/04/16 شنبهصادقی - سهیلادیابت- درمانگاه09:3011:0025000044100
  دریافت نوبت
  1397/04/17 یکشنبهصادقی - سهیلاداخلی - درمانگاه09:3011:3025000044100
  دریافت نوبت
  1397/04/17 یکشنبهصادقی - سهیلادیابت- درمانگاه09:3011:0025000044100
  دریافت نوبت
  1397/04/23 شنبهصادقی - سهیلاداخلی - درمانگاه09:3011:3025000044100
  دریافت نوبت
  1397/04/23 شنبهصادقی - سهیلادیابت- درمانگاه09:3011:0025000044100
  دریافت نوبت
  1397/04/24 یکشنبهصادقی - سهیلاداخلی - درمانگاه09:3011:3025000044100
  دریافت نوبت
  1397/04/24 یکشنبهصادقی - سهیلادیابت- درمانگاه09:3011:0025000044100
  دریافت نوبت
  1397/04/25 دوشنبهصادقی - سهیلاداخلی - درمانگاه14:0015:0025000044100
  دریافت نوبت
  1397/04/25 دوشنبهصادقی - سهیلادیابت- درمانگاه14:0015:0025000044100
  دریافت نوبت
  1397/04/30 شنبهصادقی - سهیلاداخلی - درمانگاه09:3011:3025000044100
  دریافت نوبت
  1397/04/30 شنبهصادقی - سهیلادیابت- درمانگاه09:3011:0025000044100
  دریافت نوبت
  1397/04/31 یکشنبهصادقی - سهیلاداخلی - درمانگاه09:3011:3025000044100
  دریافت نوبت
  1397/04/31 یکشنبهصادقی - سهیلادیابت- درمانگاه09:3011:0025000044100
  دریافت نوبت
  1397/05/01 دوشنبهصادقی - سهیلاداخلی - درمانگاه14:0015:0025000044100
  دریافت نوبت
  1397/05/01 دوشنبهصادقی - سهیلادیابت- درمانگاه14:0015:0025000044100
  دریافت نوبت
  1397/05/06 شنبهصادقی - سهیلاداخلی - درمانگاه09:3011:3025000044100
  دریافت نوبت
  1397/05/06 شنبهصادقی - سهیلادیابت- درمانگاه09:3011:0025000044100
  دریافت نوبت
  1397/05/07 یکشنبهصادقی - سهیلاداخلی - درمانگاه09:3011:3025000044100
  دریافت نوبت
  1397/05/07 یکشنبهصادقی - سهیلادیابت- درمانگاه09:3011:0025000044100
  دریافت نوبت
  1397/05/08 دوشنبهصادقی - سهیلاداخلی - درمانگاه14:0015:0025000044100
  دریافت نوبت
  1397/05/08 دوشنبهصادقی - سهیلادیابت- درمانگاه14:0015:0025000044100
  دریافت نوبت
  1397/05/13 شنبهصادقی - سهیلاداخلی - درمانگاه09:3011:3025000044100
  دریافت نوبت
  1397/05/13 شنبهصادقی - سهیلادیابت- درمانگاه09:3011:0025000044100
  دریافت نوبت
  1397/05/14 یکشنبهصادقی - سهیلاداخلی - درمانگاه09:3011:3025000044100
  دریافت نوبت
  1397/05/14 یکشنبهصادقی - سهیلادیابت- درمانگاه09:3011:0025000044100
  دریافت نوبت
  1397/05/15 دوشنبهصادقی - سهیلاداخلی - درمانگاه14:0015:0025000044100
  دریافت نوبت
  1397/05/15 دوشنبهصادقی - سهیلادیابت- درمانگاه14:0015:0025000044100
  دریافت نوبت
  1397/05/20 شنبهصادقی - سهیلاداخلی - درمانگاه09:3011:3025000044100
  دریافت نوبت
  1397/05/20 شنبهصادقی - سهیلادیابت- درمانگاه09:3011:0025000044100
  دریافت نوبت
  1397/05/21 یکشنبهصادقی - سهیلاداخلی - درمانگاه09:3011:3025000044100
  دریافت نوبت
  1397/05/21 یکشنبهصادقی - سهیلادیابت- درمانگاه09:3011:0025000044100
  دریافت نوبت
  1397/05/22 دوشنبهصادقی - سهیلاداخلی - درمانگاه14:0015:0025000044100
  دریافت نوبت
  1397/05/22 دوشنبهصادقی - سهیلادیابت- درمانگاه14:0015:0025000044100
  دریافت نوبت
  1397/05/27 شنبهصادقی - سهیلاداخلی - درمانگاه09:3011:3025000044100
  دریافت نوبت
  1397/05/27 شنبهصادقی - سهیلادیابت- درمانگاه09:3011:0025000044100
  دریافت نوبت
  1397/05/28 یکشنبهصادقی - سهیلاداخلی - درمانگاه09:3011:3025000044100
  دریافت نوبت
  1397/05/28 یکشنبهصادقی - سهیلادیابت- درمانگاه09:3011:0025000044100
  دریافت نوبت
  1397/05/29 دوشنبهصادقی - سهیلاداخلی - درمانگاه14:0015:0025000044100
  دریافت نوبت
  1397/05/29 دوشنبهصادقی - سهیلادیابت- درمانگاه14:0015:0025000044100
  دریافت نوبت
  1397/06/03 شنبهصادقی - سهیلاداخلی - درمانگاه09:3011:3025000044100
  دریافت نوبت
  1397/06/03 شنبهصادقی - سهیلادیابت- درمانگاه09:3011:0025000044100
  دریافت نوبت
  1397/06/04 یکشنبهصادقی - سهیلاداخلی - درمانگاه09:3011:3025000044100
  دریافت نوبت
  1397/06/04 یکشنبهصادقی - سهیلادیابت- درمانگاه09:3011:0025000044100
  دریافت نوبت
  1397/06/05 دوشنبهصادقی - سهیلاداخلی - درمانگاه14:0015:0025000044100
  دریافت نوبت
  1397/06/05 دوشنبهصادقی - سهیلادیابت- درمانگاه14:0015:0025000044100
  دریافت نوبت
  1397/06/10 شنبهصادقی - سهیلاداخلی - درمانگاه09:3011:3025000044100
  دریافت نوبت
  1397/06/10 شنبهصادقی - سهیلادیابت- درمانگاه09:3011:0025000044100
  دریافت نوبت
  1397/06/11 یکشنبهصادقی - سهیلاداخلی - درمانگاه09:3011:3025000044100
  دریافت نوبت
  1397/06/11 یکشنبهصادقی - سهیلادیابت- درمانگاه09:3011:0025000044100
  دریافت نوبت
  1397/06/12 دوشنبهصادقی - سهیلاداخلی - درمانگاه14:0015:0025000044100
  دریافت نوبت
  1397/06/12 دوشنبهصادقی - سهیلادیابت- درمانگاه14:0015:0025000044100
  دریافت نوبت
ساعات حضور
 • حضور درمانگاه
  شنبه و يکشنبه 12-10
  دوشنبه (کلينيک ويژه) 16-14
لیست نوبت ها
درباره پزشک