دکتر صادقی - سهیلا

دکتر صادقی - سهیلا

استادیار متخصص تمام وقت داخلی

 • تخصص
  • داخلی
 • رتبۀ علمی
  • استادیار متخصص تمام وقت
 • توضیحات شنبه و يکشنبه 12-10
  دوشنبه (کلينيک ويژه) 16-14
 • بخشها
 • آدرس
 • تلفن
 • ایمیل
 • وب سایت /clinics/DrDetails.aspx?Drid=96094
 • نوبت های درمانگاه
  تاریخ
  روز
  پزشک
  کلینیک
  شروع
  پایان
  مبلغ ویزیت
  قیمت بیمه ای
  دریافت نوبت
  1396/04/10 شنبهصادقی - سهیلاداخلي - درمانگاه09:3011:0022440039600ظرفیت تکمیل
  1396/04/10 شنبهصادقی - سهیلادیابت- درمانگاه09:3010:3022440039600ظرفیت تکمیل
  1396/04/11 یکشنبهصادقی - سهیلاداخلي - درمانگاه09:3011:0022440039600ظرفیت تکمیل
  1396/04/11 یکشنبهصادقی - سهیلادیابت- درمانگاه09:3010:3022440039600ظرفیت تکمیل
  1396/04/12 دوشنبهصادقی - سهیلاداخلي - درمانگاه14:0016:0022440039600ظرفیت تکمیل
  1396/04/12 دوشنبهصادقی - سهیلادیابت- درمانگاه14:0015:3022440039600
  دریافت نوبت
  1396/04/17 شنبهصادقی - سهیلاداخلي - درمانگاه09:3011:0022440039600ظرفیت تکمیل
  1396/04/17 شنبهصادقی - سهیلادیابت- درمانگاه09:3010:3022440039600
  دریافت نوبت
  1396/04/18 یکشنبهصادقی - سهیلاداخلي - درمانگاه09:3011:0022440039600ظرفیت تکمیل
  1396/04/18 یکشنبهصادقی - سهیلادیابت- درمانگاه09:3010:3022440039600
  دریافت نوبت
  1396/04/19 دوشنبهصادقی - سهیلاداخلي - درمانگاه14:0016:0022440039600ظرفیت تکمیل
  1396/04/19 دوشنبهصادقی - سهیلادیابت- درمانگاه14:0015:3022440039600
  دریافت نوبت
  1396/04/24 شنبهصادقی - سهیلاداخلي - درمانگاه09:3011:0022440039600ظرفیت تکمیل
  1396/04/24 شنبهصادقی - سهیلادیابت- درمانگاه09:3010:3022440039600
  دریافت نوبت
  1396/04/25 یکشنبهصادقی - سهیلاداخلي - درمانگاه09:3011:0022440039600ظرفیت تکمیل
  1396/04/25 یکشنبهصادقی - سهیلادیابت- درمانگاه09:3010:3022440039600
  دریافت نوبت
  1396/04/26 دوشنبهصادقی - سهیلاداخلي - درمانگاه14:0016:0022440039600ظرفیت تکمیل
  1396/04/26 دوشنبهصادقی - سهیلادیابت- درمانگاه14:0015:3022440039600
  دریافت نوبت
  1396/04/31 شنبهصادقی - سهیلاداخلي - درمانگاه09:3011:0022440039600ظرفیت تکمیل
  1396/04/31 شنبهصادقی - سهیلادیابت- درمانگاه09:3010:3022440039600
  دریافت نوبت
  1396/05/01 یکشنبهصادقی - سهیلاداخلي - درمانگاه09:3011:0022440039600ظرفیت تکمیل
  1396/05/01 یکشنبهصادقی - سهیلادیابت- درمانگاه09:3010:3022440039600
  دریافت نوبت
  1396/05/02 دوشنبهصادقی - سهیلاداخلي - درمانگاه14:0016:0022440039600ظرفیت تکمیل
  1396/05/02 دوشنبهصادقی - سهیلادیابت- درمانگاه14:0015:3022440039600
  دریافت نوبت
  1396/05/07 شنبهصادقی - سهیلاداخلي - درمانگاه09:3011:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/05/07 شنبهصادقی - سهیلادیابت- درمانگاه09:3010:3022440039600
  دریافت نوبت
  1396/05/08 یکشنبهصادقی - سهیلاداخلي - درمانگاه09:3011:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/05/08 یکشنبهصادقی - سهیلادیابت- درمانگاه09:3010:3022440039600
  دریافت نوبت
  1396/05/09 دوشنبهصادقی - سهیلاداخلي - درمانگاه14:0016:0022440039600ظرفیت تکمیل
  1396/05/09 دوشنبهصادقی - سهیلادیابت- درمانگاه14:0015:3022440039600
  دریافت نوبت
  1396/05/14 شنبهصادقی - سهیلاداخلي - درمانگاه09:3011:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/05/14 شنبهصادقی - سهیلادیابت- درمانگاه09:3010:3022440039600
  دریافت نوبت
  1396/05/15 یکشنبهصادقی - سهیلاداخلي - درمانگاه09:3011:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/05/15 یکشنبهصادقی - سهیلادیابت- درمانگاه09:3010:3022440039600
  دریافت نوبت
  1396/05/16 دوشنبهصادقی - سهیلاداخلي - درمانگاه14:0016:0022440039600ظرفیت تکمیل
  1396/05/16 دوشنبهصادقی - سهیلادیابت- درمانگاه14:0015:3022440039600
  دریافت نوبت
  1396/05/21 شنبهصادقی - سهیلاداخلي - درمانگاه09:3011:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/05/21 شنبهصادقی - سهیلادیابت- درمانگاه09:3010:3022440039600
  دریافت نوبت
  1396/05/22 یکشنبهصادقی - سهیلاداخلي - درمانگاه09:3011:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/05/22 یکشنبهصادقی - سهیلادیابت- درمانگاه09:3010:3022440039600
  دریافت نوبت
  1396/05/23 دوشنبهصادقی - سهیلاداخلي - درمانگاه14:0016:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/05/23 دوشنبهصادقی - سهیلادیابت- درمانگاه14:0015:3022440039600
  دریافت نوبت
  1396/05/28 شنبهصادقی - سهیلاداخلي - درمانگاه09:3011:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/05/28 شنبهصادقی - سهیلادیابت- درمانگاه09:3010:3022440039600
  دریافت نوبت
  1396/05/29 یکشنبهصادقی - سهیلاداخلي - درمانگاه09:3011:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/05/29 یکشنبهصادقی - سهیلادیابت- درمانگاه09:3010:3022440039600
  دریافت نوبت
  1396/05/30 دوشنبهصادقی - سهیلاداخلي - درمانگاه14:0016:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/05/30 دوشنبهصادقی - سهیلادیابت- درمانگاه14:0015:3022440039600
  دریافت نوبت
  1396/06/04 شنبهصادقی - سهیلاداخلي - درمانگاه09:3011:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/06/04 شنبهصادقی - سهیلادیابت- درمانگاه09:3010:3022440039600
  دریافت نوبت
  1396/06/05 یکشنبهصادقی - سهیلاداخلي - درمانگاه09:3011:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/06/05 یکشنبهصادقی - سهیلادیابت- درمانگاه09:3010:3022440039600
  دریافت نوبت
  1396/06/06 دوشنبهصادقی - سهیلاداخلي - درمانگاه14:0016:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/06/06 دوشنبهصادقی - سهیلادیابت- درمانگاه14:0015:3022440039600
  دریافت نوبت
  1396/06/11 شنبهصادقی - سهیلاداخلي - درمانگاه09:3011:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/06/11 شنبهصادقی - سهیلادیابت- درمانگاه09:3010:3022440039600
  دریافت نوبت
  1396/06/12 یکشنبهصادقی - سهیلاداخلي - درمانگاه09:3011:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/06/12 یکشنبهصادقی - سهیلادیابت- درمانگاه09:3010:3022440039600
  دریافت نوبت
  1396/06/13 دوشنبهصادقی - سهیلاداخلي - درمانگاه14:0016:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/06/13 دوشنبهصادقی - سهیلادیابت- درمانگاه14:0015:3022440039600
  دریافت نوبت
  1396/06/19 یکشنبهصادقی - سهیلاداخلي - درمانگاه09:3011:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/06/19 یکشنبهصادقی - سهیلادیابت- درمانگاه09:3010:3022440039600
  دریافت نوبت
  1396/06/20 دوشنبهصادقی - سهیلاداخلي - درمانگاه14:0016:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/06/20 دوشنبهصادقی - سهیلادیابت- درمانگاه14:0015:3022440039600
  دریافت نوبت
  1396/06/25 شنبهصادقی - سهیلاداخلي - درمانگاه09:3011:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/06/25 شنبهصادقی - سهیلادیابت- درمانگاه09:3010:3022440039600
  دریافت نوبت
  1396/06/26 یکشنبهصادقی - سهیلاداخلي - درمانگاه09:3011:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/06/26 یکشنبهصادقی - سهیلادیابت- درمانگاه09:3010:3022440039600
  دریافت نوبت
  1396/06/27 دوشنبهصادقی - سهیلاداخلي - درمانگاه14:0016:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/06/27 دوشنبهصادقی - سهیلادیابت- درمانگاه14:0015:3022440039600
  دریافت نوبت
ساعات حضور
 • حضور درمانگاه
  شنبه و يکشنبه 12-10
  دوشنبه (کلينيک ويژه) 16-14
لیست نوبت ها
درباره پزشک