دکتر صادقی - سهیلا

دکتر صادقی - سهیلا

استادیار متخصص تمام وقت داخلی

 • تخصص
  • داخلی
 • رتبۀ علمی
  • استادیار متخصص تمام وقت
 • توضیحات شنبه و يکشنبه 12-10
  دوشنبه (کلينيک ويژه) 16-14
 • بخشها
 • آدرس
 • تلفن
 • ایمیل
 • وب سایت /clinics/DrDetails.aspx?Drid=96094
 • نوبت های درمانگاه
  تاریخ
  روز
  پزشک
  کلینیک
  شروع
  پایان
  مبلغ ویزیت
  قیمت بیمه ای
  دریافت نوبت
  1395/11/02 شنبهصادقی - سهیلاداخلي - درمانگاه09:3011:0022440039600ظرفیت تکمیل
  1395/11/02 شنبهصادقی - سهیلادیابت- درمانگاه09:3010:3022440039600ظرفیت تکمیل
  1395/11/03 یکشنبهصادقی - سهیلاداخلي - درمانگاه09:3011:0022440039600ظرفیت تکمیل
  1395/11/03 یکشنبهصادقی - سهیلادیابت- درمانگاه09:3010:3022440039600
  دریافت نوبت
  1395/11/04 دوشنبهصادقی - سهیلاداخلي - درمانگاه14:0016:0022440039600ظرفیت تکمیل
  1395/11/04 دوشنبهصادقی - سهیلادیابت- درمانگاه14:0015:0022440039600
  دریافت نوبت
  1395/11/09 شنبهصادقی - سهیلاداخلي - درمانگاه09:3011:0022440039600ظرفیت تکمیل
  1395/11/09 شنبهصادقی - سهیلادیابت- درمانگاه09:3010:3022440039600
  دریافت نوبت
  1395/11/10 یکشنبهصادقی - سهیلاداخلي - درمانگاه09:3011:0022440039600
  دریافت نوبت
  1395/11/10 یکشنبهصادقی - سهیلادیابت- درمانگاه09:3010:3022440039600
  دریافت نوبت
  1395/11/11 دوشنبهصادقی - سهیلاداخلي - درمانگاه14:0016:0022440039600
  دریافت نوبت
  1395/11/11 دوشنبهصادقی - سهیلادیابت- درمانگاه14:0015:0022440039600
  دریافت نوبت
  1395/11/16 شنبهصادقی - سهیلاداخلي - درمانگاه09:3011:0022440039600
  دریافت نوبت
  1395/11/16 شنبهصادقی - سهیلادیابت- درمانگاه09:3010:3022440039600
  دریافت نوبت
  1395/11/17 یکشنبهصادقی - سهیلاداخلي - درمانگاه09:3011:0022440039600
  دریافت نوبت
  1395/11/17 یکشنبهصادقی - سهیلادیابت- درمانگاه09:3010:3022440039600
  دریافت نوبت
  1395/11/18 دوشنبهصادقی - سهیلاداخلي - درمانگاه14:0016:0022440039600
  دریافت نوبت
  1395/11/18 دوشنبهصادقی - سهیلادیابت- درمانگاه14:0015:0022440039600
  دریافت نوبت
  1395/11/23 شنبهصادقی - سهیلاداخلي - درمانگاه09:3011:0022440039600
  دریافت نوبت
  1395/11/23 شنبهصادقی - سهیلادیابت- درمانگاه09:3010:3022440039600
  دریافت نوبت
  1395/11/24 یکشنبهصادقی - سهیلاداخلي - درمانگاه09:3011:0022440039600
  دریافت نوبت
  1395/11/24 یکشنبهصادقی - سهیلادیابت- درمانگاه09:3010:3022440039600
  دریافت نوبت
  1395/11/25 دوشنبهصادقی - سهیلاداخلي - درمانگاه14:0016:0022440039600
  دریافت نوبت
  1395/11/25 دوشنبهصادقی - سهیلادیابت- درمانگاه14:0015:0022440039600
  دریافت نوبت
  1395/11/30 شنبهصادقی - سهیلاداخلي - درمانگاه09:3011:0022440039600
  دریافت نوبت
  1395/12/01 یکشنبهصادقی - سهیلاداخلي - درمانگاه09:3011:0022440039600
  دریافت نوبت
  1395/12/02 دوشنبهصادقی - سهیلاداخلي - درمانگاه14:0016:0022440039600
  دریافت نوبت
  1395/12/07 شنبهصادقی - سهیلاداخلي - درمانگاه09:3011:0022440039600
  دریافت نوبت
  1395/12/08 یکشنبهصادقی - سهیلاداخلي - درمانگاه09:3011:0022440039600
  دریافت نوبت
  1395/12/09 دوشنبهصادقی - سهیلاداخلي - درمانگاه14:0016:0022440039600
  دریافت نوبت
  1395/12/14 شنبهصادقی - سهیلاداخلي - درمانگاه09:3011:0022440039600
  دریافت نوبت
  1395/12/15 یکشنبهصادقی - سهیلاداخلي - درمانگاه09:3011:0022440039600
  دریافت نوبت
  1395/12/16 دوشنبهصادقی - سهیلاداخلي - درمانگاه14:0016:0022440039600
  دریافت نوبت
  1395/12/21 شنبهصادقی - سهیلاداخلي - درمانگاه09:3011:0022440039600
  دریافت نوبت
  1395/12/22 یکشنبهصادقی - سهیلاداخلي - درمانگاه09:3011:0022440039600
  دریافت نوبت
  1395/12/23 دوشنبهصادقی - سهیلاداخلي - درمانگاه14:0016:0022440039600
  دریافت نوبت
ساعات حضور
 • حضور درمانگاه
  شنبه و يکشنبه 12-10
  دوشنبه (کلينيک ويژه) 16-14
لیست نوبت ها
درباره پزشک