دکتر ایرانشاهی - مجید

دکتر ایرانشاهی - مجید

استادیار فوق تخصص تمام وقت گوارش

 • تخصص
  • گوارش
 • رتبۀ علمی
  • استادیار فوق تخصص تمام وقت
 • توضیحات شنيه و دوشنيه 16-14
  يکشنبه 12-10
 • بخشها
 • آدرس
 • تلفن
 • ایمیل
 • وب سایت /clinics/DrDetails.aspx?Drid=91228
 • نوبت های درمانگاه
  تاریخ
  روز
  پزشک
  کلینیک
  شروع
  پایان
  مبلغ ویزیت
  قیمت بیمه ای
  دریافت نوبت
  1396/04/31 شنبهایرانشاهی - مجیدگوارش - درمانگاه13:0016:0028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/05/01 یکشنبهایرانشاهی - مجیدگوارش - درمانگاه11:0013:0028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/05/02 دوشنبهایرانشاهی - مجیدگوارش - درمانگاه14:0016:0028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/05/03 سه شنبهایرانشاهی - مجیدگوارش - درمانگاه09:0011:0028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/05/07 شنبهایرانشاهی - مجیدگوارش - درمانگاه13:0016:0028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/05/08 یکشنبهایرانشاهی - مجیدگوارش - درمانگاه11:0013:0028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/05/09 دوشنبهایرانشاهی - مجیدگوارش - درمانگاه14:0016:0028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/05/10 سه شنبهایرانشاهی - مجیدگوارش - درمانگاه09:0011:0028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/05/14 شنبهایرانشاهی - مجیدگوارش - درمانگاه13:0016:0028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/05/15 یکشنبهایرانشاهی - مجیدگوارش - درمانگاه11:0013:0028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/05/16 دوشنبهایرانشاهی - مجیدگوارش - درمانگاه14:0016:0028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/05/17 سه شنبهایرانشاهی - مجیدگوارش - درمانگاه09:0011:0028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/05/21 شنبهایرانشاهی - مجیدگوارش - درمانگاه13:0016:0028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/05/22 یکشنبهایرانشاهی - مجیدگوارش - درمانگاه11:0013:0028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/05/23 دوشنبهایرانشاهی - مجیدگوارش - درمانگاه14:0016:0028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/05/24 سه شنبهایرانشاهی - مجیدگوارش - درمانگاه09:0011:0028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/05/28 شنبهایرانشاهی - مجیدگوارش - درمانگاه13:0016:0028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/05/29 یکشنبهایرانشاهی - مجیدگوارش - درمانگاه11:0013:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/05/30 دوشنبهایرانشاهی - مجیدگوارش - درمانگاه14:0016:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/05/31 سه شنبهایرانشاهی - مجیدگوارش - درمانگاه09:0011:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/06/04 شنبهایرانشاهی - مجیدگوارش - درمانگاه13:0016:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/06/05 یکشنبهایرانشاهی - مجیدگوارش - درمانگاه11:0013:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/06/06 دوشنبهایرانشاهی - مجیدگوارش - درمانگاه14:0016:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/06/07 سه شنبهایرانشاهی - مجیدگوارش - درمانگاه09:0011:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/06/11 شنبهایرانشاهی - مجیدگوارش - درمانگاه13:0016:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/06/12 یکشنبهایرانشاهی - مجیدگوارش - درمانگاه11:0013:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/06/13 دوشنبهایرانشاهی - مجیدگوارش - درمانگاه14:0016:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/06/14 سه شنبهایرانشاهی - مجیدگوارش - درمانگاه09:0011:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/06/19 یکشنبهایرانشاهی - مجیدگوارش - درمانگاه11:0013:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/06/20 دوشنبهایرانشاهی - مجیدگوارش - درمانگاه14:0016:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/06/21 سه شنبهایرانشاهی - مجیدگوارش - درمانگاه09:0011:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/06/25 شنبهایرانشاهی - مجیدگوارش - درمانگاه13:0016:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/06/26 یکشنبهایرانشاهی - مجیدگوارش - درمانگاه11:0013:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/06/27 دوشنبهایرانشاهی - مجیدگوارش - درمانگاه14:0016:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/06/28 سه شنبهایرانشاهی - مجیدگوارش - درمانگاه09:0011:0028500050400
  دریافت نوبت
ساعات حضور
 • حضور درمانگاه
  شنيه و دوشنيه 16-14
  يکشنبه 12-10
لیست نوبت ها
درباره پزشک