دکتر ایرانشاهی - مجید

دکتر ایرانشاهی - مجید

استادیار فوق تخصص تمام وقت گوارش

 • تخصص
  • گوارش
 • رتبۀ علمی
  • استادیار فوق تخصص تمام وقت
 • توضیحات شنيه و دوشنيه 16-14
  يکشنبه و سه شنبه 12-10
 • بخشها
 • آدرس
 • تلفن
 • ایمیل
 • وب سایت /clinics/DrDetails.aspx?Drid=91228
 • نوبت های درمانگاه
  تاریخ 
  روز 
  پزشک 
  کلینیک 
  شروع 
  پایان 
  مبلغ ویزیت 
  قیمت بیمه ای 
  دریافت نوبت 
  1397/03/28 دوشنبهایرانشاهی - مجیدگوارش - درمانگاه14:0016:0030200053400ظرفیت تکمیل
  1397/04/02 شنبهایرانشاهی - مجیدگوارش - درمانگاه14:0016:0030200053400ظرفیت تکمیل
  1397/04/03 یکشنبهایرانشاهی - مجیدگوارش - درمانگاه11:0013:0030200053400ظرفیت تکمیل
  1397/04/04 دوشنبهایرانشاهی - مجیدگوارش - درمانگاه14:0016:0030200053400ظرفیت تکمیل
  1397/04/09 شنبهایرانشاهی - مجیدگوارش - درمانگاه14:0016:0030200053400ظرفیت تکمیل
  1397/04/10 یکشنبهایرانشاهی - مجیدگوارش - درمانگاه11:0013:0030200053400ظرفیت تکمیل
  1397/04/11 دوشنبهایرانشاهی - مجیدگوارش - درمانگاه14:0016:0030200053400ظرفیت تکمیل
  1397/04/16 شنبهایرانشاهی - مجیدگوارش - درمانگاه14:0016:0030200053400ظرفیت تکمیل
  1397/04/17 یکشنبهایرانشاهی - مجیدگوارش - درمانگاه11:0013:0030200053400ظرفیت تکمیل
  1397/04/23 شنبهایرانشاهی - مجیدگوارش - درمانگاه14:0016:0030200053400ظرفیت تکمیل
  1397/04/24 یکشنبهایرانشاهی - مجیدگوارش - درمانگاه11:0013:0030200053400ظرفیت تکمیل
  1397/04/25 دوشنبهایرانشاهی - مجیدگوارش - درمانگاه14:0016:0030200053400ظرفیت تکمیل
  1397/04/30 شنبهایرانشاهی - مجیدگوارش - درمانگاه14:0016:0030200053400ظرفیت تکمیل
  1397/04/31 یکشنبهایرانشاهی - مجیدگوارش - درمانگاه11:0013:0030200053400ظرفیت تکمیل
  1397/05/01 دوشنبهایرانشاهی - مجیدگوارش - درمانگاه14:0016:0030200053400ظرفیت تکمیل
  1397/05/06 شنبهایرانشاهی - مجیدگوارش - درمانگاه14:0016:0030200053400ظرفیت تکمیل
  1397/05/07 یکشنبهایرانشاهی - مجیدگوارش - درمانگاه11:0013:0030200053400ظرفیت تکمیل
  1397/05/08 دوشنبهایرانشاهی - مجیدگوارش - درمانگاه14:0016:0030200053400ظرفیت تکمیل
  1397/05/15 دوشنبهایرانشاهی - مجیدگوارش - درمانگاه14:0016:0030200053400ظرفیت تکمیل
  1397/05/20 شنبهایرانشاهی - مجیدگوارش - درمانگاه14:0016:0030200053400ظرفیت تکمیل
  1397/05/22 دوشنبهایرانشاهی - مجیدگوارش - درمانگاه14:0016:0030200053400ظرفیت تکمیل
  1397/05/27 شنبهایرانشاهی - مجیدگوارش - درمانگاه14:0016:0030200053400ظرفیت تکمیل
  1397/06/03 شنبهایرانشاهی - مجیدگوارش - درمانگاه14:0016:0030200053400ظرفیت تکمیل
  1397/06/05 دوشنبهایرانشاهی - مجیدگوارش - درمانگاه14:0016:0030200053400ظرفیت تکمیل
  1397/06/18 یکشنبهایرانشاهی - مجیدگوارش - درمانگاه11:0013:0030200053400ظرفیت تکمیل
  1397/06/24 شنبهایرانشاهی - مجیدگوارش - درمانگاه14:0016:0030200053400ظرفیت تکمیل
  1397/06/26 دوشنبهایرانشاهی - مجیدگوارش - درمانگاه14:0016:0030200053400ظرفیت تکمیل
ساعات حضور
 • حضور درمانگاه
  شنيه و دوشنيه 16-14
  يکشنبه و سه شنبه 12-10
لیست نوبت ها
درباره پزشک