دکتر حسامی - امید

دکتر حسامی - امید

استادیار متخصص تمام وقت داخلی اعصاب

 • تخصص
  • داخلی اعصاب
 • رتبۀ علمی
  • استادیار متخصص تمام وقت
 • توضیحات چهارشنبه 12-9
  (کلينيک ويژه) يکشنبه و سه شنبه 19-14
  دوشنبه و سه شنبه 12-9 درمانگاه نوار عصب و عضله
 • بخشها
 • آدرس
 • تلفن
 • ایمیل
 • وب سایت /clinics/DrDetails.aspx?Drid=87207
 • نوبت های درمانگاه
  تاریخ
  روز
  پزشک
  کلینیک
  شروع
  پایان
  مبلغ ویزیت
  قیمت بیمه ای
  دریافت نوبت
  1396/02/06 چهارشنبهحسامی - امیدمغز و اعصاب - درمانگاه09:0011:0022440039600ظرفیت تکمیل
  1396/02/10 یکشنبهحسامی - امیدمغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0022440039600ظرفیت تکمیل
  1396/02/12 سه شنبهحسامی - امیدمغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0022440039600ظرفیت تکمیل
  1396/02/17 یکشنبهحسامی - امیدمغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0022440039600ظرفیت تکمیل
  1396/02/19 سه شنبهحسامی - امیدمغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0022440039600ظرفیت تکمیل
  1396/02/20 چهارشنبهحسامی - امیدمغز و اعصاب - درمانگاه09:0011:0022440039600ظرفیت تکمیل
  1396/02/24 یکشنبهحسامی - امیدمغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0022440039600ظرفیت تکمیل
  1396/02/26 سه شنبهحسامی - امیدمغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0022440039600ظرفیت تکمیل
  1396/02/27 چهارشنبهحسامی - امیدمغز و اعصاب - درمانگاه09:0011:0022440039600ظرفیت تکمیل
  1396/02/31 یکشنبهحسامی - امیدمغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0022440039600ظرفیت تکمیل
  1396/03/02 سه شنبهحسامی - امیدمغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0022440039600ظرفیت تکمیل
  1396/03/03 چهارشنبهحسامی - امیدمغز و اعصاب - درمانگاه09:0011:0022440039600ظرفیت تکمیل
  1396/03/07 یکشنبهحسامی - امیدمغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/03/09 سه شنبهحسامی - امیدمغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/03/10 چهارشنبهحسامی - امیدمغز و اعصاب - درمانگاه09:0011:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/03/16 سه شنبهحسامی - امیدمغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/03/17 چهارشنبهحسامی - امیدمغز و اعصاب - درمانگاه09:0011:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/03/21 یکشنبهحسامی - امیدمغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/03/23 سه شنبهحسامی - امیدمغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/03/24 چهارشنبهحسامی - امیدمغز و اعصاب - درمانگاه09:0011:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/03/28 یکشنبهحسامی - امیدمغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/03/30 سه شنبهحسامی - امیدمغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/03/31 چهارشنبهحسامی - امیدمغز و اعصاب - درمانگاه09:0011:0022440039600
  دریافت نوبت
ساعات حضور
 • حضور درمانگاه
  چهارشنبه 12-9
  (کلينيک ويژه) يکشنبه و سه شنبه 19-14
  دوشنبه و سه شنبه 12-9 درمانگاه نوار عصب و عضله
لیست نوبت ها
درباره پزشک