دکتر حسامی - امید

دکتر حسامی - امید

استادیار متخصص تمام وقت داخلی اعصاب

 • تخصص
  • داخلی اعصاب
 • رتبۀ علمی
  • استادیار متخصص تمام وقت
 • توضیحات چهارشنبه و پنجشنبه 12-9
  (کلينيک ويژه) يکشنبه و سه شنبه 19-14
  دوشنبه و سه شنبه 12-9 درمانگاه نوار عصب و عضله
 • بخشها
 • آدرس
 • تلفن
 • ایمیل
 • وب سایت /clinics/DrDetails.aspx?Drid=87207
 • نوبت های درمانگاه
  تاریخ
  روز
  پزشک
  کلینیک
  شروع
  پایان
  مبلغ ویزیت
  قیمت بیمه ای
  دریافت نوبت
  1395/10/28 سه شنبهحسامی - امیدمغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0022440039600ظرفیت تکمیل
  1395/10/29 چهارشنبهحسامی - امیدمغز و اعصاب - درمانگاه09:0011:0022440039600ظرفیت تکمیل
  1395/11/03 یکشنبهحسامی - امیدمغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0022440039600ظرفیت تکمیل
  1395/11/10 یکشنبهحسامی - امیدمغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0022440039600ظرفیت تکمیل
  1395/11/12 سه شنبهحسامی - امیدمغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0022440039600ظرفیت تکمیل
  1395/11/13 چهارشنبهحسامی - امیدمغز و اعصاب - درمانگاه09:0011:0022440039600ظرفیت تکمیل
  1395/11/17 یکشنبهحسامی - امیدمغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0022440039600ظرفیت تکمیل
  1395/11/19 سه شنبهحسامی - امیدمغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0022440039600ظرفیت تکمیل
  1395/11/20 چهارشنبهحسامی - امیدمغز و اعصاب - درمانگاه09:0011:0022440039600ظرفیت تکمیل
  1395/11/24 یکشنبهحسامی - امیدمغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0022440039600ظرفیت تکمیل
  1395/11/26 سه شنبهحسامی - امیدمغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0022440039600ظرفیت تکمیل
  1395/11/27 چهارشنبهحسامی - امیدمغز و اعصاب - درمانگاه09:0011:0022440039600ظرفیت تکمیل
  1395/12/01 یکشنبهحسامی - امیدمغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0022440039600
  دریافت نوبت
  1395/12/03 سه شنبهحسامی - امیدمغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0022440039600
  دریافت نوبت
  1395/12/04 چهارشنبهحسامی - امیدمغز و اعصاب - درمانگاه09:0011:0022440039600
  دریافت نوبت
  1395/12/08 یکشنبهحسامی - امیدمغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0022440039600
  دریافت نوبت
  1395/12/10 سه شنبهحسامی - امیدمغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0022440039600
  دریافت نوبت
  1395/12/11 چهارشنبهحسامی - امیدمغز و اعصاب - درمانگاه09:0011:0022440039600
  دریافت نوبت
  1395/12/15 یکشنبهحسامی - امیدمغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0022440039600
  دریافت نوبت
  1395/12/17 سه شنبهحسامی - امیدمغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0022440039600
  دریافت نوبت
  1395/12/18 چهارشنبهحسامی - امیدمغز و اعصاب - درمانگاه09:0011:0022440039600
  دریافت نوبت
  1395/12/22 یکشنبهحسامی - امیدمغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0022440039600
  دریافت نوبت
  1395/12/24 سه شنبهحسامی - امیدمغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0022440039600
  دریافت نوبت
  1395/12/25 چهارشنبهحسامی - امیدمغز و اعصاب - درمانگاه09:0011:0022440039600
  دریافت نوبت
ساعات حضور
 • حضور درمانگاه
  چهارشنبه و پنجشنبه 12-9
  (کلينيک ويژه) يکشنبه و سه شنبه 19-14
  دوشنبه و سه شنبه 12-9 درمانگاه نوار عصب و عضله
لیست نوبت ها
درباره پزشک