دکتر شیخ الاسلامی - سید امیر

دکتر شیخ الاسلامی - سید امیر

استادیار فوق تخصص تمام وقت هماتولوژی

 • تخصص
  • هماتولوژی
 • رتبۀ علمی
  • استادیار فوق تخصص تمام وقت
 • توضیحات شنبه 13-12
  يکشنبه و چهارشنبه 16-14
  پنجشنبه 13-11
 • بخشها
 • آدرس
 • تلفن
 • ایمیل
 • وب سایت /clinics/DrDetails.aspx?Drid=86234
 • نوبت های درمانگاه
  تاریخ 
  روز 
  پزشک 
  کلینیک 
  شروع 
  پایان 
  مبلغ ویزیت 
  قیمت بیمه ای 
  دریافت نوبت 
  1397/02/31 دوشنبهشیخ الاسلامی - سید امیرخون و انکولوژی-درمانگاه11:3012:3030200053400
  دریافت نوبت
  1397/03/02 چهارشنبهشیخ الاسلامی - سید امیرخون و انکولوژی-درمانگاه14:0016:0030200053400ظرفیت تکمیل
  1397/03/03 پنجشنبهشیخ الاسلامی - سید امیرخون و انکولوژی-درمانگاه11:0012:0030200053400ظرفیت تکمیل
  1397/03/06 یکشنبهشیخ الاسلامی - سید امیرخون و انکولوژی-درمانگاه14:0016:0030200053400
  دریافت نوبت
  1397/03/07 دوشنبهشیخ الاسلامی - سید امیرخون و انکولوژی-درمانگاه11:3012:3030200053400ظرفیت تکمیل
  1397/03/09 چهارشنبهشیخ الاسلامی - سید امیرخون و انکولوژی-درمانگاه14:0016:0030200053400
  دریافت نوبت
  1397/03/10 پنجشنبهشیخ الاسلامی - سید امیرخون و انکولوژی-درمانگاه11:0012:0030200053400ظرفیت تکمیل
  1397/03/13 یکشنبهشیخ الاسلامی - سید امیرخون و انکولوژی-درمانگاه14:0016:0030200053400
  دریافت نوبت
  1397/03/20 یکشنبهشیخ الاسلامی - سید امیرخون و انکولوژی-درمانگاه14:0016:0030200053400
  دریافت نوبت
  1397/03/21 دوشنبهشیخ الاسلامی - سید امیرخون و انکولوژی-درمانگاه11:3012:3030200053400
  دریافت نوبت
  1397/03/23 چهارشنبهشیخ الاسلامی - سید امیرخون و انکولوژی-درمانگاه14:0016:0030200053400
  دریافت نوبت
  1397/03/24 پنجشنبهشیخ الاسلامی - سید امیرخون و انکولوژی-درمانگاه11:0012:0030200053400
  دریافت نوبت
  1397/03/27 یکشنبهشیخ الاسلامی - سید امیرخون و انکولوژی-درمانگاه14:0016:0030200053400
  دریافت نوبت
  1397/03/28 دوشنبهشیخ الاسلامی - سید امیرخون و انکولوژی-درمانگاه11:3012:3030200053400
  دریافت نوبت
  1397/04/03 یکشنبهشیخ الاسلامی - سید امیرخون و انکولوژی-درمانگاه14:0016:0030200053400
  دریافت نوبت
  1397/04/04 دوشنبهشیخ الاسلامی - سید امیرخون و انکولوژی-درمانگاه11:3012:3030200053400
  دریافت نوبت
  1397/04/06 چهارشنبهشیخ الاسلامی - سید امیرخون و انکولوژی-درمانگاه14:0016:0030200053400
  دریافت نوبت
  1397/04/07 پنجشنبهشیخ الاسلامی - سید امیرخون و انکولوژی-درمانگاه11:0012:0030200053400
  دریافت نوبت
  1397/04/10 یکشنبهشیخ الاسلامی - سید امیرخون و انکولوژی-درمانگاه14:0016:0030200053400
  دریافت نوبت
  1397/04/11 دوشنبهشیخ الاسلامی - سید امیرخون و انکولوژی-درمانگاه11:3012:3030200053400
  دریافت نوبت
  1397/04/13 چهارشنبهشیخ الاسلامی - سید امیرخون و انکولوژی-درمانگاه14:0016:0030200053400
  دریافت نوبت
  1397/04/14 پنجشنبهشیخ الاسلامی - سید امیرخون و انکولوژی-درمانگاه11:0012:0030200053400
  دریافت نوبت
  1397/04/17 یکشنبهشیخ الاسلامی - سید امیرخون و انکولوژی-درمانگاه14:0016:0030200053400
  دریافت نوبت
  1397/04/20 چهارشنبهشیخ الاسلامی - سید امیرخون و انکولوژی-درمانگاه14:0016:0030200053400
  دریافت نوبت
  1397/04/21 پنجشنبهشیخ الاسلامی - سید امیرخون و انکولوژی-درمانگاه11:0012:0030200053400
  دریافت نوبت
  1397/04/24 یکشنبهشیخ الاسلامی - سید امیرخون و انکولوژی-درمانگاه14:0016:0030200053400
  دریافت نوبت
  1397/04/25 دوشنبهشیخ الاسلامی - سید امیرخون و انکولوژی-درمانگاه11:3012:3030200053400
  دریافت نوبت
  1397/04/27 چهارشنبهشیخ الاسلامی - سید امیرخون و انکولوژی-درمانگاه14:0016:0030200053400
  دریافت نوبت
  1397/04/28 پنجشنبهشیخ الاسلامی - سید امیرخون و انکولوژی-درمانگاه11:0012:0030200053400
  دریافت نوبت
  1397/04/31 یکشنبهشیخ الاسلامی - سید امیرخون و انکولوژی-درمانگاه14:0016:0030200053400
  دریافت نوبت
  1397/05/01 دوشنبهشیخ الاسلامی - سید امیرخون و انکولوژی-درمانگاه11:3012:3030200053400
  دریافت نوبت
  1397/05/03 چهارشنبهشیخ الاسلامی - سید امیرخون و انکولوژی-درمانگاه14:0016:0030200053400
  دریافت نوبت
  1397/05/04 پنجشنبهشیخ الاسلامی - سید امیرخون و انکولوژی-درمانگاه11:0012:0030200053400
  دریافت نوبت
  1397/05/07 یکشنبهشیخ الاسلامی - سید امیرخون و انکولوژی-درمانگاه14:0016:0030200053400
  دریافت نوبت
  1397/05/08 دوشنبهشیخ الاسلامی - سید امیرخون و انکولوژی-درمانگاه11:3012:3030200053400
  دریافت نوبت
  1397/05/10 چهارشنبهشیخ الاسلامی - سید امیرخون و انکولوژی-درمانگاه14:0016:0030200053400
  دریافت نوبت
  1397/05/11 پنجشنبهشیخ الاسلامی - سید امیرخون و انکولوژی-درمانگاه11:0012:0030200053400
  دریافت نوبت
  1397/05/14 یکشنبهشیخ الاسلامی - سید امیرخون و انکولوژی-درمانگاه14:0016:0030200053400
  دریافت نوبت
  1397/05/15 دوشنبهشیخ الاسلامی - سید امیرخون و انکولوژی-درمانگاه11:3012:3030200053400
  دریافت نوبت
  1397/05/17 چهارشنبهشیخ الاسلامی - سید امیرخون و انکولوژی-درمانگاه14:0016:0030200053400
  دریافت نوبت
  1397/05/18 پنجشنبهشیخ الاسلامی - سید امیرخون و انکولوژی-درمانگاه11:0012:0030200053400
  دریافت نوبت
  1397/05/21 یکشنبهشیخ الاسلامی - سید امیرخون و انکولوژی-درمانگاه14:0016:0030200053400
  دریافت نوبت
  1397/05/22 دوشنبهشیخ الاسلامی - سید امیرخون و انکولوژی-درمانگاه11:3012:3030200053400
  دریافت نوبت
  1397/05/24 چهارشنبهشیخ الاسلامی - سید امیرخون و انکولوژی-درمانگاه14:0016:0030200053400
  دریافت نوبت
  1397/05/25 پنجشنبهشیخ الاسلامی - سید امیرخون و انکولوژی-درمانگاه11:0012:0030200053400
  دریافت نوبت
  1397/05/28 یکشنبهشیخ الاسلامی - سید امیرخون و انکولوژی-درمانگاه14:0016:0030200053400
  دریافت نوبت
  1397/05/29 دوشنبهشیخ الاسلامی - سید امیرخون و انکولوژی-درمانگاه11:3012:3030200053400
  دریافت نوبت
  1397/06/01 پنجشنبهشیخ الاسلامی - سید امیرخون و انکولوژی-درمانگاه11:0012:0030200053400
  دریافت نوبت
  1397/06/04 یکشنبهشیخ الاسلامی - سید امیرخون و انکولوژی-درمانگاه14:0016:0030200053400
  دریافت نوبت
  1397/06/05 دوشنبهشیخ الاسلامی - سید امیرخون و انکولوژی-درمانگاه11:3012:3030200053400
  دریافت نوبت
  1397/06/07 چهارشنبهشیخ الاسلامی - سید امیرخون و انکولوژی-درمانگاه14:0016:0030200053400
  دریافت نوبت
  1397/06/11 یکشنبهشیخ الاسلامی - سید امیرخون و انکولوژی-درمانگاه14:0016:0030200053400
  دریافت نوبت
  1397/06/12 دوشنبهشیخ الاسلامی - سید امیرخون و انکولوژی-درمانگاه11:3012:3030200053400
  دریافت نوبت
  1397/06/14 چهارشنبهشیخ الاسلامی - سید امیرخون و انکولوژی-درمانگاه14:0016:0030200053400
  دریافت نوبت
  1397/06/15 پنجشنبهشیخ الاسلامی - سید امیرخون و انکولوژی-درمانگاه11:0012:0030200053400
  دریافت نوبت
  1397/06/18 یکشنبهشیخ الاسلامی - سید امیرخون و انکولوژی-درمانگاه14:0016:0030200053400
  دریافت نوبت
  1397/06/19 دوشنبهشیخ الاسلامی - سید امیرخون و انکولوژی-درمانگاه11:3012:3030200053400
  دریافت نوبت
  1397/06/21 چهارشنبهشیخ الاسلامی - سید امیرخون و انکولوژی-درمانگاه14:0016:0030200053400
  دریافت نوبت
  1397/06/22 پنجشنبهشیخ الاسلامی - سید امیرخون و انکولوژی-درمانگاه11:0012:0030200053400
  دریافت نوبت
  1397/06/25 یکشنبهشیخ الاسلامی - سید امیرخون و انکولوژی-درمانگاه14:0016:0030200053400
  دریافت نوبت
  1397/06/26 دوشنبهشیخ الاسلامی - سید امیرخون و انکولوژی-درمانگاه11:3012:3030200053400
  دریافت نوبت
ساعات حضور
 • حضور درمانگاه
  شنبه 13-12
  يکشنبه و چهارشنبه 16-14
  پنجشنبه 13-11
لیست نوبت ها
درباره پزشک