دکتر عصارزادگان - فرهاد

دکتر عصارزادگان - فرهاد

استادیار متخصص تمام وقت داخلی اعصاب

 • تخصص
  • داخلی اعصاب
 • رتبۀ علمی
  • استادیار متخصص تمام وقت
 • توضیحات ر(کلينيک ويژه) شنبه و دوشنبه از ساعت 19-14
  روزهاي يکشنبه 11-9
  شنبه و سه شنبه 12-9 درمانگاه نوار عصب و عضله
  چهارشنبه نوار عصب و عضله 18-15
 • بخشها
 • آدرس
 • تلفن
 • ایمیل
 • وب سایت /clinics/DrDetails.aspx?Drid=84730
 • نوبت های درمانگاه
  تاریخ
  روز
  پزشک
  کلینیک
  شروع
  پایان
  مبلغ ویزیت
  قیمت بیمه ای
  دریافت نوبت
  1395/12/14 شنبهعصارزادگان - فرهادمغز و اعصاب - درمانگاه14:3017:0022440039600ظرفیت تکمیل
  1395/12/15 یکشنبهعصارزادگان - فرهادمغز و اعصاب - درمانگاه09:3010:3022440039600ظرفیت تکمیل
  1395/12/16 دوشنبهعصارزادگان - فرهادمغز و اعصاب - درمانگاه14:3017:0022440039600ظرفیت تکمیل
  1395/12/21 شنبهعصارزادگان - فرهادمغز و اعصاب - درمانگاه14:3017:0022440039600ظرفیت تکمیل
  1396/01/19 شنبهعصارزادگان - فرهادمغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0022440039600ظرفیت تکمیل
  1396/01/20 یکشنبهعصارزادگان - فرهادمغز و اعصاب - درمانگاه10:0011:0022440039600ظرفیت تکمیل
  1396/01/27 یکشنبهعصارزادگان - فرهادمغز و اعصاب - درمانگاه10:0011:0022440039600ظرفیت تکمیل
ساعات حضور
 • حضور درمانگاه
  ر(کلينيک ويژه) شنبه و دوشنبه از ساعت 19-14
  روزهاي يکشنبه 11-9
  شنبه و سه شنبه 12-9 درمانگاه نوار عصب و عضله
  چهارشنبه نوار عصب و عضله 18-15
لیست نوبت ها
درباره پزشک