دکتر عصارزادگان - فرهاد

دکتر عصارزادگان - فرهاد

استادیار متخصص تمام وقت داخلی اعصاب

 • تخصص
  • داخلی اعصاب
 • رتبۀ علمی
  • استادیار متخصص تمام وقت
 • توضیحات ر(کلينيک ويژه) شنبه و دوشنبه از ساعت 19-14
  روزهاي يکشنبه 11-9
  شنبه و سه شنبه 12-9 درمانگاه نوار عصب و عضله
  چهارشنبه نوار عصب و عضله 18-15
 • بخشها
 • آدرس
 • تلفن
 • ایمیل
 • وب سایت /clinics/DrDetails.aspx?Drid=84730
 • نوبت های درمانگاه
  تاریخ
  روز
  پزشک
  کلینیک
  شروع
  پایان
  مبلغ ویزیت
  قیمت بیمه ای
  دریافت نوبت
  1396/02/09 شنبهعصارزادگان - فرهادمغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0022440039600ظرفیت تکمیل
  1396/02/11 دوشنبهعصارزادگان - فرهادمغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0022440039600ظرفیت تکمیل
  1396/02/16 شنبهعصارزادگان - فرهادمغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0022440039600ظرفیت تکمیل
  1396/02/17 یکشنبهعصارزادگان - فرهاددرمانگاه سر درد10:0011:0022440039600ظرفیت تکمیل
  1396/02/18 دوشنبهعصارزادگان - فرهادمغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0022440039600ظرفیت تکمیل
  1396/02/23 شنبهعصارزادگان - فرهادمغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0022440039600ظرفیت تکمیل
  1396/02/24 یکشنبهعصارزادگان - فرهاددرمانگاه سر درد10:0011:0022440039600ظرفیت تکمیل
  1396/02/25 دوشنبهعصارزادگان - فرهادمغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0022440039600ظرفیت تکمیل
  1396/02/30 شنبهعصارزادگان - فرهادمغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0022440039600ظرفیت تکمیل
  1396/02/31 یکشنبهعصارزادگان - فرهاددرمانگاه سر درد10:0011:0022440039600ظرفیت تکمیل
  1396/03/01 دوشنبهعصارزادگان - فرهادمغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0022440039600ظرفیت تکمیل
  1396/03/06 شنبهعصارزادگان - فرهادمغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0022440039600ظرفیت تکمیل
  1396/03/07 یکشنبهعصارزادگان - فرهاددرمانگاه سر درد10:0011:0022440039600ظرفیت تکمیل
  1396/03/08 دوشنبهعصارزادگان - فرهادمغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0022440039600ظرفیت تکمیل
  1396/03/20 شنبهعصارزادگان - فرهادمغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0022440039600ظرفیت تکمیل
  1396/03/21 یکشنبهعصارزادگان - فرهاددرمانگاه سر درد10:0011:0022440039600ظرفیت تکمیل
  1396/03/22 دوشنبهعصارزادگان - فرهادمغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0022440039600ظرفیت تکمیل
  1396/03/27 شنبهعصارزادگان - فرهادمغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0022440039600ظرفیت تکمیل
  1396/03/28 یکشنبهعصارزادگان - فرهاددرمانگاه سر درد10:0011:0022440039600ظرفیت تکمیل
  1396/03/29 دوشنبهعصارزادگان - فرهادمغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0022440039600ظرفیت تکمیل
  1396/04/10 شنبهعصارزادگان - فرهادمغز و اعصاب - درمانگاه14:0015:0022440039600ظرفیت تکمیل
  1396/04/24 شنبهعصارزادگان - فرهادمغز و اعصاب - درمانگاه14:0016:0022440039600ظرفیت تکمیل
  1396/04/26 دوشنبهعصارزادگان - فرهادمغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0022440039600ظرفیت تکمیل
ساعات حضور
 • حضور درمانگاه
  ر(کلينيک ويژه) شنبه و دوشنبه از ساعت 19-14
  روزهاي يکشنبه 11-9
  شنبه و سه شنبه 12-9 درمانگاه نوار عصب و عضله
  چهارشنبه نوار عصب و عضله 18-15
لیست نوبت ها
درباره پزشک