دکتر عصارزادگان - فرهاد

دکتر عصارزادگان - فرهاد

استادیار متخصص داخلی اعصاب

 • تخصص
  • داخلی اعصاب
 • رتبۀ علمی
  • استادیار متخصص
 • توضیحات روزهاي يکشنبه درمانگاه سردرد 11-9
  شنبه 12-9 درمانگاه نوار عصب و عضله

 • بخشها
 • آدرس
 • تلفن
 • ایمیل
 • وب سایت /clinics/DrDetails.aspx?Drid=84730
 • نوبت های درمانگاه
  تاریخ 
  روز 
  پزشک 
  کلینیک 
  شروع 
  پایان 
  مبلغ ویزیت 
  قیمت بیمه ای 
  دریافت نوبت 
  1397/04/03 یکشنبهعصارزادگان - فرهاددرمانگاه سر درد10:0011:0014700044100ظرفیت تکمیل
  1397/04/10 یکشنبهعصارزادگان - فرهاددرمانگاه سر درد10:0011:0014700044100ظرفیت تکمیل
  1397/04/17 یکشنبهعصارزادگان - فرهاددرمانگاه سر درد10:0011:0014700044100ظرفیت تکمیل
  1397/04/24 یکشنبهعصارزادگان - فرهاددرمانگاه سر درد10:0011:0014700044100ظرفیت تکمیل
  1397/04/31 یکشنبهعصارزادگان - فرهاددرمانگاه سر درد10:0011:0014700044100ظرفیت تکمیل
  1397/05/07 یکشنبهعصارزادگان - فرهاددرمانگاه سر درد10:0011:0014700044100ظرفیت تکمیل
  1397/05/14 یکشنبهعصارزادگان - فرهاددرمانگاه سر درد10:0011:0014700044100ظرفیت تکمیل
  1397/05/21 یکشنبهعصارزادگان - فرهاددرمانگاه سر درد10:0011:0014700044100ظرفیت تکمیل
  1397/05/28 یکشنبهعصارزادگان - فرهاددرمانگاه سر درد10:0011:0014700044100ظرفیت تکمیل
  1397/06/04 یکشنبهعصارزادگان - فرهاددرمانگاه سر درد10:0011:0014700044100ظرفیت تکمیل
  1397/06/11 یکشنبهعصارزادگان - فرهاددرمانگاه سر درد10:0011:0014700044100ظرفیت تکمیل
  1397/06/18 یکشنبهعصارزادگان - فرهاددرمانگاه سر درد10:0011:0014700044100ظرفیت تکمیل
  1397/06/25 یکشنبهعصارزادگان - فرهاددرمانگاه سر درد10:0011:0014700044100ظرفیت تکمیل
ساعات حضور
 • حضور درمانگاه
  روزهاي يکشنبه درمانگاه سردرد 11-9
  شنبه 12-9 درمانگاه نوار عصب و عضله

لیست نوبت ها
درباره پزشک