دکتر عصارزادگان - فرهاد

دکتر عصارزادگان - فرهاد

استادیار متخصص داخلی اعصاب

 • تخصص
  • داخلی اعصاب
 • رتبۀ علمی
  • استادیار متخصص
 • توضیحات ر(کلينيک ويژه) شنبه و دوشنبه از ساعت 19-14
  روزهاي يکشنبه 11-9
  شنبه 12-9 درمانگاه نوار عصب و عضله
  چهارشنبه نوار عصب و عضله 18-15
 • بخشها
 • آدرس
 • تلفن
 • ایمیل
 • وب سایت /clinics/DrDetails.aspx?Drid=84730
 • نوبت های درمانگاه
  تاریخ
  روز
  پزشک
  کلینیک
  شروع
  پایان
  مبلغ ویزیت
  قیمت بیمه ای
  دریافت نوبت
  1396/05/01 یکشنبهعصارزادگان - فرهاددرمانگاه سر درد10:0011:0013900041700ظرفیت تکمیل
  1396/05/08 یکشنبهعصارزادگان - فرهاددرمانگاه سر درد10:0011:0013900041700ظرفیت تکمیل
  1396/05/15 یکشنبهعصارزادگان - فرهاددرمانگاه سر درد10:0011:0013900041700ظرفیت تکمیل
  1396/05/22 یکشنبهعصارزادگان - فرهاددرمانگاه سر درد10:0011:0013900041700ظرفیت تکمیل
  1396/05/29 یکشنبهعصارزادگان - فرهاددرمانگاه سر درد10:0011:0013900041700ظرفیت تکمیل
  1396/06/05 یکشنبهعصارزادگان - فرهاددرمانگاه سر درد10:0011:0013900041700ظرفیت تکمیل
  1396/06/12 یکشنبهعصارزادگان - فرهاددرمانگاه سر درد10:0011:0013900041700ظرفیت تکمیل
  1396/06/19 یکشنبهعصارزادگان - فرهاددرمانگاه سر درد10:0011:0013900041700ظرفیت تکمیل
  1396/06/26 یکشنبهعصارزادگان - فرهاددرمانگاه سر درد10:0011:0013900041700ظرفیت تکمیل
ساعات حضور
 • حضور درمانگاه
  ر(کلينيک ويژه) شنبه و دوشنبه از ساعت 19-14
  روزهاي يکشنبه 11-9
  شنبه 12-9 درمانگاه نوار عصب و عضله
  چهارشنبه نوار عصب و عضله 18-15
لیست نوبت ها
درباره پزشک