دکتر پارسا محجوب - محمد

دکتر پارسا محجوب - محمد

فلوشیپ استادیار قلب و عروق

 • تخصص
  • قلب و عروق
 • رتبۀ علمی
  • فلوشیپ استادیار
 • توضیحات (کلينيک ويژه) شنبه و دوشنبه 18-14


 • بخشها
 • آدرس
 • تلفن
 • ایمیل
 • وب سایت /clinics/DrDetails.aspx?Drid=80611
 • نوبت های درمانگاه
  تاریخ 
  روز 
  پزشک 
  کلینیک 
  شروع 
  پایان 
  مبلغ ویزیت 
  قیمت بیمه ای 
  دریافت نوبت 
  1396/07/15 شنبهپارسا محجوب - محمد قلب - درمانگاه14:0015:3028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/07/22 شنبهپارسا محجوب - محمد قلب - درمانگاه14:0015:3028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/07/29 شنبهپارسا محجوب - محمد قلب - درمانگاه14:0015:3028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/08/06 شنبهپارسا محجوب - محمد قلب - درمانگاه14:0015:0028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/08/13 شنبهپارسا محجوب - محمد قلب - درمانگاه14:0015:0028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/08/20 شنبهپارسا محجوب - محمد قلب - درمانگاه14:0015:0028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/08/27 شنبهپارسا محجوب - محمد قلب - درمانگاه14:0015:0028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/09/04 شنبهپارسا محجوب - محمد قلب - درمانگاه14:0015:0028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/09/11 شنبهپارسا محجوب - محمد قلب - درمانگاه14:0015:0028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/09/18 شنبهپارسا محجوب - محمد قلب - درمانگاه14:0015:0028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/09/25 شنبهپارسا محجوب - محمد قلب - درمانگاه14:0015:0028500050400ظرفیت تکمیل
ساعات حضور
 • حضور درمانگاه
  (کلينيک ويژه) شنبه و دوشنبه 18-14


لیست نوبت ها
درباره پزشک