دکتر پارسا محجوب - محمد

دکتر پارسا محجوب - محمد

فلوشیپ استادیار قلب و عروق

 • تخصص
  • قلب و عروق
 • رتبۀ علمی
  • فلوشیپ استادیار
 • توضیحات (کلينيک ويژه) شنبه و دوشنبه 18-14


 • بخشها
 • آدرس
 • تلفن
 • ایمیل
 • وب سایت /clinics/DrDetails.aspx?Drid=80611
 • نوبت های درمانگاه
  تاریخ
  روز
  پزشک
  کلینیک
  شروع
  پایان
  مبلغ ویزیت
  قیمت بیمه ای
  دریافت نوبت
  1396/03/06 شنبهپارسا محجوب - محمد قلب - درمانگاه14:3016:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1396/03/20 شنبهپارسا محجوب - محمد قلب - درمانگاه14:3016:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1396/03/27 شنبهپارسا محجوب - محمد قلب - درمانگاه14:3016:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1396/04/12 دوشنبهپارسا محجوب - محمد قلب - درمانگاه14:3015:3027200048000ظرفیت تکمیل
  1396/04/19 دوشنبهپارسا محجوب - محمد قلب - درمانگاه14:3015:3027200048000ظرفیت تکمیل
  1396/04/26 دوشنبهپارسا محجوب - محمد قلب - درمانگاه14:3015:3027200048000ظرفیت تکمیل
  1396/05/02 دوشنبهپارسا محجوب - محمد قلب - درمانگاه14:0015:3027200048000ظرفیت تکمیل
  1396/05/09 دوشنبهپارسا محجوب - محمد قلب - درمانگاه14:0015:3027200048000ظرفیت تکمیل
  1396/05/16 دوشنبهپارسا محجوب - محمد قلب - درمانگاه14:0015:3027200048000ظرفیت تکمیل
  1396/05/23 دوشنبهپارسا محجوب - محمد قلب - درمانگاه14:0015:3027200048000ظرفیت تکمیل
  1396/05/30 دوشنبهپارسا محجوب - محمد قلب - درمانگاه14:0015:3027200048000ظرفیت تکمیل
  1396/06/06 دوشنبهپارسا محجوب - محمد قلب - درمانگاه14:0015:3027200048000ظرفیت تکمیل
  1396/06/13 دوشنبهپارسا محجوب - محمد قلب - درمانگاه14:0015:3027200048000ظرفیت تکمیل
  1396/06/20 دوشنبهپارسا محجوب - محمد قلب - درمانگاه14:0015:3027200048000ظرفیت تکمیل
  1396/06/27 دوشنبهپارسا محجوب - محمد قلب - درمانگاه14:0015:3027200048000ظرفیت تکمیل
ساعات حضور
 • حضور درمانگاه
  (کلينيک ويژه) شنبه و دوشنبه 18-14


لیست نوبت ها
درباره پزشک