دکتر پارسا محجوب - محمد

دکتر پارسا محجوب - محمد

فلوشیپ استادیار قلب و عروق

 • تخصص
  • قلب و عروق
 • رتبۀ علمی
  • فلوشیپ استادیار
 • توضیحات شنبه 17-15
  دوشنبه 13-11


 • بخشها
 • آدرس
 • تلفن
 • ایمیل
 • وب سایت /clinics/DrDetails.aspx?Drid=80611
 • نوبت های درمانگاه
  تاریخ 
  روز 
  پزشک 
  کلینیک 
  شروع 
  پایان 
  مبلغ ویزیت 
  قیمت بیمه ای 
  دریافت نوبت 
  1397/03/28 دوشنبهپارسا محجوب - محمد قلب - درمانگاه07:0007:3030200053400ظرفیت تکمیل
  1397/04/09 شنبهپارسا محجوب - محمد قلب - درمانگاه14:3015:3030200053400ظرفیت تکمیل
  1397/04/16 شنبهپارسا محجوب - محمد قلب - درمانگاه14:3015:3030200053400ظرفیت تکمیل
  1397/04/23 شنبهپارسا محجوب - محمد قلب - درمانگاه14:3015:3030200053400ظرفیت تکمیل
  1397/04/30 شنبهپارسا محجوب - محمد قلب - درمانگاه14:3015:3030200053400ظرفیت تکمیل
  1397/05/06 شنبهپارسا محجوب - محمد قلب - درمانگاه14:3015:3030200053400ظرفیت تکمیل
  1397/05/13 شنبهپارسا محجوب - محمد قلب - درمانگاه14:3015:3030200053400ظرفیت تکمیل
  1397/05/20 شنبهپارسا محجوب - محمد قلب - درمانگاه14:3015:3030200053400ظرفیت تکمیل
  1397/05/27 شنبهپارسا محجوب - محمد قلب - درمانگاه14:3015:3030200053400ظرفیت تکمیل
  1397/06/03 شنبهپارسا محجوب - محمد قلب - درمانگاه14:3015:3030200053400ظرفیت تکمیل
  1397/06/10 شنبهپارسا محجوب - محمد قلب - درمانگاه14:3015:3030200053400ظرفیت تکمیل
  1397/06/17 شنبهپارسا محجوب - محمد قلب - درمانگاه14:3015:3030200053400ظرفیت تکمیل
  1397/06/24 شنبهپارسا محجوب - محمد قلب - درمانگاه14:3015:3030200053400ظرفیت تکمیل
ساعات حضور
 • حضور درمانگاه
  شنبه 17-15
  دوشنبه 13-11


لیست نوبت ها
درباره پزشک