دکتر منافی راثی - علیرضا

دکتر منافی راثی - علیرضا

دانشیار متخصص تمام وقت ارتوپدی

 • تخصص
  • ارتوپدی
 • رتبۀ علمی
  • دانشیار متخصص تمام وقت
 • توضیحات (کلينيک ويژه) چهارشنبه 15-13
  سه شنبه و پنجشنبه 11-9
 • بخشها
 • آدرس
 • تلفن
 • ایمیل
 • وب سایت /clinics/DrDetails.aspx?Drid=80210
 • نوبت های درمانگاه
  تاریخ
  روز
  پزشک
  کلینیک
  شروع
  پایان
  مبلغ ویزیت
  قیمت بیمه ای
  دریافت نوبت
  1396/05/03 سه شنبهمنافی راثی - علیرضاارتوپدي عمومی - درمانگاه08:3010:0023600041700
  دریافت نوبت
  1396/05/04 چهارشنبهمنافی راثی - علیرضاارتوپدي هیپ و لگن درمانگاه13:3014:1523600041700
  دریافت نوبت
  1396/05/05 پنجشنبهمنافی راثی - علیرضاارتوپدي عمومی - درمانگاه08:3010:0023600041700
  دریافت نوبت
  1396/05/10 سه شنبهمنافی راثی - علیرضاارتوپدي عمومی - درمانگاه08:3010:0023600041700
  دریافت نوبت
  1396/05/11 چهارشنبهمنافی راثی - علیرضاارتوپدي هیپ و لگن درمانگاه13:3014:1523600041700
  دریافت نوبت
  1396/05/12 پنجشنبهمنافی راثی - علیرضاارتوپدي عمومی - درمانگاه08:3010:0023600041700
  دریافت نوبت
ساعات حضور
 • حضور درمانگاه
  (کلينيک ويژه) چهارشنبه 15-13
  سه شنبه و پنجشنبه 11-9
لیست نوبت ها
درباره پزشک