دکتر سرزعیم - محمدمهدی

دکتر سرزعیم - محمدمهدی

متخصص ارتوپدی

 • تخصص
  • ارتوپدی
 • رتبۀ علمی
  • متخصص
 • توضیحات شنبه 12-9
 • بخشها
 • آدرس
 • تلفن
 • ایمیل
 • وب سایت /clinics/DrDetails.aspx?Drid=76402
 • نوبت های درمانگاه
  تاریخ 
  روز 
  پزشک 
  کلینیک 
  شروع 
  پایان 
  مبلغ ویزیت 
  قیمت بیمه ای 
  دریافت نوبت 
  1396/09/25 شنبهسرزعیم - محمدمهدیارتوپدي زانو درمانگاه09:0010:0013900041700ظرفیت تکمیل
  1396/10/02 شنبهسرزعیم - محمدمهدیارتوپدي زانو درمانگاه08:4509:4513900041700
  دریافت نوبت
  1396/10/09 شنبهسرزعیم - محمدمهدیارتوپدي زانو درمانگاه08:4509:4513900041700
  دریافت نوبت
  1396/10/16 شنبهسرزعیم - محمدمهدیارتوپدي زانو درمانگاه08:4509:4513900041700
  دریافت نوبت
  1396/10/23 شنبهسرزعیم - محمدمهدیارتوپدي زانو درمانگاه08:4509:4513900041700
  دریافت نوبت
  1396/10/30 شنبهسرزعیم - محمدمهدیارتوپدي زانو درمانگاه08:4509:4513900041700
  دریافت نوبت
  1396/11/07 شنبهسرزعیم - محمدمهدیارتوپدي زانو درمانگاه08:4509:4513900041700
  دریافت نوبت
  1396/11/14 شنبهسرزعیم - محمدمهدیارتوپدي زانو درمانگاه08:4509:4513900041700
  دریافت نوبت
  1396/11/28 شنبهسرزعیم - محمدمهدیارتوپدي زانو درمانگاه08:4509:4513900041700
  دریافت نوبت
  1396/12/05 شنبهسرزعیم - محمدمهدیارتوپدي زانو درمانگاه08:4509:4513900041700
  دریافت نوبت
  1396/12/12 شنبهسرزعیم - محمدمهدیارتوپدي زانو درمانگاه08:4509:4513900041700
  دریافت نوبت
  1396/12/19 شنبهسرزعیم - محمدمهدیارتوپدي زانو درمانگاه08:4509:4513900041700
  دریافت نوبت
ساعات حضور
 • حضور درمانگاه
  شنبه 12-9
لیست نوبت ها
درباره پزشک