دکتر سرزعیم - محمدمهدی

دکتر سرزعیم - محمدمهدی

متخصص ارتوپدی

 • تخصص
  • ارتوپدی
 • رتبۀ علمی
  • متخصص
 • توضیحات شنبه 12-9
 • بخشها
 • آدرس
 • تلفن
 • ایمیل
 • وب سایت /clinics/DrDetails.aspx?Drid=76402
 • نوبت های درمانگاه
  تاریخ 
  روز 
  پزشک 
  کلینیک 
  شروع 
  پایان 
  مبلغ ویزیت 
  قیمت بیمه ای 
  دریافت نوبت 
  1397/03/05 شنبهسرزعیم - محمدمهدیارتوپدی زانو درمانگاه09:0010:3014700044100ظرفیت تکمیل
  1397/03/12 شنبهسرزعیم - محمدمهدیارتوپدی زانو درمانگاه09:0010:3014700044100ظرفیت تکمیل
  1397/03/19 شنبهسرزعیم - محمدمهدیارتوپدی زانو درمانگاه09:0010:3014700044100
  دریافت نوبت
  1397/04/02 شنبهسرزعیم - محمدمهدیارتوپدی زانو درمانگاه09:0010:3014700044100
  دریافت نوبت
  1397/04/09 شنبهسرزعیم - محمدمهدیارتوپدی زانو درمانگاه09:0010:3014700044100
  دریافت نوبت
  1397/04/16 شنبهسرزعیم - محمدمهدیارتوپدی زانو درمانگاه09:0010:3014700044100
  دریافت نوبت
  1397/04/23 شنبهسرزعیم - محمدمهدیارتوپدی زانو درمانگاه09:0010:3014700044100
  دریافت نوبت
  1397/04/30 شنبهسرزعیم - محمدمهدیارتوپدی زانو درمانگاه09:0010:3014700044100
  دریافت نوبت
  1397/05/06 شنبهسرزعیم - محمدمهدیارتوپدی زانو درمانگاه09:0010:3014700044100
  دریافت نوبت
  1397/05/13 شنبهسرزعیم - محمدمهدیارتوپدی زانو درمانگاه09:0010:3014700044100
  دریافت نوبت
  1397/05/20 شنبهسرزعیم - محمدمهدیارتوپدی زانو درمانگاه09:0010:3014700044100
  دریافت نوبت
  1397/05/27 شنبهسرزعیم - محمدمهدیارتوپدی زانو درمانگاه09:0010:3014700044100
  دریافت نوبت
  1397/06/03 شنبهسرزعیم - محمدمهدیارتوپدی زانو درمانگاه09:0010:3014700044100
  دریافت نوبت
  1397/06/10 شنبهسرزعیم - محمدمهدیارتوپدی زانو درمانگاه09:0010:3014700044100
  دریافت نوبت
  1397/06/17 شنبهسرزعیم - محمدمهدیارتوپدی زانو درمانگاه09:0010:3014700044100
  دریافت نوبت
  1397/06/24 شنبهسرزعیم - محمدمهدیارتوپدی زانو درمانگاه09:0010:3014700044100
  دریافت نوبت
ساعات حضور
 • حضور درمانگاه
  شنبه 12-9
لیست نوبت ها
درباره پزشک