دکتر سرزعیم - محمدمهدی

دکتر سرزعیم - محمدمهدی

متخصص ارتوپدی

 • تخصص
  • ارتوپدی
 • رتبۀ علمی
  • متخصص
 • توضیحات شنبه 12-9
 • بخشها
 • آدرس
 • تلفن
 • ایمیل
 • وب سایت /clinics/DrDetails.aspx?Drid=76402
 • نوبت های درمانگاه
  تاریخ
  روز
  پزشک
  کلینیک
  شروع
  پایان
  مبلغ ویزیت
  قیمت بیمه ای
  دریافت نوبت
  1396/06/04 شنبهسرزعیم - محمدمهدیارتوپدي زانو درمانگاه08:4509:3013900041700ظرفیت تکمیل
  1396/06/11 شنبهسرزعیم - محمدمهدیارتوپدي زانو درمانگاه08:4509:3013900041700
  دریافت نوبت
  1396/06/25 شنبهسرزعیم - محمدمهدیارتوپدي زانو درمانگاه08:4509:3013900041700
  دریافت نوبت
ساعات حضور
 • حضور درمانگاه
  شنبه 12-9
لیست نوبت ها
درباره پزشک