دکتر صادقی - رکسانا

دکتر صادقی - رکسانا

فلوشیپ قلب و عروق

 • تخصص
  • قلب و عروق
 • رتبۀ علمی
  • فلوشیپ
 • توضیحات شنبه و دوشنبه 13-11
 • بخشها
 • آدرس
 • تلفن
 • ایمیل
 • وب سایت /clinics/DrDetails.aspx?Drid=73527
 • نوبت های درمانگاه
  تاریخ
  روز
  پزشک
  کلینیک
  شروع
  پایان
  مبلغ ویزیت
  قیمت بیمه ای
  دریافت نوبت
  1396/02/11 دوشنبهصادقی - رکساناقلب - درمانگاه11:0012:0016000048000ظرفیت تکمیل
  1396/02/18 دوشنبهصادقی - رکساناقلب - درمانگاه11:0012:0016000048000ظرفیت تکمیل
  1396/02/25 دوشنبهصادقی - رکساناقلب - درمانگاه11:0012:0016000048000ظرفیت تکمیل
  1396/03/01 دوشنبهصادقی - رکساناقلب - درمانگاه11:0012:0016000048000ظرفیت تکمیل
  1396/03/08 دوشنبهصادقی - رکساناقلب - درمانگاه11:0012:0016000048000ظرفیت تکمیل
  1396/03/22 دوشنبهصادقی - رکساناقلب - درمانگاه11:0012:0016000048000ظرفیت تکمیل
  1396/03/29 دوشنبهصادقی - رکساناقلب - درمانگاه11:0012:0016000048000ظرفیت تکمیل
ساعات حضور
 • حضور درمانگاه
  شنبه و دوشنبه 13-11
لیست نوبت ها
درباره پزشک