دکتر صادقی - رکسانا

دکتر صادقی - رکسانا

فلوشیپ قلب و عروق

 • تخصص
  • قلب و عروق
 • رتبۀ علمی
  • فلوشیپ
 • توضیحات شنبه 13-11
 • بخشها
 • آدرس
 • تلفن
 • ایمیل
 • وب سایت /clinics/DrDetails.aspx?Drid=73527
 • نوبت های درمانگاه
  تاریخ 
  روز 
  پزشک 
  کلینیک 
  شروع 
  پایان 
  مبلغ ویزیت 
  قیمت بیمه ای 
  دریافت نوبت 
  1397/02/08 شنبهصادقی - رکساناقلب - درمانگاه11:0012:0016800050400ظرفیت تکمیل
  1397/02/15 شنبهصادقی - رکساناقلب - درمانگاه11:0012:0016800050400ظرفیت تکمیل
  1397/02/22 شنبهصادقی - رکساناقلب - درمانگاه11:0012:0016800050400ظرفیت تکمیل
  1397/02/29 شنبهصادقی - رکساناقلب - درمانگاه11:0012:0016800050400ظرفیت تکمیل
  1397/03/05 شنبهصادقی - رکساناقلب - درمانگاه11:0012:0016800050400ظرفیت تکمیل
  1397/03/12 شنبهصادقی - رکساناقلب - درمانگاه11:0012:0016800050400ظرفیت تکمیل
  1397/03/19 شنبهصادقی - رکساناقلب - درمانگاه11:0012:0016800050400ظرفیت تکمیل
  1397/04/02 شنبهصادقی - رکساناقلب - درمانگاه11:0012:0016800050400ظرفیت تکمیل
  1397/04/09 شنبهصادقی - رکساناقلب - درمانگاه11:0012:0016800050400ظرفیت تکمیل
  1397/04/16 شنبهصادقی - رکساناقلب - درمانگاه11:0012:0016800050400ظرفیت تکمیل
  1397/04/23 شنبهصادقی - رکساناقلب - درمانگاه11:0012:0016800050400ظرفیت تکمیل
  1397/04/30 شنبهصادقی - رکساناقلب - درمانگاه11:0012:0016800050400ظرفیت تکمیل
  1397/05/06 شنبهصادقی - رکساناقلب - درمانگاه11:0012:0016800050400ظرفیت تکمیل
  1397/05/13 شنبهصادقی - رکساناقلب - درمانگاه11:0012:0016800050400ظرفیت تکمیل
  1397/05/20 شنبهصادقی - رکساناقلب - درمانگاه11:0012:0016800050400ظرفیت تکمیل
  1397/05/27 شنبهصادقی - رکساناقلب - درمانگاه11:0012:0016800050400ظرفیت تکمیل
  1397/06/03 شنبهصادقی - رکساناقلب - درمانگاه11:0012:0016800050400ظرفیت تکمیل
  1397/06/10 شنبهصادقی - رکساناقلب - درمانگاه11:0012:0016800050400ظرفیت تکمیل
  1397/06/17 شنبهصادقی - رکساناقلب - درمانگاه11:0012:0016800050400ظرفیت تکمیل
  1397/06/24 شنبهصادقی - رکساناقلب - درمانگاه11:0012:0016800050400ظرفیت تکمیل
ساعات حضور
 • حضور درمانگاه
  شنبه 13-11
لیست نوبت ها
درباره پزشک