دکتر امینی - افشین

دکتر امینی - افشین

دانشیار متخصص طب اورژانس

 • تخصص
  • طب اورژانس
 • رتبۀ علمی
  • دانشیار متخصص
 • توضیحات روزهاي زوج 13-11
 • بخشها
 • آدرس
 • تلفن
 • ایمیل
 • وب سایت /clinics/DrDetails.aspx?Drid=72334
 • نوبت های درمانگاه
  تاریخ
  روز
  پزشک
  کلینیک
  شروع
  پایان
  مبلغ ویزیت
  قیمت بیمه ای
  دریافت نوبت
  No data to display
ساعات حضور
 • حضور درمانگاه
  روزهاي زوج 13-11
لیست نوبت ها
درباره پزشک