دکتر توکلی دارستانی - رضا

دکتر توکلی دارستانی - رضا

دانشیار متخصص ارتوپدی

 • تخصص
  • ارتوپدی
 • رتبۀ علمی
  • دانشیار متخصص
 • توضیحات چهارشنبه 11-9

 • بخشها
 • آدرس
 • تلفن
 • ایمیل
 • وب سایت /clinics/DrDetails.aspx?Drid=70919
 • نوبت های درمانگاه
  تاریخ 
  روز 
  پزشک 
  کلینیک 
  شروع 
  پایان 
  مبلغ ویزیت 
  قیمت بیمه ای 
  دریافت نوبت 
  1397/03/02 چهارشنبهتوکلی دارستانی - رضا ارتوپدی شانه درمانگاه08:3009:4514700044100ظرفیت تکمیل
  1397/03/09 چهارشنبهتوکلی دارستانی - رضا ارتوپدی شانه درمانگاه08:3009:4514700044100
  دریافت نوبت
  1397/03/23 چهارشنبهتوکلی دارستانی - رضا ارتوپدی شانه درمانگاه08:3009:4514700044100
  دریافت نوبت
  1397/03/30 چهارشنبهتوکلی دارستانی - رضا ارتوپدی شانه درمانگاه08:3009:4514700044100
  دریافت نوبت
  1397/04/06 چهارشنبهتوکلی دارستانی - رضا ارتوپدی شانه درمانگاه08:3009:4514700044100
  دریافت نوبت
  1397/04/13 چهارشنبهتوکلی دارستانی - رضا ارتوپدی شانه درمانگاه08:3009:4514700044100
  دریافت نوبت
  1397/04/20 چهارشنبهتوکلی دارستانی - رضا ارتوپدی شانه درمانگاه08:3009:4514700044100
  دریافت نوبت
  1397/04/27 چهارشنبهتوکلی دارستانی - رضا ارتوپدی شانه درمانگاه08:3009:4514700044100
  دریافت نوبت
  1397/05/03 چهارشنبهتوکلی دارستانی - رضا ارتوپدی شانه درمانگاه08:3009:4514700044100
  دریافت نوبت
  1397/05/10 چهارشنبهتوکلی دارستانی - رضا ارتوپدی شانه درمانگاه08:3009:4514700044100
  دریافت نوبت
  1397/05/17 چهارشنبهتوکلی دارستانی - رضا ارتوپدی شانه درمانگاه08:3009:4514700044100
  دریافت نوبت
  1397/05/24 چهارشنبهتوکلی دارستانی - رضا ارتوپدی شانه درمانگاه08:3009:4514700044100
  دریافت نوبت
  1397/06/07 چهارشنبهتوکلی دارستانی - رضا ارتوپدی شانه درمانگاه08:3009:4514700044100
  دریافت نوبت
  1397/06/14 چهارشنبهتوکلی دارستانی - رضا ارتوپدی شانه درمانگاه08:3009:4514700044100
  دریافت نوبت
  1397/06/21 چهارشنبهتوکلی دارستانی - رضا ارتوپدی شانه درمانگاه08:3009:4514700044100
  دریافت نوبت
ساعات حضور
 • حضور درمانگاه
  چهارشنبه 11-9

لیست نوبت ها
درباره پزشک