دکتر توکلی دارستانی - رضا

دکتر توکلی دارستانی - رضا

دانشیار متخصص ارتوپدی

 • تخصص
  • ارتوپدی
 • رتبۀ علمی
  • دانشیار متخصص
 • توضیحات چهارشنبه 11-9

 • بخشها
 • آدرس
 • تلفن
 • ایمیل
 • وب سایت /clinics/DrDetails.aspx?Drid=70919
 • نوبت های درمانگاه
  تاریخ
  روز
  پزشک
  کلینیک
  شروع
  پایان
  مبلغ ویزیت
  قیمت بیمه ای
  دریافت نوبت
  1396/04/21 چهارشنبهتوکلی دارستانی - رضا ارتوپدي شانه درمانگاه08:3009:4513200039600ظرفیت تکمیل
  1396/04/28 چهارشنبهتوکلی دارستانی - رضا ارتوپدي شانه درمانگاه08:3009:4513200039600ظرفیت تکمیل
ساعات حضور
 • حضور درمانگاه
  چهارشنبه 11-9

لیست نوبت ها
درباره پزشک