دکتر توکلی دارستانی - رضا

دکتر توکلی دارستانی - رضا

دانشیار متخصص ارتوپدی

 • تخصص
  • ارتوپدی
 • رتبۀ علمی
  • دانشیار متخصص
 • توضیحات چهارشنبه 12-9

 • بخشها
 • آدرس
 • تلفن
 • ایمیل
 • وب سایت /clinics/DrDetails.aspx?Drid=70919
 • نوبت های درمانگاه
  تاریخ
  روز
  پزشک
  کلینیک
  شروع
  پایان
  مبلغ ویزیت
  قیمت بیمه ای
  دریافت نوبت
  1396/02/13 چهارشنبهتوکلی دارستانی - رضا ارتوپدي - درمانگاه08:3009:4513200039600ظرفیت تکمیل
  1396/02/20 چهارشنبهتوکلی دارستانی - رضا ارتوپدي - درمانگاه08:3009:4513200039600ظرفیت تکمیل
  1396/02/27 چهارشنبهتوکلی دارستانی - رضا ارتوپدي - درمانگاه08:3009:4513200039600ظرفیت تکمیل
  1396/03/03 چهارشنبهتوکلی دارستانی - رضا ارتوپدي - درمانگاه08:3009:4513200039600ظرفیت تکمیل
  1396/03/10 چهارشنبهتوکلی دارستانی - رضا ارتوپدي - درمانگاه08:3009:4513200039600ظرفیت تکمیل
  1396/03/17 چهارشنبهتوکلی دارستانی - رضا ارتوپدي - درمانگاه08:3009:4513200039600
  دریافت نوبت
  1396/03/24 چهارشنبهتوکلی دارستانی - رضا ارتوپدي - درمانگاه08:3009:4513200039600
  دریافت نوبت
ساعات حضور
 • حضور درمانگاه
  چهارشنبه 12-9

لیست نوبت ها
درباره پزشک