دکتر توکلی دارستانی - رضا

دکتر توکلی دارستانی - رضا

دانشیار متخصص ارتوپدی

 • تخصص
  • ارتوپدی
 • رتبۀ علمی
  • دانشیار متخصص
 • توضیحات چهارشنبه 11-9

 • بخشها
 • آدرس
 • تلفن
 • ایمیل
 • وب سایت /clinics/DrDetails.aspx?Drid=70919
 • نوبت های درمانگاه
  تاریخ 
  روز 
  پزشک 
  کلینیک 
  شروع 
  پایان 
  مبلغ ویزیت 
  قیمت بیمه ای 
  دریافت نوبت 
  1396/09/29 چهارشنبهتوکلی دارستانی - رضا ارتوپدي شانه درمانگاه08:3009:4513900041700ظرفیت تکمیل
  1396/10/06 چهارشنبهتوکلی دارستانی - رضا ارتوپدي شانه درمانگاه08:3009:4513900041700ظرفیت تکمیل
  1396/10/13 چهارشنبهتوکلی دارستانی - رضا ارتوپدي شانه درمانگاه08:3009:4513900041700
  دریافت نوبت
  1396/10/20 چهارشنبهتوکلی دارستانی - رضا ارتوپدي شانه درمانگاه08:3009:4513900041700
  دریافت نوبت
  1396/10/27 چهارشنبهتوکلی دارستانی - رضا ارتوپدي شانه درمانگاه08:3009:4513900041700
  دریافت نوبت
  1396/11/04 چهارشنبهتوکلی دارستانی - رضا ارتوپدي شانه درمانگاه08:3009:4513900041700
  دریافت نوبت
  1396/11/11 چهارشنبهتوکلی دارستانی - رضا ارتوپدي شانه درمانگاه08:3009:4513900041700
  دریافت نوبت
  1396/11/18 چهارشنبهتوکلی دارستانی - رضا ارتوپدي شانه درمانگاه08:3009:4513900041700
  دریافت نوبت
  1396/11/25 چهارشنبهتوکلی دارستانی - رضا ارتوپدي شانه درمانگاه08:3009:4513900041700
  دریافت نوبت
  1396/12/02 چهارشنبهتوکلی دارستانی - رضا ارتوپدي شانه درمانگاه08:3009:4513900041700
  دریافت نوبت
  1396/12/09 چهارشنبهتوکلی دارستانی - رضا ارتوپدي شانه درمانگاه08:3009:4513900041700
  دریافت نوبت
  1396/12/16 چهارشنبهتوکلی دارستانی - رضا ارتوپدي شانه درمانگاه08:3009:4513900041700
  دریافت نوبت
  1396/12/23 چهارشنبهتوکلی دارستانی - رضا ارتوپدي شانه درمانگاه08:3009:4513900041700
  دریافت نوبت
ساعات حضور
 • حضور درمانگاه
  چهارشنبه 11-9

لیست نوبت ها
درباره پزشک