دکتر صادقی - لیلا

دکتر صادقی - لیلا

استادیار فوق تخصص تمام وقت داخلی

 • تخصص
  • داخلی
 • رتبۀ علمی
  • استادیار فوق تخصص تمام وقت
 • توضیحات شنبه و دوشنبه 12-11
 • بخشها
 • آدرس
 • تلفن
 • ایمیل
 • وب سایت /clinics/DrDetails.aspx?Drid=70039
 • نوبت های درمانگاه
  تاریخ 
  روز 
  پزشک 
  کلینیک 
  شروع 
  پایان 
  مبلغ ویزیت 
  قیمت بیمه ای 
  دریافت نوبت 
  1397/03/01 سه شنبهصادقی - لیلاخون و انکولوژی-درمانگاه12:0013:0030200053400ظرفیت تکمیل
  1397/03/05 شنبهصادقی - لیلاخون و انکولوژی-درمانگاه11:0012:0030200053400ظرفیت تکمیل
  1397/03/08 سه شنبهصادقی - لیلاخون و انکولوژی-درمانگاه12:0013:0030200053400
  دریافت نوبت
  1397/03/12 شنبهصادقی - لیلاخون و انکولوژی-درمانگاه11:0012:0030200053400
  دریافت نوبت
  1397/03/19 شنبهصادقی - لیلاخون و انکولوژی-درمانگاه11:0012:0030200053400
  دریافت نوبت
  1397/03/22 سه شنبهصادقی - لیلاخون و انکولوژی-درمانگاه12:0013:0030200053400
  دریافت نوبت
  1397/03/29 سه شنبهصادقی - لیلاخون و انکولوژی-درمانگاه12:0013:0030200053400
  دریافت نوبت
  1397/04/02 شنبهصادقی - لیلاخون و انکولوژی-درمانگاه11:0012:0030200053400
  دریافت نوبت
  1397/04/05 سه شنبهصادقی - لیلاخون و انکولوژی-درمانگاه12:0013:0030200053400
  دریافت نوبت
  1397/04/09 شنبهصادقی - لیلاخون و انکولوژی-درمانگاه11:0012:0030200053400
  دریافت نوبت
  1397/04/12 سه شنبهصادقی - لیلاخون و انکولوژی-درمانگاه12:0013:0030200053400
  دریافت نوبت
  1397/04/16 شنبهصادقی - لیلاخون و انکولوژی-درمانگاه11:0012:0030200053400
  دریافت نوبت
  1397/04/19 سه شنبهصادقی - لیلاخون و انکولوژی-درمانگاه12:0013:0030200053400
  دریافت نوبت
  1397/04/23 شنبهصادقی - لیلاخون و انکولوژی-درمانگاه11:0012:0030200053400
  دریافت نوبت
  1397/04/26 سه شنبهصادقی - لیلاخون و انکولوژی-درمانگاه12:0013:0030200053400
  دریافت نوبت
  1397/04/30 شنبهصادقی - لیلاخون و انکولوژی-درمانگاه11:0012:0030200053400
  دریافت نوبت
  1397/05/02 سه شنبهصادقی - لیلاخون و انکولوژی-درمانگاه12:0013:0030200053400
  دریافت نوبت
  1397/05/06 شنبهصادقی - لیلاخون و انکولوژی-درمانگاه11:0012:0030200053400
  دریافت نوبت
  1397/05/09 سه شنبهصادقی - لیلاخون و انکولوژی-درمانگاه12:0013:0030200053400
  دریافت نوبت
  1397/05/13 شنبهصادقی - لیلاخون و انکولوژی-درمانگاه11:0012:0030200053400
  دریافت نوبت
  1397/05/16 سه شنبهصادقی - لیلاخون و انکولوژی-درمانگاه12:0013:0030200053400
  دریافت نوبت
  1397/05/20 شنبهصادقی - لیلاخون و انکولوژی-درمانگاه11:0012:0030200053400
  دریافت نوبت
  1397/05/23 سه شنبهصادقی - لیلاخون و انکولوژی-درمانگاه12:0013:0030200053400
  دریافت نوبت
  1397/05/27 شنبهصادقی - لیلاخون و انکولوژی-درمانگاه11:0012:0030200053400
  دریافت نوبت
  1397/05/30 سه شنبهصادقی - لیلاخون و انکولوژی-درمانگاه12:0013:0030200053400
  دریافت نوبت
  1397/06/03 شنبهصادقی - لیلاخون و انکولوژی-درمانگاه11:0012:0030200053400
  دریافت نوبت
  1397/06/06 سه شنبهصادقی - لیلاخون و انکولوژی-درمانگاه12:0013:0030200053400
  دریافت نوبت
  1397/06/10 شنبهصادقی - لیلاخون و انکولوژی-درمانگاه11:0012:0030200053400
  دریافت نوبت
  1397/06/13 سه شنبهصادقی - لیلاخون و انکولوژی-درمانگاه12:0013:0030200053400
  دریافت نوبت
  1397/06/17 شنبهصادقی - لیلاخون و انکولوژی-درمانگاه11:0012:0030200053400
  دریافت نوبت
  1397/06/20 سه شنبهصادقی - لیلاخون و انکولوژی-درمانگاه12:0013:0030200053400
  دریافت نوبت
  1397/06/24 شنبهصادقی - لیلاخون و انکولوژی-درمانگاه11:0012:0030200053400
  دریافت نوبت
  1397/06/27 سه شنبهصادقی - لیلاخون و انکولوژی-درمانگاه12:0013:0030200053400
  دریافت نوبت
ساعات حضور
 • حضور درمانگاه
  شنبه و دوشنبه 12-11
لیست نوبت ها
درباره پزشک