دکتر صادقی - لیلا

دکتر صادقی - لیلا

استادیار فوق تخصص تمام وقت داخلی

 • تخصص
  • داخلی
 • رتبۀ علمی
  • استادیار فوق تخصص تمام وقت
 • توضیحات شنبه 9.30-8
  دوشنبه 12-10
 • بخشها
 • آدرس
 • تلفن
 • ایمیل
 • وب سایت /clinics/DrDetails.aspx?Drid=70039
 • نوبت های درمانگاه
  تاریخ
  روز
  پزشک
  کلینیک
  شروع
  پایان
  مبلغ ویزیت
  قیمت بیمه ای
  دریافت نوبت
  1395/11/02 شنبهصادقی - لیلاخون و انکولوژي-درمانگاه08:3011:3027200048000ظرفیت تکمیل
  1395/11/04 دوشنبهصادقی - لیلاخون و انکولوژي-درمانگاه10:0011:3027200048000
  دریافت نوبت
  1395/11/09 شنبهصادقی - لیلاخون و انکولوژي-درمانگاه08:3011:3027200048000
  دریافت نوبت
  1395/11/11 دوشنبهصادقی - لیلاخون و انکولوژي-درمانگاه10:0011:3027200048000
  دریافت نوبت
  1395/11/16 شنبهصادقی - لیلاخون و انکولوژي-درمانگاه08:3011:3027200048000
  دریافت نوبت
  1395/11/18 دوشنبهصادقی - لیلاخون و انکولوژي-درمانگاه10:0011:3027200048000
  دریافت نوبت
  1395/11/23 شنبهصادقی - لیلاخون و انکولوژي-درمانگاه08:3011:3027200048000
  دریافت نوبت
  1395/11/25 دوشنبهصادقی - لیلاخون و انکولوژي-درمانگاه10:0011:3027200048000
  دریافت نوبت
  1395/11/30 شنبهصادقی - لیلاخون و انکولوژي-درمانگاه08:3011:3027200048000
  دریافت نوبت
  1395/12/02 دوشنبهصادقی - لیلاخون و انکولوژي-درمانگاه10:0011:3027200048000
  دریافت نوبت
  1395/12/07 شنبهصادقی - لیلاخون و انکولوژي-درمانگاه08:3011:3027200048000
  دریافت نوبت
  1395/12/09 دوشنبهصادقی - لیلاخون و انکولوژي-درمانگاه10:0011:3027200048000
  دریافت نوبت
  1395/12/14 شنبهصادقی - لیلاخون و انکولوژي-درمانگاه08:3011:3027200048000
  دریافت نوبت
  1395/12/16 دوشنبهصادقی - لیلاخون و انکولوژي-درمانگاه10:0011:3027200048000
  دریافت نوبت
  1395/12/21 شنبهصادقی - لیلاخون و انکولوژي-درمانگاه08:3011:3027200048000
  دریافت نوبت
  1395/12/23 دوشنبهصادقی - لیلاخون و انکولوژي-درمانگاه10:0011:3027200048000
  دریافت نوبت
ساعات حضور
 • حضور درمانگاه
  شنبه 9.30-8
  دوشنبه 12-10
لیست نوبت ها
درباره پزشک