دکتر امجدی - نوشین

دکتر امجدی - نوشین

فلوشیپ استادیار زنان زایمان

 • تخصص
  • زنان زایمان
 • رتبۀ علمی
  • فلوشیپ استادیار
 • توضیحات چهارشنبه و پنجشنبه 12-9
  يکشنبه و سه شنبه 16-14 متخصص پريناتولوژي (بارداري هاي پرخطر)
 • بخشها
 • آدرس
 • تلفن
 • ایمیل
 • وب سایت /clinics/DrDetails.aspx?Drid=69700
 • نوبت های درمانگاه
  تاریخ
  روز
  پزشک
  کلینیک
  شروع
  پایان
  مبلغ ویزیت
  قیمت بیمه ای
  دریافت نوبت
  1396/03/07 یکشنبهامجدی - نوشینزنان - درمانگاه13:3015:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1396/03/07 یکشنبهامجدی - نوشینبارداری- درمانگاه14:0015:0027200048000
  دریافت نوبت
  1396/03/09 سه شنبهامجدی - نوشینزنان - درمانگاه13:3015:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1396/03/09 سه شنبهامجدی - نوشینبارداری- درمانگاه14:0015:0027200048000
  دریافت نوبت
  1396/03/16 سه شنبهامجدی - نوشینزنان - درمانگاه13:3015:0027200048000
  دریافت نوبت
  1396/03/16 سه شنبهامجدی - نوشینبارداری- درمانگاه14:0015:0027200048000
  دریافت نوبت
  1396/03/18 پنجشنبهامجدی - نوشینزنان - درمانگاه09:0011:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1396/03/18 پنجشنبهامجدی - نوشینبارداری- درمانگاه09:0011:0027200048000
  دریافت نوبت
  1396/03/21 یکشنبهامجدی - نوشینزنان - درمانگاه13:3015:0027200048000
  دریافت نوبت
  1396/03/21 یکشنبهامجدی - نوشینبارداری- درمانگاه14:0015:0027200048000
  دریافت نوبت
  1396/03/23 سه شنبهامجدی - نوشینزنان - درمانگاه13:3015:0027200048000
  دریافت نوبت
  1396/03/23 سه شنبهامجدی - نوشینبارداری- درمانگاه14:0015:0027200048000
  دریافت نوبت
  1396/03/25 پنجشنبهامجدی - نوشینزنان - درمانگاه09:0011:0027200048000
  دریافت نوبت
  1396/03/25 پنجشنبهامجدی - نوشینبارداری- درمانگاه09:0011:0027200048000
  دریافت نوبت
  1396/03/28 یکشنبهامجدی - نوشینزنان - درمانگاه13:3015:0027200048000
  دریافت نوبت
  1396/03/28 یکشنبهامجدی - نوشینبارداری- درمانگاه14:0015:0027200048000
  دریافت نوبت
  1396/03/30 سه شنبهامجدی - نوشینزنان - درمانگاه13:3015:0027200048000
  دریافت نوبت
  1396/03/30 سه شنبهامجدی - نوشینبارداری- درمانگاه14:0015:0027200048000
  دریافت نوبت
ساعات حضور
 • حضور درمانگاه
  چهارشنبه و پنجشنبه 12-9
  يکشنبه و سه شنبه 16-14 متخصص پريناتولوژي (بارداري هاي پرخطر)
لیست نوبت ها
درباره پزشک