دکتر امجدی - نوشین

دکتر امجدی - نوشین

فلوشیپ استادیار زنان زایمان

 • تخصص
  • زنان زایمان
 • رتبۀ علمی
  • فلوشیپ استادیار
 • توضیحات چهارشنبه و پنجشنبه 12-9
  يکشنبه و سه شنبه 16-14 متخصص پريناتولوژي (بارداري هاي پرخطر)
 • بخشها
 • آدرس
 • تلفن
 • ایمیل
 • وب سایت /clinics/DrDetails.aspx?Drid=69700
 • نوبت های درمانگاه
  تاریخ
  روز
  پزشک
  کلینیک
  شروع
  پایان
  مبلغ ویزیت
  قیمت بیمه ای
  دریافت نوبت
  1395/10/28 سه شنبهامجدی - نوشینزنان - درمانگاه13:3015:0027200048000
  دریافت نوبت
  1395/10/28 سه شنبهامجدی - نوشینبارداری- درمانگاه14:0015:0027200048000
  دریافت نوبت
  1395/10/30 پنجشنبهامجدی - نوشینزنان - درمانگاه09:0011:0027200048000
  دریافت نوبت
  1395/11/03 یکشنبهامجدی - نوشینزنان - درمانگاه13:3015:0027200048000
  دریافت نوبت
  1395/11/05 سه شنبهامجدی - نوشینزنان - درمانگاه13:3015:0027200048000
  دریافت نوبت
  1395/11/07 پنجشنبهامجدی - نوشینزنان - درمانگاه09:0011:0027200048000
  دریافت نوبت
  1395/11/10 یکشنبهامجدی - نوشینزنان - درمانگاه13:3015:0027200048000
  دریافت نوبت
  1395/11/12 سه شنبهامجدی - نوشینزنان - درمانگاه13:3015:0027200048000
  دریافت نوبت
  1395/11/14 پنجشنبهامجدی - نوشینزنان - درمانگاه09:0011:0027200048000
  دریافت نوبت
  1395/11/17 یکشنبهامجدی - نوشینزنان - درمانگاه13:3015:0027200048000
  دریافت نوبت
  1395/11/19 سه شنبهامجدی - نوشینزنان - درمانگاه13:3015:0027200048000
  دریافت نوبت
  1395/11/21 پنجشنبهامجدی - نوشینزنان - درمانگاه09:0011:0027200048000
  دریافت نوبت
  1395/11/24 یکشنبهامجدی - نوشینزنان - درمانگاه13:3015:0027200048000
  دریافت نوبت
  1395/11/26 سه شنبهامجدی - نوشینزنان - درمانگاه13:3015:0027200048000
  دریافت نوبت
  1395/11/28 پنجشنبهامجدی - نوشینزنان - درمانگاه09:0011:0027200048000
  دریافت نوبت
  1395/12/01 یکشنبهامجدی - نوشینزنان - درمانگاه13:3015:0027200048000
  دریافت نوبت
  1395/12/03 سه شنبهامجدی - نوشینزنان - درمانگاه13:3015:0027200048000
  دریافت نوبت
  1395/12/05 پنجشنبهامجدی - نوشینزنان - درمانگاه09:0011:0027200048000
  دریافت نوبت
  1395/12/08 یکشنبهامجدی - نوشینزنان - درمانگاه13:3015:0027200048000
  دریافت نوبت
  1395/12/10 سه شنبهامجدی - نوشینزنان - درمانگاه13:3015:0027200048000
  دریافت نوبت
  1395/12/15 یکشنبهامجدی - نوشینزنان - درمانگاه13:3015:0027200048000
  دریافت نوبت
  1395/12/17 سه شنبهامجدی - نوشینزنان - درمانگاه13:3015:0027200048000
  دریافت نوبت
  1395/12/19 پنجشنبهامجدی - نوشینزنان - درمانگاه09:0011:0027200048000
  دریافت نوبت
  1395/12/22 یکشنبهامجدی - نوشینزنان - درمانگاه13:3015:0027200048000
  دریافت نوبت
  1395/12/24 سه شنبهامجدی - نوشینزنان - درمانگاه13:3015:0027200048000
  دریافت نوبت
  1395/12/26 پنجشنبهامجدی - نوشینزنان - درمانگاه09:0011:0027200048000
  دریافت نوبت
ساعات حضور
 • حضور درمانگاه
  چهارشنبه و پنجشنبه 12-9
  يکشنبه و سه شنبه 16-14 متخصص پريناتولوژي (بارداري هاي پرخطر)
لیست نوبت ها
درباره پزشک