دکتر امجدی - نوشین

دکتر امجدی - نوشین

فلوشیپ استادیار زنان زایمان

 • تخصص
  • زنان زایمان
 • رتبۀ علمی
  • فلوشیپ استادیار
 • توضیحات چهارشنبه و پنجشنبه 12-9
  يکشنبه و سه شنبه 16-14 متخصص پريناتولوژي (بارداري هاي پرخطر)
 • بخشها
 • آدرس
 • تلفن
 • ایمیل
 • وب سایت /clinics/DrDetails.aspx?Drid=69700
 • نوبت های درمانگاه
  تاریخ
  روز
  پزشک
  کلینیک
  شروع
  پایان
  مبلغ ویزیت
  قیمت بیمه ای
  دریافت نوبت
  1396/05/01 یکشنبهامجدی - نوشینزنان - درمانگاه13:3015:0028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/05/01 یکشنبهامجدی - نوشینبارداری- درمانگاه13:3015:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/05/03 سه شنبهامجدی - نوشینزنان - درمانگاه13:3015:0028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/05/03 سه شنبهامجدی - نوشینبارداری- درمانگاه13:3015:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/05/05 پنجشنبهامجدی - نوشینزنان - درمانگاه09:0011:0028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/05/05 پنجشنبهامجدی - نوشینبارداری- درمانگاه09:0011:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/05/08 یکشنبهامجدی - نوشینزنان - درمانگاه13:3015:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/05/08 یکشنبهامجدی - نوشینبارداری- درمانگاه13:3015:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/05/10 سه شنبهامجدی - نوشینزنان - درمانگاه13:3015:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/05/10 سه شنبهامجدی - نوشینبارداری- درمانگاه13:3015:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/05/12 پنجشنبهامجدی - نوشینزنان - درمانگاه09:0011:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/05/12 پنجشنبهامجدی - نوشینبارداری- درمانگاه09:0011:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/05/15 یکشنبهامجدی - نوشینزنان - درمانگاه13:3015:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/05/15 یکشنبهامجدی - نوشینبارداری- درمانگاه13:3015:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/05/17 سه شنبهامجدی - نوشینزنان - درمانگاه13:3015:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/05/17 سه شنبهامجدی - نوشینبارداری- درمانگاه13:3015:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/05/19 پنجشنبهامجدی - نوشینزنان - درمانگاه09:0011:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/05/19 پنجشنبهامجدی - نوشینبارداری- درمانگاه09:0011:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/05/22 یکشنبهامجدی - نوشینزنان - درمانگاه13:3015:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/05/22 یکشنبهامجدی - نوشینبارداری- درمانگاه13:3015:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/05/24 سه شنبهامجدی - نوشینزنان - درمانگاه13:3015:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/05/24 سه شنبهامجدی - نوشینبارداری- درمانگاه13:3015:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/05/26 پنجشنبهامجدی - نوشینزنان - درمانگاه09:0011:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/05/26 پنجشنبهامجدی - نوشینبارداری- درمانگاه09:0011:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/05/29 یکشنبهامجدی - نوشینزنان - درمانگاه13:3015:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/05/29 یکشنبهامجدی - نوشینبارداری- درمانگاه13:3015:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/05/31 سه شنبهامجدی - نوشینزنان - درمانگاه13:3015:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/05/31 سه شنبهامجدی - نوشینبارداری- درمانگاه13:3015:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/06/02 پنجشنبهامجدی - نوشینزنان - درمانگاه09:0011:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/06/02 پنجشنبهامجدی - نوشینبارداری- درمانگاه09:0011:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/06/05 یکشنبهامجدی - نوشینزنان - درمانگاه13:3015:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/06/05 یکشنبهامجدی - نوشینبارداری- درمانگاه13:3015:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/06/07 سه شنبهامجدی - نوشینزنان - درمانگاه13:3015:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/06/07 سه شنبهامجدی - نوشینبارداری- درمانگاه13:3015:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/06/09 پنجشنبهامجدی - نوشینزنان - درمانگاه09:0011:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/06/09 پنجشنبهامجدی - نوشینبارداری- درمانگاه09:0011:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/06/12 یکشنبهامجدی - نوشینزنان - درمانگاه13:3015:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/06/12 یکشنبهامجدی - نوشینبارداری- درمانگاه13:3015:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/06/14 سه شنبهامجدی - نوشینزنان - درمانگاه13:3015:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/06/14 سه شنبهامجدی - نوشینبارداری- درمانگاه13:3015:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/06/16 پنجشنبهامجدی - نوشینزنان - درمانگاه09:0011:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/06/16 پنجشنبهامجدی - نوشینبارداری- درمانگاه09:0011:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/06/19 یکشنبهامجدی - نوشینزنان - درمانگاه13:3015:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/06/19 یکشنبهامجدی - نوشینبارداری- درمانگاه13:3015:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/06/21 سه شنبهامجدی - نوشینزنان - درمانگاه13:3015:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/06/21 سه شنبهامجدی - نوشینبارداری- درمانگاه13:3015:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/06/23 پنجشنبهامجدی - نوشینزنان - درمانگاه09:0011:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/06/23 پنجشنبهامجدی - نوشینبارداری- درمانگاه09:0011:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/06/26 یکشنبهامجدی - نوشینزنان - درمانگاه13:3015:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/06/26 یکشنبهامجدی - نوشینبارداری- درمانگاه13:3015:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/06/28 سه شنبهامجدی - نوشینزنان - درمانگاه13:3015:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/06/28 سه شنبهامجدی - نوشینبارداری- درمانگاه13:3015:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/06/30 پنجشنبهامجدی - نوشینزنان - درمانگاه09:0011:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/06/30 پنجشنبهامجدی - نوشینبارداری- درمانگاه09:0011:0028500050400
  دریافت نوبت
ساعات حضور
 • حضور درمانگاه
  چهارشنبه و پنجشنبه 12-9
  يکشنبه و سه شنبه 16-14 متخصص پريناتولوژي (بارداري هاي پرخطر)
لیست نوبت ها
درباره پزشک