دکتر ملک پور - حبیب

دکتر ملک پور - حبیب

استادیار فوق تخصص تمام وقت گوارش

 • تخصص
  • گوارش
 • رتبۀ علمی
  • استادیار فوق تخصص تمام وقت
 • توضیحات يکشنبه و سه شنبه (کلينيک ويژه) 17-14
  دوشنبه 12-10
 • بخشها
 • آدرس
 • تلفن
 • ایمیل
 • وب سایت /clinics/DrDetails.aspx?Drid=67590
 • نوبت های درمانگاه
  تاریخ
  روز
  پزشک
  کلینیک
  شروع
  پایان
  مبلغ ویزیت
  قیمت بیمه ای
  دریافت نوبت
  1396/02/10 یکشنبهملک پور - حبیبگوارش - درمانگاه16:0017:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1396/02/12 سه شنبهملک پور - حبیبگوارش - درمانگاه15:0017:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1396/02/17 یکشنبهملک پور - حبیبگوارش - درمانگاه16:0017:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1396/02/19 سه شنبهملک پور - حبیبگوارش - درمانگاه15:0017:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1396/02/24 یکشنبهملک پور - حبیبگوارش - درمانگاه16:0017:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1396/02/26 سه شنبهملک پور - حبیبگوارش - درمانگاه15:0017:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1396/02/31 یکشنبهملک پور - حبیبگوارش - درمانگاه16:0017:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1396/03/02 سه شنبهملک پور - حبیبگوارش - درمانگاه15:0017:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1396/03/07 یکشنبهملک پور - حبیبگوارش - درمانگاه16:0017:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1396/03/09 سه شنبهملک پور - حبیبگوارش - درمانگاه15:0017:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1396/03/16 سه شنبهملک پور - حبیبگوارش - درمانگاه15:0017:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1396/03/21 یکشنبهملک پور - حبیبگوارش - درمانگاه16:0017:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1396/03/23 سه شنبهملک پور - حبیبگوارش - درمانگاه15:0017:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1396/03/28 یکشنبهملک پور - حبیبگوارش - درمانگاه16:0017:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1396/03/30 سه شنبهملک پور - حبیبگوارش - درمانگاه15:0017:0027200048000ظرفیت تکمیل
ساعات حضور
 • حضور درمانگاه
  يکشنبه و سه شنبه (کلينيک ويژه) 17-14
  دوشنبه 12-10
لیست نوبت ها
درباره پزشک