دکتر ملک پور - حبیب

دکتر ملک پور - حبیب

استادیار فوق تخصص تمام وقت گوارش

 • تخصص
  • گوارش
 • رتبۀ علمی
  • استادیار فوق تخصص تمام وقت
 • توضیحات يکشنبه و سه شنبه (کلينيک ويژه) 17-14
  دوشنبه 12-10
 • بخشها
 • آدرس
 • تلفن
 • ایمیل
 • وب سایت /clinics/DrDetails.aspx?Drid=67590
 • نوبت های درمانگاه
  تاریخ 
  روز 
  پزشک 
  کلینیک 
  شروع 
  پایان 
  مبلغ ویزیت 
  قیمت بیمه ای 
  دریافت نوبت 
  1397/02/04 سه شنبهملک پور - حبیبگوارش - درمانگاه14:0017:0028500050400ظرفیت تکمیل
  1397/02/09 یکشنبهملک پور - حبیبگوارش - درمانگاه16:0018:0028500050400ظرفیت تکمیل
  1397/02/16 یکشنبهملک پور - حبیبگوارش - درمانگاه16:0018:0028500050400ظرفیت تکمیل
  1397/02/18 سه شنبهملک پور - حبیبگوارش - درمانگاه14:0017:0028500050400ظرفیت تکمیل
  1397/02/23 یکشنبهملک پور - حبیبگوارش - درمانگاه16:0018:0028500050400ظرفیت تکمیل
  1397/02/25 سه شنبهملک پور - حبیبگوارش - درمانگاه14:0017:0028500050400ظرفیت تکمیل
  1397/02/30 یکشنبهملک پور - حبیبگوارش - درمانگاه16:0018:0028500050400ظرفیت تکمیل
  1397/03/01 سه شنبهملک پور - حبیبگوارش - درمانگاه14:0017:0028500050400ظرفیت تکمیل
  1397/03/06 یکشنبهملک پور - حبیبگوارش - درمانگاه16:0018:0028500050400ظرفیت تکمیل
  1397/03/08 سه شنبهملک پور - حبیبگوارش - درمانگاه14:0017:0028500050400ظرفیت تکمیل
  1397/03/13 یکشنبهملک پور - حبیبگوارش - درمانگاه16:0018:0028500050400ظرفیت تکمیل
  1397/03/20 یکشنبهملک پور - حبیبگوارش - درمانگاه16:0018:0028500050400ظرفیت تکمیل
  1397/03/22 سه شنبهملک پور - حبیبگوارش - درمانگاه14:0017:0028500050400ظرفیت تکمیل
  1397/03/27 یکشنبهملک پور - حبیبگوارش - درمانگاه16:0018:0028500050400ظرفیت تکمیل
  1397/03/29 سه شنبهملک پور - حبیبگوارش - درمانگاه14:0017:0028500050400ظرفیت تکمیل
  1397/04/03 یکشنبهملک پور - حبیبگوارش - درمانگاه16:0018:0028500050400ظرفیت تکمیل
  1397/04/10 یکشنبهملک پور - حبیبگوارش - درمانگاه16:0018:0028500050400ظرفیت تکمیل
  1397/04/17 یکشنبهملک پور - حبیبگوارش - درمانگاه16:0018:0028500050400ظرفیت تکمیل
  1397/04/24 یکشنبهملک پور - حبیبگوارش - درمانگاه16:0018:0028500050400ظرفیت تکمیل
  1397/04/31 یکشنبهملک پور - حبیبگوارش - درمانگاه16:0018:0028500050400ظرفیت تکمیل
  1397/05/07 یکشنبهملک پور - حبیبگوارش - درمانگاه16:0018:0028500050400ظرفیت تکمیل
  1397/05/14 یکشنبهملک پور - حبیبگوارش - درمانگاه16:0018:0028500050400ظرفیت تکمیل
  1397/05/21 یکشنبهملک پور - حبیبگوارش - درمانگاه16:0018:0028500050400ظرفیت تکمیل
  1397/05/28 یکشنبهملک پور - حبیبگوارش - درمانگاه16:0018:0028500050400ظرفیت تکمیل
  1397/06/04 یکشنبهملک پور - حبیبگوارش - درمانگاه16:0018:0028500050400ظرفیت تکمیل
  1397/06/11 یکشنبهملک پور - حبیبگوارش - درمانگاه16:0018:0028500050400ظرفیت تکمیل
  1397/06/18 یکشنبهملک پور - حبیبگوارش - درمانگاه16:0018:0028500050400ظرفیت تکمیل
  1397/06/25 یکشنبهملک پور - حبیبگوارش - درمانگاه16:0018:0028500050400ظرفیت تکمیل
ساعات حضور
 • حضور درمانگاه
  يکشنبه و سه شنبه (کلينيک ويژه) 17-14
  دوشنبه 12-10
لیست نوبت ها
درباره پزشک