دکتر ملک پور - حبیب

دکتر ملک پور - حبیب

استادیار فوق تخصص تمام وقت گوارش

 • تخصص
  • گوارش
 • رتبۀ علمی
  • استادیار فوق تخصص تمام وقت
 • توضیحات يکشنبه و سه شنبه (کلينيک ويژه) 17-14
  دوشنبه و سه شنبه 12-10
 • بخشها
 • آدرس
 • تلفن
 • ایمیل
 • وب سایت /clinics/DrDetails.aspx?Drid=67590
 • نوبت های درمانگاه
  تاریخ
  روز
  پزشک
  کلینیک
  شروع
  پایان
  مبلغ ویزیت
  قیمت بیمه ای
  دریافت نوبت
  1395/10/28 سه شنبهملک پور - حبیبگوارش - درمانگاه09:0011:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1395/10/28 سه شنبهملک پور - حبیبعصر گوارش - درمانگاه 14:0017:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1395/11/03 یکشنبهملک پور - حبیبگوارش - درمانگاه16:0017:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1395/11/05 سه شنبهملک پور - حبیبگوارش - درمانگاه09:0011:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1395/11/05 سه شنبهملک پور - حبیبعصر گوارش - درمانگاه 14:0017:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1395/11/10 یکشنبهملک پور - حبیبگوارش - درمانگاه16:0017:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1395/11/11 دوشنبهملک پور - حبیبگوارش - درمانگاه10:0011:3027200048000ظرفیت تکمیل
  1395/11/12 سه شنبهملک پور - حبیبگوارش - درمانگاه09:0011:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1395/11/12 سه شنبهملک پور - حبیبعصر گوارش - درمانگاه 14:0017:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1395/11/17 یکشنبهملک پور - حبیبگوارش - درمانگاه16:0017:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1395/11/18 دوشنبهملک پور - حبیبگوارش - درمانگاه10:0011:3027200048000ظرفیت تکمیل
  1395/11/19 سه شنبهملک پور - حبیبگوارش - درمانگاه09:0011:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1395/11/19 سه شنبهملک پور - حبیبعصر گوارش - درمانگاه 14:0017:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1395/11/24 یکشنبهملک پور - حبیبگوارش - درمانگاه16:0017:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1395/11/25 دوشنبهملک پور - حبیبگوارش - درمانگاه10:0011:3027200048000ظرفیت تکمیل
  1395/11/26 سه شنبهملک پور - حبیبگوارش - درمانگاه09:0011:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1395/11/26 سه شنبهملک پور - حبیبعصر گوارش - درمانگاه 14:0017:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1395/12/01 یکشنبهملک پور - حبیبگوارش - درمانگاه16:0017:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1395/12/02 دوشنبهملک پور - حبیبگوارش - درمانگاه10:0011:3027200048000
  دریافت نوبت
  1395/12/03 سه شنبهملک پور - حبیبگوارش - درمانگاه09:0011:0027200048000
  دریافت نوبت
  1395/12/03 سه شنبهملک پور - حبیبعصر گوارش - درمانگاه 14:0017:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1395/12/08 یکشنبهملک پور - حبیبگوارش - درمانگاه16:0017:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1395/12/09 دوشنبهملک پور - حبیبگوارش - درمانگاه10:0011:3027200048000
  دریافت نوبت
  1395/12/10 سه شنبهملک پور - حبیبگوارش - درمانگاه09:0011:0027200048000
  دریافت نوبت
  1395/12/10 سه شنبهملک پور - حبیبعصر گوارش - درمانگاه 14:0017:0027200048000
  دریافت نوبت
  1395/12/15 یکشنبهملک پور - حبیبگوارش - درمانگاه16:0017:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1395/12/16 دوشنبهملک پور - حبیبگوارش - درمانگاه10:0011:3027200048000
  دریافت نوبت
  1395/12/17 سه شنبهملک پور - حبیبگوارش - درمانگاه09:0011:0027200048000
  دریافت نوبت
  1395/12/17 سه شنبهملک پور - حبیبعصر گوارش - درمانگاه 14:0017:0027200048000
  دریافت نوبت
  1395/12/22 یکشنبهملک پور - حبیبگوارش - درمانگاه16:0017:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1395/12/23 دوشنبهملک پور - حبیبگوارش - درمانگاه10:0011:3027200048000
  دریافت نوبت
  1395/12/24 سه شنبهملک پور - حبیبگوارش - درمانگاه09:0011:0027200048000
  دریافت نوبت
  1395/12/24 سه شنبهملک پور - حبیبعصر گوارش - درمانگاه 14:0017:0027200048000
  دریافت نوبت
ساعات حضور
 • حضور درمانگاه
  يکشنبه و سه شنبه (کلينيک ويژه) 17-14
  دوشنبه و سه شنبه 12-10
لیست نوبت ها
درباره پزشک