دکتر ملک پور - حبیب

دکتر ملک پور - حبیب

استادیار فوق تخصص تمام وقت گوارش

 • تخصص
  • گوارش
 • رتبۀ علمی
  • استادیار فوق تخصص تمام وقت
 • توضیحات يکشنبه و سه شنبه (کلينيک ويژه) 17-14
  دوشنبه 12-10
 • بخشها
 • آدرس
 • تلفن
 • ایمیل
 • وب سایت /clinics/DrDetails.aspx?Drid=67590
 • نوبت های درمانگاه
  تاریخ 
  روز 
  پزشک 
  کلینیک 
  شروع 
  پایان 
  مبلغ ویزیت 
  قیمت بیمه ای 
  دریافت نوبت 
  1396/07/03 دوشنبهملک پور - حبیبگوارش - درمانگاه10:0011:3028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/07/04 سه شنبهملک پور - حبیبگوارش - درمانگاه15:0017:0028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/07/11 سه شنبهملک پور - حبیبگوارش - درمانگاه15:0017:0028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/07/16 یکشنبهملک پور - حبیبگوارش - درمانگاه14:0017:0028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/07/17 دوشنبهملک پور - حبیبگوارش - درمانگاه10:0011:3028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/07/18 سه شنبهملک پور - حبیبگوارش - درمانگاه15:0017:0028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/07/23 یکشنبهملک پور - حبیبگوارش - درمانگاه14:0017:0028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/07/24 دوشنبهملک پور - حبیبگوارش - درمانگاه10:0011:3028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/07/25 سه شنبهملک پور - حبیبگوارش - درمانگاه15:0017:0028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/07/30 یکشنبهملک پور - حبیبگوارش - درمانگاه14:0017:0028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/08/01 دوشنبهملک پور - حبیبگوارش - درمانگاه10:0011:3028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/08/02 سه شنبهملک پور - حبیبگوارش - درمانگاه15:0017:0028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/08/07 یکشنبهملک پور - حبیبگوارش - درمانگاه14:0017:0028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/08/08 دوشنبهملک پور - حبیبگوارش - درمانگاه10:0011:3028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/08/09 سه شنبهملک پور - حبیبگوارش - درمانگاه15:0017:0028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/08/14 یکشنبهملک پور - حبیبگوارش - درمانگاه14:0017:0028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/08/15 دوشنبهملک پور - حبیبگوارش - درمانگاه10:0011:3028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/08/16 سه شنبهملک پور - حبیبگوارش - درمانگاه15:0017:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/08/21 یکشنبهملک پور - حبیبگوارش - درمانگاه14:0017:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/08/22 دوشنبهملک پور - حبیبگوارش - درمانگاه10:0011:3028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/08/23 سه شنبهملک پور - حبیبگوارش - درمانگاه15:0017:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/08/29 دوشنبهملک پور - حبیبگوارش - درمانگاه10:0011:3028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/08/30 سه شنبهملک پور - حبیبگوارش - درمانگاه15:0017:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/09/05 یکشنبهملک پور - حبیبگوارش - درمانگاه14:0017:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/09/06 دوشنبهملک پور - حبیبگوارش - درمانگاه10:0011:3028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/09/07 سه شنبهملک پور - حبیبگوارش - درمانگاه15:0017:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/09/12 یکشنبهملک پور - حبیبگوارش - درمانگاه14:0017:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/09/13 دوشنبهملک پور - حبیبگوارش - درمانگاه10:0011:3028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/09/14 سه شنبهملک پور - حبیبگوارش - درمانگاه15:0017:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/09/19 یکشنبهملک پور - حبیبگوارش - درمانگاه14:0017:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/09/20 دوشنبهملک پور - حبیبگوارش - درمانگاه10:0011:3028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/09/21 سه شنبهملک پور - حبیبگوارش - درمانگاه15:0017:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/09/26 یکشنبهملک پور - حبیبگوارش - درمانگاه14:0017:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/09/27 دوشنبهملک پور - حبیبگوارش - درمانگاه10:0011:3028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/09/28 سه شنبهملک پور - حبیبگوارش - درمانگاه15:0017:0028500050400
  دریافت نوبت
ساعات حضور
 • حضور درمانگاه
  يکشنبه و سه شنبه (کلينيک ويژه) 17-14
  دوشنبه 12-10
لیست نوبت ها
درباره پزشک