دکتر برزی - فرناز

دکتر برزی - فرناز

استادیار فوق تخصص تمام وقت کلیه

 • تخصص
  • کلیه
 • رتبۀ علمی
  • استادیار فوق تخصص تمام وقت
 • توضیحات يکشنبه 12-9
  شنبه و سه شنبه 17-14
  (کلينيک ويژه)
 • بخشها
 • آدرس
 • تلفن
 • ایمیل
 • وب سایت /clinics/DrDetails.aspx?Drid=67413
 • نوبت های درمانگاه
  تاریخ
  روز
  پزشک
  کلینیک
  شروع
  پایان
  مبلغ ویزیت
  قیمت بیمه ای
  دریافت نوبت
  1396/04/10 شنبهبرزی - فرنازکليه -درمانگاه14:0016:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1396/04/11 یکشنبهبرزی - فرنازکليه -درمانگاه08:3011:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1396/04/13 سه شنبهبرزی - فرنازکليه -درمانگاه14:0016:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1396/04/17 شنبهبرزی - فرنازکليه -درمانگاه14:0016:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1396/04/18 یکشنبهبرزی - فرنازکليه -درمانگاه08:3011:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1396/04/20 سه شنبهبرزی - فرنازکليه -درمانگاه14:0016:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1396/04/24 شنبهبرزی - فرنازکليه -درمانگاه14:0016:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1396/04/25 یکشنبهبرزی - فرنازکليه -درمانگاه08:3011:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1396/04/27 سه شنبهبرزی - فرنازکليه -درمانگاه14:0016:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1396/04/31 شنبهبرزی - فرنازکليه -درمانگاه14:0016:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1396/05/01 یکشنبهبرزی - فرنازکليه -درمانگاه08:3011:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1396/05/03 سه شنبهبرزی - فرنازکليه -درمانگاه14:0016:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1396/05/07 شنبهبرزی - فرنازکليه -درمانگاه14:0016:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1396/05/08 یکشنبهبرزی - فرنازکليه -درمانگاه08:3011:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1396/05/10 سه شنبهبرزی - فرنازکليه -درمانگاه14:0016:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1396/05/14 شنبهبرزی - فرنازکليه -درمانگاه14:0016:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1396/05/15 یکشنبهبرزی - فرنازکليه -درمانگاه08:3011:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1396/05/17 سه شنبهبرزی - فرنازکليه -درمانگاه14:0016:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1396/05/21 شنبهبرزی - فرنازکليه -درمانگاه14:0016:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1396/05/22 یکشنبهبرزی - فرنازکليه -درمانگاه08:3011:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1396/05/24 سه شنبهبرزی - فرنازکليه -درمانگاه14:0016:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1396/05/28 شنبهبرزی - فرنازکليه -درمانگاه14:0016:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1396/05/29 یکشنبهبرزی - فرنازکليه -درمانگاه08:3011:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1396/05/31 سه شنبهبرزی - فرنازکليه -درمانگاه14:0016:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1396/06/04 شنبهبرزی - فرنازکليه -درمانگاه14:0016:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1396/06/05 یکشنبهبرزی - فرنازکليه -درمانگاه08:3011:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1396/06/07 سه شنبهبرزی - فرنازکليه -درمانگاه14:0016:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1396/06/11 شنبهبرزی - فرنازکليه -درمانگاه14:0016:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1396/06/12 یکشنبهبرزی - فرنازکليه -درمانگاه08:3011:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1396/06/14 سه شنبهبرزی - فرنازکليه -درمانگاه14:0016:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1396/06/19 یکشنبهبرزی - فرنازکليه -درمانگاه08:3011:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1396/06/21 سه شنبهبرزی - فرنازکليه -درمانگاه14:0016:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1396/06/25 شنبهبرزی - فرنازکليه -درمانگاه14:0016:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1396/06/26 یکشنبهبرزی - فرنازکليه -درمانگاه08:3011:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1396/06/28 سه شنبهبرزی - فرنازکليه -درمانگاه14:0016:0027200048000ظرفیت تکمیل
ساعات حضور
 • حضور درمانگاه
  يکشنبه 12-9
  شنبه و سه شنبه 17-14
  (کلينيک ويژه)
لیست نوبت ها
درباره پزشک