دکتر برزی - فرناز

دکتر برزی - فرناز

استادیار فوق تخصص تمام وقت کلیه

 • تخصص
  • کلیه
 • رتبۀ علمی
  • استادیار فوق تخصص تمام وقت
 • توضیحات يکشنبه 12-9
  شنبه و سه شنبه 17-14
  (کلينيک ويژه)
 • بخشها
 • آدرس
 • تلفن
 • ایمیل
 • وب سایت /clinics/DrDetails.aspx?Drid=67413
 • نوبت های درمانگاه
  تاریخ
  روز
  پزشک
  کلینیک
  شروع
  پایان
  مبلغ ویزیت
  قیمت بیمه ای
  دریافت نوبت
  1395/11/02 شنبهبرزی - فرنازکليه -درمانگاه14:0016:0027200048000
  دریافت نوبت
  1395/11/03 یکشنبهبرزی - فرنازکليه -درمانگاه08:3011:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1395/11/05 سه شنبهبرزی - فرنازکليه -درمانگاه14:0015:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1395/11/09 شنبهبرزی - فرنازکليه -درمانگاه14:0016:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1395/11/10 یکشنبهبرزی - فرنازکليه -درمانگاه08:3011:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1395/11/12 سه شنبهبرزی - فرنازکليه -درمانگاه14:0015:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1395/11/16 شنبهبرزی - فرنازکليه -درمانگاه14:0016:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1395/11/17 یکشنبهبرزی - فرنازکليه -درمانگاه08:3011:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1395/11/19 سه شنبهبرزی - فرنازکليه -درمانگاه14:0015:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1395/11/23 شنبهبرزی - فرنازکليه -درمانگاه14:0016:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1395/11/24 یکشنبهبرزی - فرنازکليه -درمانگاه08:3011:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1395/11/26 سه شنبهبرزی - فرنازکليه -درمانگاه14:0015:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1395/11/30 شنبهبرزی - فرنازکليه -درمانگاه14:0016:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1395/12/01 یکشنبهبرزی - فرنازکليه -درمانگاه08:3011:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1395/12/03 سه شنبهبرزی - فرنازکليه -درمانگاه14:0015:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1395/12/07 شنبهبرزی - فرنازکليه -درمانگاه14:0016:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1395/12/08 یکشنبهبرزی - فرنازکليه -درمانگاه08:3011:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1395/12/10 سه شنبهبرزی - فرنازکليه -درمانگاه14:0015:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1395/12/14 شنبهبرزی - فرنازکليه -درمانگاه14:0016:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1395/12/15 یکشنبهبرزی - فرنازکليه -درمانگاه08:3011:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1395/12/17 سه شنبهبرزی - فرنازکليه -درمانگاه14:0015:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1395/12/21 شنبهبرزی - فرنازکليه -درمانگاه14:0016:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1395/12/22 یکشنبهبرزی - فرنازکليه -درمانگاه08:3011:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1395/12/24 سه شنبهبرزی - فرنازکليه -درمانگاه14:0015:0027200048000ظرفیت تکمیل
ساعات حضور
 • حضور درمانگاه
  يکشنبه 12-9
  شنبه و سه شنبه 17-14
  (کلينيک ويژه)
لیست نوبت ها
درباره پزشک