دکتر برزی - فرناز

دکتر برزی - فرناز

استادیار فوق تخصص تمام وقت کلیه

 • تخصص
  • کلیه
 • رتبۀ علمی
  • استادیار فوق تخصص تمام وقت
 • توضیحات يکشنبه 12-9
  شنبه و سه شنبه 17-14
  (کلينيک ويژه)
 • بخشها
 • آدرس
 • تلفن
 • ایمیل
 • وب سایت /clinics/DrDetails.aspx?Drid=67413
 • نوبت های درمانگاه
  تاریخ
  روز
  پزشک
  کلینیک
  شروع
  پایان
  مبلغ ویزیت
  قیمت بیمه ای
  دریافت نوبت
  1396/02/09 شنبهبرزی - فرنازکليه -درمانگاه14:0016:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1396/02/10 یکشنبهبرزی - فرنازکليه -درمانگاه08:3011:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1396/02/12 سه شنبهبرزی - فرنازکليه -درمانگاه14:0016:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1396/02/16 شنبهبرزی - فرنازکليه -درمانگاه14:0016:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1396/02/17 یکشنبهبرزی - فرنازکليه -درمانگاه08:3011:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1396/02/19 سه شنبهبرزی - فرنازکليه -درمانگاه14:0016:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1396/02/23 شنبهبرزی - فرنازکليه -درمانگاه14:0016:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1396/02/24 یکشنبهبرزی - فرنازکليه -درمانگاه08:3011:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1396/02/26 سه شنبهبرزی - فرنازکليه -درمانگاه14:0016:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1396/02/30 شنبهبرزی - فرنازکليه -درمانگاه14:0016:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1396/02/31 یکشنبهبرزی - فرنازکليه -درمانگاه08:3011:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1396/03/02 سه شنبهبرزی - فرنازکليه -درمانگاه14:0016:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1396/03/06 شنبهبرزی - فرنازکليه -درمانگاه14:0016:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1396/03/07 یکشنبهبرزی - فرنازکليه -درمانگاه08:3011:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1396/03/09 سه شنبهبرزی - فرنازکليه -درمانگاه14:0016:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1396/03/20 شنبهبرزی - فرنازکليه -درمانگاه14:0016:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1396/03/21 یکشنبهبرزی - فرنازکليه -درمانگاه08:3011:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1396/03/23 سه شنبهبرزی - فرنازکليه -درمانگاه14:0016:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1396/03/27 شنبهبرزی - فرنازکليه -درمانگاه14:0016:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1396/03/28 یکشنبهبرزی - فرنازکليه -درمانگاه08:3011:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1396/03/30 سه شنبهبرزی - فرنازکليه -درمانگاه14:0016:0027200048000ظرفیت تکمیل
ساعات حضور
 • حضور درمانگاه
  يکشنبه 12-9
  شنبه و سه شنبه 17-14
  (کلينيک ويژه)
لیست نوبت ها
درباره پزشک