دکتر مرادخان - الویس

دکتر مرادخان - الویس

استادیار فوق تخصص تمام وقت داخلی

 • تخصص
  • داخلی
 • رتبۀ علمی
  • استادیار فوق تخصص تمام وقت
 • توضیحات دوشنبه و پنجشنبه 12-10
  شنبه و يکشنبه 17-14 (کلينيک ويژه)
 • بخشها
 • آدرس
 • تلفن
 • ایمیل
 • وب سایت /clinics/DrDetails.aspx?Drid=65791
 • نوبت های درمانگاه
  تاریخ
  روز
  پزشک
  کلینیک
  شروع
  پایان
  مبلغ ویزیت
  قیمت بیمه ای
  دریافت نوبت
  1396/02/07 پنجشنبهمرادخان - الویسرماتولوژي - درمانگاه09:0011:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1396/02/09 شنبهمرادخان - الویسرماتولوژي - درمانگاه14:0015:4527200048000ظرفیت تکمیل
  1396/02/10 یکشنبهمرادخان - الویسرماتولوژي - درمانگاه14:0015:4527200048000ظرفیت تکمیل
  1396/02/11 دوشنبهمرادخان - الویسرماتولوژي - درمانگاه09:0011:3027200048000ظرفیت تکمیل
  1396/02/14 پنجشنبهمرادخان - الویسرماتولوژي - درمانگاه09:0011:0027200048000
  دریافت نوبت
  1396/02/16 شنبهمرادخان - الویسرماتولوژي - درمانگاه14:0015:4527200048000ظرفیت تکمیل
  1396/02/17 یکشنبهمرادخان - الویسرماتولوژي - درمانگاه14:0015:4527200048000
  دریافت نوبت
  1396/02/18 دوشنبهمرادخان - الویسرماتولوژي - درمانگاه09:0011:3027200048000
  دریافت نوبت
  1396/02/21 پنجشنبهمرادخان - الویسرماتولوژي - درمانگاه09:0011:0027200048000
  دریافت نوبت
  1396/02/23 شنبهمرادخان - الویسرماتولوژي - درمانگاه14:0015:4527200048000
  دریافت نوبت
  1396/02/24 یکشنبهمرادخان - الویسرماتولوژي - درمانگاه14:0015:4527200048000
  دریافت نوبت
  1396/02/25 دوشنبهمرادخان - الویسرماتولوژي - درمانگاه09:0011:3027200048000
  دریافت نوبت
  1396/02/28 پنجشنبهمرادخان - الویسرماتولوژي - درمانگاه09:0011:0027200048000
  دریافت نوبت
  1396/02/30 شنبهمرادخان - الویسرماتولوژي - درمانگاه14:0015:4527200048000
  دریافت نوبت
  1396/02/31 یکشنبهمرادخان - الویسرماتولوژي - درمانگاه14:0015:4527200048000
  دریافت نوبت
  1396/03/01 دوشنبهمرادخان - الویسرماتولوژي - درمانگاه09:0011:3027200048000
  دریافت نوبت
  1396/03/04 پنجشنبهمرادخان - الویسرماتولوژي - درمانگاه09:0011:0027200048000
  دریافت نوبت
  1396/03/06 شنبهمرادخان - الویسرماتولوژي - درمانگاه14:0015:4527200048000
  دریافت نوبت
  1396/03/07 یکشنبهمرادخان - الویسرماتولوژي - درمانگاه14:0015:4527200048000
  دریافت نوبت
  1396/03/08 دوشنبهمرادخان - الویسرماتولوژي - درمانگاه09:0011:3027200048000
  دریافت نوبت
  1396/03/11 پنجشنبهمرادخان - الویسرماتولوژي - درمانگاه09:0011:0027200048000
  دریافت نوبت
  1396/03/18 پنجشنبهمرادخان - الویسرماتولوژي - درمانگاه09:0011:0027200048000
  دریافت نوبت
  1396/03/20 شنبهمرادخان - الویسرماتولوژي - درمانگاه14:0015:4527200048000
  دریافت نوبت
  1396/03/21 یکشنبهمرادخان - الویسرماتولوژي - درمانگاه14:0015:4527200048000
  دریافت نوبت
  1396/03/22 دوشنبهمرادخان - الویسرماتولوژي - درمانگاه09:0011:3027200048000
  دریافت نوبت
  1396/03/25 پنجشنبهمرادخان - الویسرماتولوژي - درمانگاه09:0011:0027200048000
  دریافت نوبت
  1396/03/27 شنبهمرادخان - الویسرماتولوژي - درمانگاه14:0015:4527200048000
  دریافت نوبت
  1396/03/28 یکشنبهمرادخان - الویسرماتولوژي - درمانگاه14:0015:4527200048000
  دریافت نوبت
  1396/03/29 دوشنبهمرادخان - الویسرماتولوژي - درمانگاه09:0011:3027200048000
  دریافت نوبت
ساعات حضور
 • حضور درمانگاه
  دوشنبه و پنجشنبه 12-10
  شنبه و يکشنبه 17-14 (کلينيک ويژه)
لیست نوبت ها
درباره پزشک