دکتر عموزاده عمرانی - فرزاد

دکتر عموزاده عمرانی - فرزاد

استادیار متخصص تمام وقت ارتوپدی

 • تخصص
  • ارتوپدی
 • رتبۀ علمی
  • استادیار متخصص تمام وقت
 • توضیحات دوشنبه 15-13
  شنبه و دوشنبه 11-9
 • بخشها
 • آدرس
 • تلفن
 • ایمیل
 • وب سایت /clinics/DrDetails.aspx?Drid=63366
 • نوبت های درمانگاه
  تاریخ
  روز
  پزشک
  کلینیک
  شروع
  پایان
  مبلغ ویزیت
  قیمت بیمه ای
  دریافت نوبت
  1396/03/06 شنبهعموزاده عمرانی - فرزادارتوپدي عمومی - درمانگاه08:3009:4522440039600ظرفیت تکمیل
  1396/03/08 دوشنبهعموزاده عمرانی - فرزادارتوپدي زانو درمانگاه13:3014:3022440039600
  دریافت نوبت
  1396/03/08 دوشنبهعموزاده عمرانی - فرزادارتوپدي عمومی - درمانگاه08:3009:4522440039600
  دریافت نوبت
  1396/03/13 شنبهعموزاده عمرانی - فرزادارتوپدي عمومی - درمانگاه08:3009:4522440039600
  دریافت نوبت
  1396/03/20 شنبهعموزاده عمرانی - فرزادارتوپدي عمومی - درمانگاه08:3009:4522440039600
  دریافت نوبت
  1396/03/22 دوشنبهعموزاده عمرانی - فرزادارتوپدي زانو درمانگاه13:3014:3022440039600
  دریافت نوبت
  1396/03/22 دوشنبهعموزاده عمرانی - فرزادارتوپدي عمومی - درمانگاه08:3009:4522440039600
  دریافت نوبت
  1396/03/27 شنبهعموزاده عمرانی - فرزادارتوپدي عمومی - درمانگاه08:3009:4522440039600
  دریافت نوبت
  1396/03/29 دوشنبهعموزاده عمرانی - فرزادارتوپدي زانو درمانگاه13:3014:3022440039600
  دریافت نوبت
  1396/03/29 دوشنبهعموزاده عمرانی - فرزادارتوپدي عمومی - درمانگاه08:3009:4522440039600
  دریافت نوبت
ساعات حضور
 • حضور درمانگاه
  دوشنبه 15-13
  شنبه و دوشنبه 11-9
لیست نوبت ها
درباره پزشک