دکتر عموزاده عمرانی - فرزاد

دکتر عموزاده عمرانی - فرزاد

استادیار متخصص تمام وقت ارتوپدی

 • تخصص
  • ارتوپدی
 • رتبۀ علمی
  • استادیار متخصص تمام وقت
 • توضیحات دوشنبه 15-13
  شنبه و دوشنبه 11-9
 • بخشها
 • آدرس
 • تلفن
 • ایمیل
 • وب سایت /clinics/DrDetails.aspx?Drid=63366
 • نوبت های درمانگاه
  تاریخ 
  روز 
  پزشک 
  کلینیک 
  شروع 
  پایان 
  مبلغ ویزیت 
  قیمت بیمه ای 
  دریافت نوبت 
  1397/03/28 دوشنبهعموزاده عمرانی - فرزادارتوپدی زانو درمانگاه13:3014:3025000044100ظرفیت تکمیل
  1397/03/28 دوشنبهعموزاده عمرانی - فرزادارتوپدی عمومی - درمانگاه08:3009:4525000044100ظرفیت تکمیل
  1397/04/02 شنبهعموزاده عمرانی - فرزادارتوپدی عمومی - درمانگاه08:3009:4525000044100ظرفیت تکمیل
  1397/04/04 دوشنبهعموزاده عمرانی - فرزادارتوپدی زانو درمانگاه13:3014:3025000044100ظرفیت تکمیل
  1397/04/04 دوشنبهعموزاده عمرانی - فرزادارتوپدی عمومی - درمانگاه08:3009:4525000044100ظرفیت تکمیل
  1397/04/09 شنبهعموزاده عمرانی - فرزادارتوپدی عمومی - درمانگاه08:3009:4525000044100ظرفیت تکمیل
  1397/04/11 دوشنبهعموزاده عمرانی - فرزادارتوپدی زانو درمانگاه13:3014:3025000044100ظرفیت تکمیل
  1397/04/11 دوشنبهعموزاده عمرانی - فرزادارتوپدی عمومی - درمانگاه08:3009:4525000044100ظرفیت تکمیل
  1397/04/23 شنبهعموزاده عمرانی - فرزادارتوپدی عمومی - درمانگاه08:3009:4525000044100ظرفیت تکمیل
  1397/04/25 دوشنبهعموزاده عمرانی - فرزادارتوپدی زانو درمانگاه13:3014:3025000044100ظرفیت تکمیل
  1397/05/01 دوشنبهعموزاده عمرانی - فرزادارتوپدی عمومی - درمانگاه08:3009:4525000044100ظرفیت تکمیل
  1397/05/08 دوشنبهعموزاده عمرانی - فرزادارتوپدی زانو درمانگاه13:3014:3025000044100ظرفیت تکمیل
  1397/05/15 دوشنبهعموزاده عمرانی - فرزادارتوپدی عمومی - درمانگاه08:3009:4525000044100ظرفیت تکمیل
  1397/05/22 دوشنبهعموزاده عمرانی - فرزادارتوپدی عمومی - درمانگاه08:3009:4525000044100ظرفیت تکمیل
  1397/06/05 دوشنبهعموزاده عمرانی - فرزادارتوپدی عمومی - درمانگاه08:3009:4525000044100ظرفیت تکمیل
ساعات حضور
 • حضور درمانگاه
  دوشنبه 15-13
  شنبه و دوشنبه 11-9
لیست نوبت ها
درباره پزشک