دکتر شمس - جمال

دکتر شمس - جمال

دانشیار فوق متخصص تمام وقت روانپزشکی

 • تخصص
  • روانپزشکی
 • رتبۀ علمی
  • دانشیار فوق متخصص تمام وقت
 • توضیحات دوشنبه 15-14
 • بخشها
 • آدرس
 • تلفن
 • ایمیل
 • وب سایت /clinics/DrDetails.aspx?Drid=62727
 • نوبت های درمانگاه
  تاریخ
  روز
  پزشک
  کلینیک
  شروع
  پایان
  مبلغ ویزیت
  قیمت بیمه ای
  دریافت نوبت
  No data to display
ساعات حضور
 • حضور درمانگاه
  دوشنبه 15-14
لیست نوبت ها
درباره پزشک