دکتر مصلی نژاد - آسیه

دکتر مصلی نژاد - آسیه

استادیار فوق تخصص تمام وقت غدد اطفال

 • تخصص
  • غدد اطفال
 • رتبۀ علمی
  • استادیار فوق تخصص تمام وقت
 • توضیحات سه شنيه 12-9
  (کلينيک ويژه) چهارشنبه 17-14
  يکشنبه 14-12
 • بخشها
 • آدرس
 • تلفن
 • ایمیل
 • وب سایت /clinics/DrDetails.aspx?Drid=57295
 • نوبت های درمانگاه
  تاریخ 
  روز 
  پزشک 
  کلینیک 
  شروع 
  پایان 
  مبلغ ویزیت 
  قیمت بیمه ای 
  دریافت نوبت 
  1397/03/01 سه شنبهمصلی نژاد - آسیهاطفال - درمانگاه08:3010:0030200053400ظرفیت تکمیل
  1397/03/02 چهارشنبهمصلی نژاد - آسیهاطفال - درمانگاه14:0016:0030200053400ظرفیت تکمیل
  1397/03/06 یکشنبهمصلی نژاد - آسیهاطفال - درمانگاه11:0012:0030200053400ظرفیت تکمیل
  1397/03/08 سه شنبهمصلی نژاد - آسیهاطفال - درمانگاه08:3010:0030200053400
  دریافت نوبت
  1397/03/09 چهارشنبهمصلی نژاد - آسیهاطفال - درمانگاه14:0016:0030200053400ظرفیت تکمیل
  1397/03/13 یکشنبهمصلی نژاد - آسیهاطفال - درمانگاه11:0012:0030200053400
  دریافت نوبت
  1397/03/20 یکشنبهمصلی نژاد - آسیهاطفال - درمانگاه11:0012:0030200053400
  دریافت نوبت
  1397/03/22 سه شنبهمصلی نژاد - آسیهاطفال - درمانگاه08:3010:0030200053400
  دریافت نوبت
  1397/03/23 چهارشنبهمصلی نژاد - آسیهاطفال - درمانگاه14:0016:0030200053400ظرفیت تکمیل
  1397/03/27 یکشنبهمصلی نژاد - آسیهاطفال - درمانگاه11:0012:0030200053400
  دریافت نوبت
  1397/03/29 سه شنبهمصلی نژاد - آسیهاطفال - درمانگاه08:3010:0030200053400
  دریافت نوبت
  1397/04/03 یکشنبهمصلی نژاد - آسیهاطفال - درمانگاه11:0012:0030200053400
  دریافت نوبت
  1397/04/05 سه شنبهمصلی نژاد - آسیهاطفال - درمانگاه08:3010:0030200053400
  دریافت نوبت
  1397/04/06 چهارشنبهمصلی نژاد - آسیهاطفال - درمانگاه14:0016:0030200053400ظرفیت تکمیل
  1397/04/10 یکشنبهمصلی نژاد - آسیهاطفال - درمانگاه11:0012:0030200053400
  دریافت نوبت
  1397/04/12 سه شنبهمصلی نژاد - آسیهاطفال - درمانگاه08:3010:0030200053400
  دریافت نوبت
  1397/04/13 چهارشنبهمصلی نژاد - آسیهاطفال - درمانگاه14:0016:0030200053400ظرفیت تکمیل
  1397/04/17 یکشنبهمصلی نژاد - آسیهاطفال - درمانگاه11:0012:0030200053400
  دریافت نوبت
  1397/04/19 سه شنبهمصلی نژاد - آسیهاطفال - درمانگاه08:3010:0030200053400
  دریافت نوبت
  1397/04/20 چهارشنبهمصلی نژاد - آسیهاطفال - درمانگاه14:0016:0030200053400
  دریافت نوبت
  1397/04/24 یکشنبهمصلی نژاد - آسیهاطفال - درمانگاه11:0012:0030200053400
  دریافت نوبت
  1397/04/26 سه شنبهمصلی نژاد - آسیهاطفال - درمانگاه08:3010:0030200053400
  دریافت نوبت
  1397/04/27 چهارشنبهمصلی نژاد - آسیهاطفال - درمانگاه14:0016:0030200053400
  دریافت نوبت
  1397/04/31 یکشنبهمصلی نژاد - آسیهاطفال - درمانگاه11:0012:0030200053400
  دریافت نوبت
  1397/05/02 سه شنبهمصلی نژاد - آسیهاطفال - درمانگاه08:3010:0030200053400
  دریافت نوبت
  1397/05/03 چهارشنبهمصلی نژاد - آسیهاطفال - درمانگاه14:0016:0030200053400
  دریافت نوبت
  1397/05/07 یکشنبهمصلی نژاد - آسیهاطفال - درمانگاه11:0012:0030200053400
  دریافت نوبت
  1397/05/09 سه شنبهمصلی نژاد - آسیهاطفال - درمانگاه08:3010:0030200053400
  دریافت نوبت
  1397/05/10 چهارشنبهمصلی نژاد - آسیهاطفال - درمانگاه14:0016:0030200053400
  دریافت نوبت
  1397/05/14 یکشنبهمصلی نژاد - آسیهاطفال - درمانگاه11:0012:0030200053400
  دریافت نوبت
  1397/05/16 سه شنبهمصلی نژاد - آسیهاطفال - درمانگاه08:3010:0030200053400
  دریافت نوبت
  1397/05/17 چهارشنبهمصلی نژاد - آسیهاطفال - درمانگاه14:0016:0030200053400
  دریافت نوبت
  1397/05/21 یکشنبهمصلی نژاد - آسیهاطفال - درمانگاه11:0012:0030200053400
  دریافت نوبت
  1397/05/23 سه شنبهمصلی نژاد - آسیهاطفال - درمانگاه08:3010:0030200053400
  دریافت نوبت
  1397/05/24 چهارشنبهمصلی نژاد - آسیهاطفال - درمانگاه14:0016:0030200053400
  دریافت نوبت
  1397/05/28 یکشنبهمصلی نژاد - آسیهاطفال - درمانگاه11:0012:0030200053400
  دریافت نوبت
  1397/05/30 سه شنبهمصلی نژاد - آسیهاطفال - درمانگاه08:3010:0030200053400
  دریافت نوبت
  1397/06/04 یکشنبهمصلی نژاد - آسیهاطفال - درمانگاه11:0012:0030200053400
  دریافت نوبت
  1397/06/06 سه شنبهمصلی نژاد - آسیهاطفال - درمانگاه08:3010:0030200053400
  دریافت نوبت
  1397/06/07 چهارشنبهمصلی نژاد - آسیهاطفال - درمانگاه14:0016:0030200053400
  دریافت نوبت
  1397/06/11 یکشنبهمصلی نژاد - آسیهاطفال - درمانگاه11:0012:0030200053400
  دریافت نوبت
  1397/06/13 سه شنبهمصلی نژاد - آسیهاطفال - درمانگاه08:3010:0030200053400
  دریافت نوبت
  1397/06/14 چهارشنبهمصلی نژاد - آسیهاطفال - درمانگاه14:0016:0030200053400
  دریافت نوبت
  1397/06/18 یکشنبهمصلی نژاد - آسیهاطفال - درمانگاه11:0012:0030200053400
  دریافت نوبت
  1397/06/20 سه شنبهمصلی نژاد - آسیهاطفال - درمانگاه08:3010:0030200053400
  دریافت نوبت
  1397/06/21 چهارشنبهمصلی نژاد - آسیهاطفال - درمانگاه14:0016:0030200053400
  دریافت نوبت
  1397/06/25 یکشنبهمصلی نژاد - آسیهاطفال - درمانگاه11:0012:0030200053400
  دریافت نوبت
  1397/06/27 سه شنبهمصلی نژاد - آسیهاطفال - درمانگاه08:3010:0030200053400
  دریافت نوبت
ساعات حضور
 • حضور درمانگاه
  سه شنيه 12-9
  (کلينيک ويژه) چهارشنبه 17-14
  يکشنبه 14-12
لیست نوبت ها
درباره پزشک