دکتر مصلی نژاد - آسیه

دکتر مصلی نژاد - آسیه

استادیار فوق تخصص تمام وقت غدد اطفال

 • تخصص
  • غدد اطفال
 • رتبۀ علمی
  • استادیار فوق تخصص تمام وقت
 • توضیحات سه شنيه 12-9
  (کلينيک ويژه) چهارشنبه 17-14
  يکشنبه 14-12
 • بخشها
 • آدرس
 • تلفن
 • ایمیل
 • وب سایت /clinics/DrDetails.aspx?Drid=57295
 • نوبت های درمانگاه
  تاریخ
  روز
  پزشک
  کلینیک
  شروع
  پایان
  مبلغ ویزیت
  قیمت بیمه ای
  دریافت نوبت
  1395/12/10 سه شنبهمصلی نژاد - آسیهاطفال - درمانگاه09:0011:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1395/12/11 چهارشنبهمصلی نژاد - آسیهاطفال - درمانگاه14:0016:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1395/12/15 یکشنبهمصلی نژاد - آسیهاطفال - درمانگاه11:4513:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1395/12/17 سه شنبهمصلی نژاد - آسیهاطفال - درمانگاه09:0011:0027200048000
  دریافت نوبت
  1395/12/18 چهارشنبهمصلی نژاد - آسیهاطفال - درمانگاه14:0016:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1395/12/22 یکشنبهمصلی نژاد - آسیهاطفال - درمانگاه11:4513:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1395/12/24 سه شنبهمصلی نژاد - آسیهاطفال - درمانگاه09:0011:0027200048000
  دریافت نوبت
ساعات حضور
 • حضور درمانگاه
  سه شنيه 12-9
  (کلينيک ويژه) چهارشنبه 17-14
  يکشنبه 14-12
لیست نوبت ها
درباره پزشک