دکتر مصلی نژاد - آسیه

دکتر مصلی نژاد - آسیه

استادیار فوق تخصص تمام وقت غدد اطفال

 • تخصص
  • غدد اطفال
 • رتبۀ علمی
  • استادیار فوق تخصص تمام وقت
 • توضیحات سه شنيه 12-9
  (کلينيک ويژه) چهارشنبه 17-14
  يکشنبه 14-12
 • بخشها
 • آدرس
 • تلفن
 • ایمیل
 • وب سایت /clinics/DrDetails.aspx?Drid=57295
 • نوبت های درمانگاه
  تاریخ
  روز
  پزشک
  کلینیک
  شروع
  پایان
  مبلغ ویزیت
  قیمت بیمه ای
  دریافت نوبت
  1396/02/10 یکشنبهمصلی نژاد - آسیهاطفال - درمانگاه11:4513:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1396/02/12 سه شنبهمصلی نژاد - آسیهاطفال - درمانگاه09:0011:0027200048000
  دریافت نوبت
  1396/02/13 چهارشنبهمصلی نژاد - آسیهاطفال - درمانگاه14:0016:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1396/02/17 یکشنبهمصلی نژاد - آسیهاطفال - درمانگاه11:4513:0027200048000
  دریافت نوبت
  1396/02/19 سه شنبهمصلی نژاد - آسیهاطفال - درمانگاه09:0011:0027200048000
  دریافت نوبت
  1396/02/20 چهارشنبهمصلی نژاد - آسیهاطفال - درمانگاه14:0016:0027200048000
  دریافت نوبت
  1396/02/24 یکشنبهمصلی نژاد - آسیهاطفال - درمانگاه11:4513:0027200048000
  دریافت نوبت
  1396/02/26 سه شنبهمصلی نژاد - آسیهاطفال - درمانگاه09:0011:0027200048000
  دریافت نوبت
  1396/02/27 چهارشنبهمصلی نژاد - آسیهاطفال - درمانگاه14:0016:0027200048000
  دریافت نوبت
  1396/02/31 یکشنبهمصلی نژاد - آسیهاطفال - درمانگاه11:4513:0027200048000
  دریافت نوبت
  1396/03/02 سه شنبهمصلی نژاد - آسیهاطفال - درمانگاه09:0011:0027200048000
  دریافت نوبت
  1396/03/03 چهارشنبهمصلی نژاد - آسیهاطفال - درمانگاه14:0016:0027200048000
  دریافت نوبت
  1396/03/07 یکشنبهمصلی نژاد - آسیهاطفال - درمانگاه11:4513:0027200048000
  دریافت نوبت
  1396/03/09 سه شنبهمصلی نژاد - آسیهاطفال - درمانگاه09:0011:0027200048000
  دریافت نوبت
  1396/03/10 چهارشنبهمصلی نژاد - آسیهاطفال - درمانگاه14:0016:0027200048000
  دریافت نوبت
  1396/03/16 سه شنبهمصلی نژاد - آسیهاطفال - درمانگاه09:0011:0027200048000
  دریافت نوبت
  1396/03/17 چهارشنبهمصلی نژاد - آسیهاطفال - درمانگاه14:0016:0027200048000
  دریافت نوبت
  1396/03/21 یکشنبهمصلی نژاد - آسیهاطفال - درمانگاه11:4513:0027200048000
  دریافت نوبت
  1396/03/23 سه شنبهمصلی نژاد - آسیهاطفال - درمانگاه09:0011:0027200048000
  دریافت نوبت
  1396/03/24 چهارشنبهمصلی نژاد - آسیهاطفال - درمانگاه14:0016:0027200048000
  دریافت نوبت
  1396/03/28 یکشنبهمصلی نژاد - آسیهاطفال - درمانگاه11:4513:0027200048000
  دریافت نوبت
  1396/03/30 سه شنبهمصلی نژاد - آسیهاطفال - درمانگاه09:0011:0027200048000
  دریافت نوبت
ساعات حضور
 • حضور درمانگاه
  سه شنيه 12-9
  (کلينيک ويژه) چهارشنبه 17-14
  يکشنبه 14-12
لیست نوبت ها
درباره پزشک