دکتر فروتن - مژگان

دکتر فروتن - مژگان

دانشیار فوق تخصص گوارش

 • تخصص
  • گوارش
 • رتبۀ علمی
  • دانشیار فوق تخصص
 • توضیحات سه شنبه 11-8 کلينيک مشترک گوارش
  سه شنبه 13-11 درمانگاه گوارش
  با تعيين وقت قبلي
 • بخشها
 • آدرس
 • تلفن
 • ایمیل
 • وب سایت /clinics/DrDetails.aspx?Drid=54678
 • نوبت های درمانگاه
  تاریخ
  روز
  پزشک
  کلینیک
  شروع
  پایان
  مبلغ ویزیت
  قیمت بیمه ای
  دریافت نوبت
  No data to display
ساعات حضور
 • حضور درمانگاه
  سه شنبه 11-8 کلينيک مشترک گوارش
  سه شنبه 13-11 درمانگاه گوارش
  با تعيين وقت قبلي
لیست نوبت ها
درباره پزشک