دکتر فرزانه - فرح

دکتر فرزانه - فرح

فلوشیپ زنان زایمان

 • تخصص
  • زنان زایمان
 • رتبۀ علمی
  • فلوشیپ
 • توضیحات سه شنبه 12-10 انکولوژي زنان
  يکشنبه 12 -9 زنان و مامايي
 • بخشها
 • آدرس
 • تلفن
 • ایمیل
 • وب سایت /clinics/DrDetails.aspx?Drid=41593
 • نوبت های درمانگاه
  تاریخ
  روز
  پزشک
  کلینیک
  شروع
  پایان
  مبلغ ویزیت
  قیمت بیمه ای
  دریافت نوبت
  1395/10/28 سه شنبهفرزانه - فرحپيشگيري و درمان سرطانهاي زنان06:0007:0016000048000ظرفیت تکمیل
  1395/11/03 یکشنبهفرزانه - فرحزنان - درمانگاه09:0011:0016000048000ظرفیت تکمیل
  1395/11/10 یکشنبهفرزانه - فرحزنان - درمانگاه09:0011:0016000048000
  دریافت نوبت
  1395/11/17 یکشنبهفرزانه - فرحزنان - درمانگاه09:0011:0016000048000
  دریافت نوبت
  1395/11/24 یکشنبهفرزانه - فرحزنان - درمانگاه09:0011:0016000048000
  دریافت نوبت
  1395/12/01 یکشنبهفرزانه - فرحزنان - درمانگاه09:0011:0016000048000
  دریافت نوبت
  1395/12/08 یکشنبهفرزانه - فرحزنان - درمانگاه09:0011:0016000048000
  دریافت نوبت
  1395/12/15 یکشنبهفرزانه - فرحزنان - درمانگاه09:0011:0016000048000
  دریافت نوبت
  1395/12/22 یکشنبهفرزانه - فرحزنان - درمانگاه09:0011:0016000048000
  دریافت نوبت
ساعات حضور
 • حضور درمانگاه
  سه شنبه 12-10 انکولوژي زنان
  يکشنبه 12 -9 زنان و مامايي
لیست نوبت ها
درباره پزشک