دکتر فرزانه - فرح

دکتر فرزانه - فرح

فلوشیپ زنان زایمان

 • تخصص
  • زنان زایمان
 • رتبۀ علمی
  • فلوشیپ
 • توضیحات سه شنبه 12-10 درمانگاه بارداري
  يکشنبه 12 -9 زنان و انکولوژي
 • بخشها
 • آدرس
 • تلفن
 • ایمیل
 • وب سایت /clinics/DrDetails.aspx?Drid=41593
 • نوبت های درمانگاه
  تاریخ 
  روز 
  پزشک 
  کلینیک 
  شروع 
  پایان 
  مبلغ ویزیت 
  قیمت بیمه ای 
  دریافت نوبت 
  1396/12/06 یکشنبهفرزانه - فرحزنان - درمانگاه09:0011:0016800050400ظرفیت تکمیل
  1396/12/07 دوشنبهفرزانه - فرحبارداری- درمانگاه09:0011:0016800050400
  دریافت نوبت
  1396/12/13 یکشنبهفرزانه - فرحزنان - درمانگاه09:0011:0016800050400ظرفیت تکمیل
  1396/12/14 دوشنبهفرزانه - فرحبارداری- درمانگاه09:0011:0016800050400
  دریافت نوبت
  1396/12/20 یکشنبهفرزانه - فرحزنان - درمانگاه09:0011:0016800050400ظرفیت تکمیل
  1396/12/21 دوشنبهفرزانه - فرحبارداری- درمانگاه09:0011:0016800050400
  دریافت نوبت
ساعات حضور
 • حضور درمانگاه
  سه شنبه 12-10 درمانگاه بارداري
  يکشنبه 12 -9 زنان و انکولوژي
لیست نوبت ها
درباره پزشک