دکتر عبادی - سید علیرضا

دکتر عبادی - سید علیرضا

دانشیار فوق تخصص غدد

 • تخصص
  • غدد
 • رتبۀ علمی
  • دانشیار فوق تخصص
 • توضیحات يکشنبه و سه شنبه 11-9
 • بخشها
 • آدرس
 • تلفن
 • ایمیل
 • وب سایت /clinics/DrDetails.aspx?Drid=39086
 • نوبت های درمانگاه
  تاریخ
  روز
  پزشک
  کلینیک
  شروع
  پایان
  مبلغ ویزیت
  قیمت بیمه ای
  دریافت نوبت
  1396/05/17 سه شنبهعبادی - سید علیرضاغدد-درمانگاه09:0011:0016800050400ظرفیت تکمیل
  1396/06/28 سه شنبهعبادی - سید علیرضاغدد-درمانگاه09:0011:0016800050400ظرفیت تکمیل
ساعات حضور
 • حضور درمانگاه
  يکشنبه و سه شنبه 11-9
لیست نوبت ها
درباره پزشک