دکتر کچوئیان - ناصر

دکتر کچوئیان - ناصر

استادیار فوق تخصص تمام وقت جراحی قلب

 • تخصص
  • جراحی قلب
 • رتبۀ علمی
  • استادیار فوق تخصص تمام وقت
 • توضیحات سه شنبه 16-14
 • بخشها
 • آدرس
 • تلفن
 • ایمیل
 • وب سایت /clinics/DrDetails.aspx?Drid=37668
 • نوبت های درمانگاه
  تاریخ
  روز
  پزشک
  کلینیک
  شروع
  پایان
  مبلغ ویزیت
  قیمت بیمه ای
  دریافت نوبت
  1396/02/12 سه شنبهکچوئیان - ناصرجراحی قلب - درمانگاه14:0016:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1396/02/19 سه شنبهکچوئیان - ناصرجراحی قلب - درمانگاه14:0016:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1396/02/26 سه شنبهکچوئیان - ناصرجراحی قلب - درمانگاه14:0016:0027200048000
  دریافت نوبت
  1396/03/02 سه شنبهکچوئیان - ناصرجراحی قلب - درمانگاه14:0016:0027200048000
  دریافت نوبت
  1396/03/09 سه شنبهکچوئیان - ناصرجراحی قلب - درمانگاه14:0016:0027200048000
  دریافت نوبت
  1396/03/16 سه شنبهکچوئیان - ناصرجراحی قلب - درمانگاه14:0016:0027200048000
  دریافت نوبت
  1396/03/23 سه شنبهکچوئیان - ناصرجراحی قلب - درمانگاه14:0016:0027200048000
  دریافت نوبت
  1396/03/30 سه شنبهکچوئیان - ناصرجراحی قلب - درمانگاه14:0016:0027200048000
  دریافت نوبت
ساعات حضور
 • حضور درمانگاه
  سه شنبه 16-14
لیست نوبت ها
درباره پزشک