دکتر نصیری - امیر احمد

دکتر نصیری - امیر احمد

استادیار فوق تخصص کلیه

 • تخصص
  • کلیه
 • رتبۀ علمی
  • استادیار فوق تخصص
 • توضیحات
 • بخشها
 • آدرس
 • تلفن
 • ایمیل
 • وب سایت /clinics/DrDetails.aspx?Drid=36345
 • نوبت های درمانگاه
  تاریخ 
  روز 
  پزشک 
  کلینیک 
  شروع 
  پایان 
  مبلغ ویزیت 
  قیمت بیمه ای 
  دریافت نوبت 
  1397/02/04 سه شنبهنصیری - امیر احمد کلیه -درمانگاه10:0011:0016800050400ظرفیت تکمیل
  1397/02/11 سه شنبهنصیری - امیر احمد کلیه -درمانگاه10:0011:0016800050400ظرفیت تکمیل
  1397/02/18 سه شنبهنصیری - امیر احمد کلیه -درمانگاه10:0011:0016800050400ظرفیت تکمیل
  1397/02/25 سه شنبهنصیری - امیر احمد کلیه -درمانگاه10:0011:0016800050400ظرفیت تکمیل
  1397/03/01 سه شنبهنصیری - امیر احمد کلیه -درمانگاه10:0011:0016800050400ظرفیت تکمیل
  1397/03/08 سه شنبهنصیری - امیر احمد کلیه -درمانگاه10:0011:0016800050400ظرفیت تکمیل
  1397/03/22 سه شنبهنصیری - امیر احمد کلیه -درمانگاه10:0011:0016800050400ظرفیت تکمیل
  1397/03/29 سه شنبهنصیری - امیر احمد کلیه -درمانگاه10:0011:0016800050400ظرفیت تکمیل
ساعات حضور
 • حضور درمانگاه
لیست نوبت ها
درباره پزشک