دکتر علوی مقدم - مصطفی

دکتر علوی مقدم - مصطفی

فلوشیپ دانشیار طب اورژانس

 • تخصص
  • طب اورژانس
 • رتبۀ علمی
  • فلوشیپ دانشیار
 • توضیحات يکشنبه 12-10
 • بخشها
 • آدرس
 • تلفن
 • ایمیل
 • وب سایت /clinics/DrDetails.aspx?Drid=36121
 • نوبت های درمانگاه
  تاریخ 
  روز 
  پزشک 
  کلینیک 
  شروع 
  پایان 
  مبلغ ویزیت 
  قیمت بیمه ای 
  دریافت نوبت 
  1396/09/26 یکشنبهعلوی مقدم - مصطفیالرژی- نقص ايمني - درمانگاه11:0012:0028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/10/03 یکشنبهعلوی مقدم - مصطفیالرژی- نقص ايمني - درمانگاه11:0012:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/10/10 یکشنبهعلوی مقدم - مصطفیالرژی- نقص ايمني - درمانگاه11:0012:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/10/17 یکشنبهعلوی مقدم - مصطفیالرژی- نقص ايمني - درمانگاه11:0012:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/10/24 یکشنبهعلوی مقدم - مصطفیالرژی- نقص ايمني - درمانگاه11:0012:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/11/01 یکشنبهعلوی مقدم - مصطفیالرژی- نقص ايمني - درمانگاه11:0012:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/11/08 یکشنبهعلوی مقدم - مصطفیالرژی- نقص ايمني - درمانگاه11:0012:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/11/15 یکشنبهعلوی مقدم - مصطفیالرژی- نقص ايمني - درمانگاه11:0012:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/11/29 یکشنبهعلوی مقدم - مصطفیالرژی- نقص ايمني - درمانگاه11:0012:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/12/06 یکشنبهعلوی مقدم - مصطفیالرژی- نقص ايمني - درمانگاه11:0012:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/12/13 یکشنبهعلوی مقدم - مصطفیالرژی- نقص ايمني - درمانگاه11:0012:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/12/20 یکشنبهعلوی مقدم - مصطفیالرژی- نقص ايمني - درمانگاه11:0012:0028500050400
  دریافت نوبت
ساعات حضور
 • حضور درمانگاه
  يکشنبه 12-10
لیست نوبت ها
درباره پزشک