دکتر علوی مقدم - مصطفی

دکتر علوی مقدم - مصطفی

فلوشیپ دانشیار طب اورژانس

 • تخصص
  • طب اورژانس
 • رتبۀ علمی
  • فلوشیپ دانشیار
 • توضیحات يکشنبه 12-10
 • بخشها
 • آدرس
 • تلفن
 • ایمیل
 • وب سایت /clinics/DrDetails.aspx?Drid=36121
 • نوبت های درمانگاه
  تاریخ
  روز
  پزشک
  کلینیک
  شروع
  پایان
  مبلغ ویزیت
  قیمت بیمه ای
  دریافت نوبت
  1396/02/10 یکشنبهعلوی مقدم - مصطفیالرژی- نقص ايمني - درمانگاه10:0011:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1396/02/17 یکشنبهعلوی مقدم - مصطفیالرژی- نقص ايمني - درمانگاه10:0011:0027200048000
  دریافت نوبت
  1396/02/24 یکشنبهعلوی مقدم - مصطفیالرژی- نقص ايمني - درمانگاه10:0011:0027200048000
  دریافت نوبت
  1396/02/31 یکشنبهعلوی مقدم - مصطفیالرژی- نقص ايمني - درمانگاه10:0011:0027200048000
  دریافت نوبت
  1396/03/07 یکشنبهعلوی مقدم - مصطفیالرژی- نقص ايمني - درمانگاه10:0011:0027200048000
  دریافت نوبت
  1396/03/21 یکشنبهعلوی مقدم - مصطفیالرژی- نقص ايمني - درمانگاه10:0011:0027200048000
  دریافت نوبت
  1396/03/28 یکشنبهعلوی مقدم - مصطفیالرژی- نقص ايمني - درمانگاه10:0011:0027200048000
  دریافت نوبت
ساعات حضور
 • حضور درمانگاه
  يکشنبه 12-10
لیست نوبت ها
درباره پزشک