دکتر طاهری پناه - ربابه

دکتر طاهری پناه - ربابه

فلوشیپ زنان زایمان

 • تخصص
  • زنان زایمان
 • رتبۀ علمی
  • فلوشیپ
 • توضیحات شنبه 12-9 نازايي و مامايي
 • بخشها
 • آدرس
 • تلفن
 • ایمیل
 • وب سایت /clinics/DrDetails.aspx?Drid=36055
 • نوبت های درمانگاه
  تاریخ
  روز
  پزشک
  کلینیک
  شروع
  پایان
  مبلغ ویزیت
  قیمت بیمه ای
  دریافت نوبت
  1396/03/06 شنبهطاهری پناه - ربابه بارداری- درمانگاه09:0011:0016000048000ظرفیت تکمیل
  1396/03/06 شنبهطاهری پناه - ربابه درمانگاه نازایی09:0011:0016000048000ظرفیت تکمیل
  1396/03/20 شنبهطاهری پناه - ربابه بارداری- درمانگاه09:0011:0016000048000
  دریافت نوبت
  1396/03/20 شنبهطاهری پناه - ربابه درمانگاه نازایی09:0011:0016000048000ظرفیت تکمیل
  1396/03/27 شنبهطاهری پناه - ربابه بارداری- درمانگاه09:0011:0016000048000
  دریافت نوبت
  1396/03/27 شنبهطاهری پناه - ربابه درمانگاه نازایی09:0011:0016000048000
  دریافت نوبت
ساعات حضور
 • حضور درمانگاه
  شنبه 12-9 نازايي و مامايي
لیست نوبت ها
درباره پزشک