دکتر طاهری پناه - ربابه

دکتر طاهری پناه - ربابه

فلوشیپ زنان زایمان

 • تخصص
  • زنان زایمان
 • رتبۀ علمی
  • فلوشیپ
 • توضیحات شنبه 12-9 نازايي و مامايي
 • بخشها
 • آدرس
 • تلفن
 • ایمیل
 • وب سایت /clinics/DrDetails.aspx?Drid=36055
 • نوبت های درمانگاه
  تاریخ
  روز
  پزشک
  کلینیک
  شروع
  پایان
  مبلغ ویزیت
  قیمت بیمه ای
  دریافت نوبت
  1395/11/02 شنبهطاهری پناه - ربابه درمانگاه نازایی09:0011:0016000048000ظرفیت تکمیل
  1395/11/09 شنبهطاهری پناه - ربابه درمانگاه نازایی09:0011:0016000048000ظرفیت تکمیل
  1395/11/16 شنبهطاهری پناه - ربابه درمانگاه نازایی09:0011:0016000048000
  دریافت نوبت
  1395/11/23 شنبهطاهری پناه - ربابه درمانگاه نازایی09:0011:0016000048000
  دریافت نوبت
  1395/11/30 شنبهطاهری پناه - ربابه درمانگاه نازایی09:0011:0016000048000
  دریافت نوبت
  1395/12/07 شنبهطاهری پناه - ربابه درمانگاه نازایی09:0011:0016000048000
  دریافت نوبت
  1395/12/14 شنبهطاهری پناه - ربابه درمانگاه نازایی09:0011:0016000048000
  دریافت نوبت
  1395/12/21 شنبهطاهری پناه - ربابه درمانگاه نازایی09:0011:0016000048000
  دریافت نوبت
ساعات حضور
 • حضور درمانگاه
  شنبه 12-9 نازايي و مامايي
لیست نوبت ها
درباره پزشک