دکتر سلوکی - مهرداد

دکتر سلوکی - مهرداد

دانشیار فوق تخصص ریه

 • تخصص
  • ریه
 • رتبۀ علمی
  • دانشیار فوق تخصص
 • توضیحات دوشنبه 11-8.30
 • بخشها
 • آدرس
 • تلفن
 • ایمیل
 • وب سایت /clinics/DrDetails.aspx?Drid=36009
 • نوبت های درمانگاه
  تاریخ
  روز
  پزشک
  کلینیک
  شروع
  پایان
  مبلغ ویزیت
  قیمت بیمه ای
  دریافت نوبت
  1396/02/11 دوشنبهسلوکی - مهردادداخلي ريه درمانگاه08:3010:3016000048000ظرفیت تکمیل
  1396/02/18 دوشنبهسلوکی - مهردادداخلي ريه درمانگاه08:3010:3016000048000ظرفیت تکمیل
  1396/02/25 دوشنبهسلوکی - مهردادداخلي ريه درمانگاه08:3010:3016000048000ظرفیت تکمیل
  1396/03/01 دوشنبهسلوکی - مهردادداخلي ريه درمانگاه08:3010:3016000048000ظرفیت تکمیل
  1396/03/08 دوشنبهسلوکی - مهردادداخلي ريه درمانگاه08:3010:3016000048000ظرفیت تکمیل
  1396/03/22 دوشنبهسلوکی - مهردادداخلي ريه درمانگاه08:3010:3016000048000ظرفیت تکمیل
  1396/03/29 دوشنبهسلوکی - مهردادداخلي ريه درمانگاه08:3010:3016000048000ظرفیت تکمیل
ساعات حضور
 • حضور درمانگاه
  دوشنبه 11-8.30
لیست نوبت ها
درباره پزشک