دکتر سلوکی - مهرداد

دکتر سلوکی - مهرداد

دانشیار فوق تخصص ریه

 • تخصص
  • ریه
 • رتبۀ علمی
  • دانشیار فوق تخصص
 • توضیحات دوشنبه 11-8.30
 • بخشها
 • آدرس
 • تلفن
 • ایمیل
 • وب سایت /clinics/DrDetails.aspx?Drid=36009
 • نوبت های درمانگاه
  تاریخ 
  روز 
  پزشک 
  کلینیک 
  شروع 
  پایان 
  مبلغ ویزیت 
  قیمت بیمه ای 
  دریافت نوبت 
  1396/07/03 دوشنبهسلوکی - مهردادداخلي ريه درمانگاه09:0010:0016800050400ظرفیت تکمیل
  1396/07/17 دوشنبهسلوکی - مهردادداخلي ريه درمانگاه09:0010:0016800050400ظرفیت تکمیل
  1396/07/24 دوشنبهسلوکی - مهردادداخلي ريه درمانگاه09:0010:0016800050400ظرفیت تکمیل
  1396/08/01 دوشنبهسلوکی - مهردادداخلي ريه درمانگاه09:0010:0016800050400ظرفیت تکمیل
  1396/08/08 دوشنبهسلوکی - مهردادداخلي ريه درمانگاه09:0010:0016800050400ظرفیت تکمیل
  1396/08/15 دوشنبهسلوکی - مهردادداخلي ريه درمانگاه09:0010:0016800050400ظرفیت تکمیل
  1396/08/22 دوشنبهسلوکی - مهردادداخلي ريه درمانگاه09:0010:0016800050400ظرفیت تکمیل
  1396/08/29 دوشنبهسلوکی - مهردادداخلي ريه درمانگاه09:0010:0016800050400ظرفیت تکمیل
  1396/09/06 دوشنبهسلوکی - مهردادداخلي ريه درمانگاه09:0010:0016800050400ظرفیت تکمیل
  1396/09/13 دوشنبهسلوکی - مهردادداخلي ريه درمانگاه09:0010:0016800050400ظرفیت تکمیل
  1396/09/20 دوشنبهسلوکی - مهردادداخلي ريه درمانگاه09:0010:0016800050400ظرفیت تکمیل
  1396/09/27 دوشنبهسلوکی - مهردادداخلي ريه درمانگاه09:0010:0016800050400ظرفیت تکمیل
ساعات حضور
 • حضور درمانگاه
  دوشنبه 11-8.30
لیست نوبت ها
درباره پزشک