دکتر رمضانی - علیرضا

دکتر رمضانی - علیرضا

دانشیار متخصص چشم

 • تخصص
  • چشم
 • رتبۀ علمی
  • دانشیار متخصص
 • توضیحات
 • بخشها
 • آدرس
 • تلفن
 • ایمیل
 • وب سایت /clinics/DrDetails.aspx?Drid=32681
 • نوبت های درمانگاه
  تاریخ
  روز
  پزشک
  کلینیک
  شروع
  پایان
  مبلغ ویزیت
  قیمت بیمه ای
  دریافت نوبت
  No data to display
ساعات حضور
 • حضور درمانگاه
لیست نوبت ها
درباره پزشک