دکتر حاجی آقاجانی - محمد

دکتر حاجی آقاجانی - محمد

استادیار متخصص تمام وقت قلب و عروق

 • تخصص
  • قلب و عروق
 • رتبۀ علمی
  • استادیار متخصص تمام وقت
 • توضیحات يکشنبه عصر
  پنجشنبه صبح
  با تعيين وقت قبلي
 • بخشها
 • آدرس
 • تلفن
 • ایمیل
 • وب سایت /clinics/DrDetails.aspx?Drid=31105
 • نوبت های درمانگاه
  تاریخ 
  روز 
  پزشک 
  کلینیک 
  شروع 
  پایان 
  مبلغ ویزیت 
  قیمت بیمه ای 
  دریافت نوبت 
  1397/04/03 یکشنبهحاجی آقاجانی - محمد قلب - درمانگاه17:3018:3025000044100ظرفیت تکمیل
  1397/04/07 پنجشنبهحاجی آقاجانی - محمد قلب - درمانگاه11:0012:0025000044100ظرفیت تکمیل
  1397/04/10 یکشنبهحاجی آقاجانی - محمد قلب - درمانگاه17:3018:3025000044100ظرفیت تکمیل
  1397/04/14 پنجشنبهحاجی آقاجانی - محمد قلب - درمانگاه11:0012:0025000044100ظرفیت تکمیل
  1397/04/17 یکشنبهحاجی آقاجانی - محمد قلب - درمانگاه17:3018:3025000044100ظرفیت تکمیل
  1397/04/21 پنجشنبهحاجی آقاجانی - محمد قلب - درمانگاه11:0012:0025000044100ظرفیت تکمیل
  1397/04/24 یکشنبهحاجی آقاجانی - محمد قلب - درمانگاه17:3018:3025000044100ظرفیت تکمیل
  1397/04/28 پنجشنبهحاجی آقاجانی - محمد قلب - درمانگاه11:0012:0025000044100ظرفیت تکمیل
  1397/04/31 یکشنبهحاجی آقاجانی - محمد قلب - درمانگاه17:3018:3025000044100ظرفیت تکمیل
  1397/05/04 پنجشنبهحاجی آقاجانی - محمد قلب - درمانگاه11:0012:0025000044100ظرفیت تکمیل
  1397/05/07 یکشنبهحاجی آقاجانی - محمد قلب - درمانگاه17:3018:3025000044100ظرفیت تکمیل
  1397/05/11 پنجشنبهحاجی آقاجانی - محمد قلب - درمانگاه11:0012:0025000044100ظرفیت تکمیل
  1397/05/14 یکشنبهحاجی آقاجانی - محمد قلب - درمانگاه17:3018:3025000044100ظرفیت تکمیل
  1397/05/18 پنجشنبهحاجی آقاجانی - محمد قلب - درمانگاه11:0012:0025000044100ظرفیت تکمیل
  1397/05/21 یکشنبهحاجی آقاجانی - محمد قلب - درمانگاه17:3018:3025000044100ظرفیت تکمیل
  1397/05/25 پنجشنبهحاجی آقاجانی - محمد قلب - درمانگاه11:0012:0025000044100ظرفیت تکمیل
  1397/05/28 یکشنبهحاجی آقاجانی - محمد قلب - درمانگاه17:3018:3025000044100ظرفیت تکمیل
  1397/06/01 پنجشنبهحاجی آقاجانی - محمد قلب - درمانگاه11:0012:0025000044100ظرفیت تکمیل
  1397/06/04 یکشنبهحاجی آقاجانی - محمد قلب - درمانگاه17:3018:3025000044100ظرفیت تکمیل
  1397/06/11 یکشنبهحاجی آقاجانی - محمد قلب - درمانگاه17:3018:3025000044100ظرفیت تکمیل
  1397/06/15 پنجشنبهحاجی آقاجانی - محمد قلب - درمانگاه11:0012:0025000044100ظرفیت تکمیل
  1397/06/18 یکشنبهحاجی آقاجانی - محمد قلب - درمانگاه17:3018:3025000044100ظرفیت تکمیل
  1397/06/22 پنجشنبهحاجی آقاجانی - محمد قلب - درمانگاه11:0012:0025000044100ظرفیت تکمیل
  1397/06/25 یکشنبهحاجی آقاجانی - محمد قلب - درمانگاه17:3018:3025000044100ظرفیت تکمیل
ساعات حضور
 • حضور درمانگاه
  يکشنبه عصر
  پنجشنبه صبح
  با تعيين وقت قبلي
لیست نوبت ها
درباره پزشک