دکتر حاجی آقاجانی - محمد

دکتر حاجی آقاجانی - محمد

استادیار متخصص تمام وقت قلب و عروق

 • تخصص
  • قلب و عروق
 • رتبۀ علمی
  • استادیار متخصص تمام وقت
 • توضیحات يکشنبه عصر
  پنجشنبه صبح
  با تعيين وقت قبلي
 • بخشها
 • آدرس
 • تلفن
 • ایمیل
 • وب سایت /clinics/DrDetails.aspx?Drid=31105
 • نوبت های درمانگاه
  تاریخ
  روز
  پزشک
  کلینیک
  شروع
  پایان
  مبلغ ویزیت
  قیمت بیمه ای
  دریافت نوبت
  1396/03/07 یکشنبهحاجی آقاجانی - محمد قلب - درمانگاه17:3018:3022440039600ظرفیت تکمیل
  1396/03/18 پنجشنبهحاجی آقاجانی - محمد قلب - درمانگاه10:0011:0022440039600ظرفیت تکمیل
  1396/03/21 یکشنبهحاجی آقاجانی - محمد قلب - درمانگاه17:3018:3022440039600ظرفیت تکمیل
  1396/03/25 پنجشنبهحاجی آقاجانی - محمد قلب - درمانگاه10:0011:0022440039600ظرفیت تکمیل
  1396/03/28 یکشنبهحاجی آقاجانی - محمد قلب - درمانگاه17:3018:3022440039600ظرفیت تکمیل
  1396/04/01 پنجشنبهحاجی آقاجانی - محمد قلب - درمانگاه10:3011:3022440039600ظرفیت تکمیل
  1396/04/08 پنجشنبهحاجی آقاجانی - محمد قلب - درمانگاه10:3011:3022440039600ظرفیت تکمیل
  1396/04/15 پنجشنبهحاجی آقاجانی - محمد قلب - درمانگاه10:3011:3022440039600ظرفیت تکمیل
  1396/04/22 پنجشنبهحاجی آقاجانی - محمد قلب - درمانگاه10:3011:3022440039600ظرفیت تکمیل
  1396/05/05 پنجشنبهحاجی آقاجانی - محمد قلب - درمانگاه10:3011:3022440039600ظرفیت تکمیل
  1396/05/12 پنجشنبهحاجی آقاجانی - محمد قلب - درمانگاه10:3011:3022440039600ظرفیت تکمیل
  1396/05/19 پنجشنبهحاجی آقاجانی - محمد قلب - درمانگاه10:3011:3022440039600ظرفیت تکمیل
  1396/05/26 پنجشنبهحاجی آقاجانی - محمد قلب - درمانگاه10:3011:3022440039600ظرفیت تکمیل
  1396/06/02 پنجشنبهحاجی آقاجانی - محمد قلب - درمانگاه10:3011:3022440039600ظرفیت تکمیل
  1396/06/09 پنجشنبهحاجی آقاجانی - محمد قلب - درمانگاه10:3011:3022440039600ظرفیت تکمیل
  1396/06/16 پنجشنبهحاجی آقاجانی - محمد قلب - درمانگاه10:3011:3022440039600ظرفیت تکمیل
  1396/06/23 پنجشنبهحاجی آقاجانی - محمد قلب - درمانگاه10:3011:3022440039600ظرفیت تکمیل
  1396/06/30 پنجشنبهحاجی آقاجانی - محمد قلب - درمانگاه10:3011:3022440039600ظرفیت تکمیل
ساعات حضور
 • حضور درمانگاه
  يکشنبه عصر
  پنجشنبه صبح
  با تعيين وقت قبلي
لیست نوبت ها
درباره پزشک