دکتر عرب - ملیحه

دکتر عرب - ملیحه

فلوشیپ استاد تمام وقت زنان زایمان

 • تخصص
  • زنان زایمان
 • رتبۀ علمی
  • فلوشیپ استاد تمام وقت
 • توضیحات شنبه 12-9 درمانگاه انکولوژي
  (کلينيک ويژه) شنبه و دوشنبه و چهارشنبه 18-14
  دوشنبه 13-9 درمانگاه زنان و مامايي و انکولوژي
 • بخشها
 • آدرس
 • تلفن
 • ایمیل
 • وب سایت /clinics/DrDetails.aspx?Drid=29627
 • نوبت های درمانگاه
  تاریخ
  روز
  پزشک
  کلینیک
  شروع
  پایان
  مبلغ ویزیت
  قیمت بیمه ای
  دریافت نوبت
  1395/10/29 چهارشنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه13:3014:3027200048000ظرفیت تکمیل
  1395/10/29 چهارشنبهعرب - ملیحهبارداری- درمانگاه14:0015:0027200048000
  دریافت نوبت
  1395/11/02 شنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه13:3014:3027200048000ظرفیت تکمیل
  1395/11/04 دوشنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه09:0011:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1395/11/06 چهارشنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه13:3014:3027200048000ظرفیت تکمیل
  1395/11/09 شنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه13:3014:3027200048000ظرفیت تکمیل
  1395/11/11 دوشنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه09:0011:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1395/11/13 چهارشنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه13:3014:3027200048000ظرفیت تکمیل
  1395/11/16 شنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه13:3014:3027200048000
  دریافت نوبت
  1395/11/18 دوشنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه09:0011:0027200048000
  دریافت نوبت
  1395/11/20 چهارشنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه13:3014:3027200048000
  دریافت نوبت
  1395/11/23 شنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه13:3014:3027200048000
  دریافت نوبت
  1395/11/25 دوشنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه09:0011:0027200048000
  دریافت نوبت
  1395/11/27 چهارشنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه13:3014:3027200048000
  دریافت نوبت
  1395/11/30 شنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه13:3014:3027200048000
  دریافت نوبت
  1395/12/02 دوشنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه09:0011:0027200048000
  دریافت نوبت
  1395/12/04 چهارشنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه14:0016:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1395/12/07 شنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه14:0016:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1395/12/09 دوشنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه09:0011:0027200048000
  دریافت نوبت
  1395/12/11 چهارشنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه14:0016:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1395/12/14 شنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه14:0015:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1395/12/16 دوشنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه09:0011:0027200048000
  دریافت نوبت
  1395/12/18 چهارشنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه14:0016:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1395/12/21 شنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه14:0016:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1395/12/23 دوشنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه09:0011:0027200048000
  دریافت نوبت
  1395/12/25 چهارشنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه14:0016:0027200048000ظرفیت تکمیل
ساعات حضور
 • حضور درمانگاه
  شنبه 12-9 درمانگاه انکولوژي
  (کلينيک ويژه) شنبه و دوشنبه و چهارشنبه 18-14
  دوشنبه 13-9 درمانگاه زنان و مامايي و انکولوژي
لیست نوبت ها
درباره پزشک