دکتر عرب - ملیحه

دکتر عرب - ملیحه

فلوشیپ استاد تمام وقت زنان زایمان

 • تخصص
  • زنان زایمان
 • رتبۀ علمی
  • فلوشیپ استاد تمام وقت
 • توضیحات شنبه 12-9 درمانگاه انکولوژي
  (کلينيک ويژه) شنبه و دوشنبه و چهارشنبه 18-14
  دوشنبه 13-9 درمانگاه زنان و مامايي و انکولوژي
 • بخشها
 • آدرس
 • تلفن
 • ایمیل
 • وب سایت /clinics/DrDetails.aspx?Drid=29627
 • نوبت های درمانگاه
  تاریخ
  روز
  پزشک
  کلینیک
  شروع
  پایان
  مبلغ ویزیت
  قیمت بیمه ای
  دریافت نوبت
  1396/04/31 شنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه13:3014:3028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/04/31 شنبهعرب - ملیحهبارداری- درمانگاه13:3014:3028500050400
  دریافت نوبت
  1396/05/02 دوشنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه09:0011:0028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/05/02 دوشنبهعرب - ملیحهبارداری- درمانگاه13:3014:3028500050400
  دریافت نوبت
  1396/05/04 چهارشنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه13:3014:3028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/05/04 چهارشنبهعرب - ملیحهبارداری- درمانگاه09:0011:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/05/07 شنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه13:3014:3028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/05/07 شنبهعرب - ملیحهبارداری- درمانگاه13:3014:3028500050400
  دریافت نوبت
  1396/05/09 دوشنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه09:0011:0028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/05/09 دوشنبهعرب - ملیحهبارداری- درمانگاه13:3014:3028500050400
  دریافت نوبت
  1396/05/11 چهارشنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه13:3014:3028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/05/11 چهارشنبهعرب - ملیحهبارداری- درمانگاه09:0011:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/05/14 شنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه13:3014:3028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/05/14 شنبهعرب - ملیحهبارداری- درمانگاه13:3014:3028500050400
  دریافت نوبت
  1396/05/16 دوشنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه09:0011:0028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/05/16 دوشنبهعرب - ملیحهبارداری- درمانگاه13:3014:3028500050400
  دریافت نوبت
  1396/05/18 چهارشنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه13:3014:3028500050400
  دریافت نوبت
  1396/05/18 چهارشنبهعرب - ملیحهبارداری- درمانگاه09:0011:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/05/21 شنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه13:3014:3028500050400
  دریافت نوبت
  1396/05/21 شنبهعرب - ملیحهبارداری- درمانگاه13:3014:3028500050400
  دریافت نوبت
  1396/05/23 دوشنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه09:0011:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/05/23 دوشنبهعرب - ملیحهبارداری- درمانگاه13:3014:3028500050400
  دریافت نوبت
  1396/05/25 چهارشنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه13:3014:3028500050400
  دریافت نوبت
  1396/05/25 چهارشنبهعرب - ملیحهبارداری- درمانگاه09:0011:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/05/28 شنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه13:3014:3028500050400
  دریافت نوبت
  1396/05/28 شنبهعرب - ملیحهبارداری- درمانگاه13:3014:3028500050400
  دریافت نوبت
  1396/05/30 دوشنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه09:0011:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/05/30 دوشنبهعرب - ملیحهبارداری- درمانگاه13:3014:3028500050400
  دریافت نوبت
  1396/06/01 چهارشنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه13:3014:3028500050400
  دریافت نوبت
  1396/06/01 چهارشنبهعرب - ملیحهبارداری- درمانگاه09:0011:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/06/04 شنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه13:3014:3028500050400
  دریافت نوبت
  1396/06/04 شنبهعرب - ملیحهبارداری- درمانگاه13:3014:3028500050400
  دریافت نوبت
  1396/06/06 دوشنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه09:0011:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/06/06 دوشنبهعرب - ملیحهبارداری- درمانگاه13:3014:3028500050400
  دریافت نوبت
  1396/06/08 چهارشنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه13:3014:3028500050400
  دریافت نوبت
  1396/06/08 چهارشنبهعرب - ملیحهبارداری- درمانگاه09:0011:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/06/11 شنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه13:3014:3028500050400
  دریافت نوبت
  1396/06/11 شنبهعرب - ملیحهبارداری- درمانگاه13:3014:3028500050400
  دریافت نوبت
  1396/06/13 دوشنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه09:0011:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/06/13 دوشنبهعرب - ملیحهبارداری- درمانگاه13:3014:3028500050400
  دریافت نوبت
  1396/06/15 چهارشنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه13:3014:3028500050400
  دریافت نوبت
  1396/06/15 چهارشنبهعرب - ملیحهبارداری- درمانگاه09:0011:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/06/20 دوشنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه09:0011:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/06/20 دوشنبهعرب - ملیحهبارداری- درمانگاه13:3014:3028500050400
  دریافت نوبت
  1396/06/22 چهارشنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه13:3014:3028500050400
  دریافت نوبت
  1396/06/22 چهارشنبهعرب - ملیحهبارداری- درمانگاه09:0011:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/06/25 شنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه13:3014:3028500050400
  دریافت نوبت
  1396/06/25 شنبهعرب - ملیحهبارداری- درمانگاه13:3014:3028500050400
  دریافت نوبت
  1396/06/27 دوشنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه09:0011:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/06/27 دوشنبهعرب - ملیحهبارداری- درمانگاه13:3014:3028500050400
  دریافت نوبت
  1396/06/29 چهارشنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه13:3014:3028500050400
  دریافت نوبت
  1396/06/29 چهارشنبهعرب - ملیحهبارداری- درمانگاه09:0011:0028500050400
  دریافت نوبت
ساعات حضور
 • حضور درمانگاه
  شنبه 12-9 درمانگاه انکولوژي
  (کلينيک ويژه) شنبه و دوشنبه و چهارشنبه 18-14
  دوشنبه 13-9 درمانگاه زنان و مامايي و انکولوژي
لیست نوبت ها
درباره پزشک