دکتر عرب - ملیحه

دکتر عرب - ملیحه

فلوشیپ استاد تمام وقت زنان زایمان

 • تخصص
  • زنان زایمان
 • رتبۀ علمی
  • فلوشیپ استاد تمام وقت
 • توضیحات شنبه 12-9 درمانگاه انکولوژي
  (کلينيک ويژه) شنبه و دوشنبه و چهارشنبه 18-14
  دوشنبه 13-9 درمانگاه زنان و مامايي و انکولوژي
 • بخشها
 • آدرس
 • تلفن
 • ایمیل
 • وب سایت /clinics/DrDetails.aspx?Drid=29627
 • نوبت های درمانگاه
  تاریخ
  روز
  پزشک
  کلینیک
  شروع
  پایان
  مبلغ ویزیت
  قیمت بیمه ای
  دریافت نوبت
  1396/03/06 شنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه13:3014:3027200048000ظرفیت تکمیل
  1396/03/06 شنبهعرب - ملیحهبارداری- درمانگاه14:0015:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1396/03/08 دوشنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه09:0011:0027200048000
  دریافت نوبت
  1396/03/10 چهارشنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه13:3014:3027200048000ظرفیت تکمیل
  1396/03/10 چهارشنبهعرب - ملیحهبارداری- درمانگاه09:0011:0027200048000
  دریافت نوبت
  1396/03/17 چهارشنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه13:3014:3027200048000ظرفیت تکمیل
  1396/03/17 چهارشنبهعرب - ملیحهبارداری- درمانگاه09:0011:0027200048000
  دریافت نوبت
  1396/03/20 شنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه13:3014:3027200048000ظرفیت تکمیل
  1396/03/20 شنبهعرب - ملیحهبارداری- درمانگاه14:0015:0027200048000
  دریافت نوبت
  1396/03/22 دوشنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه09:0011:0027200048000
  دریافت نوبت
  1396/03/22 دوشنبهعرب - ملیحهبارداری- درمانگاه09:0011:0027200048000
  دریافت نوبت
  1396/03/24 چهارشنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه13:3014:3027200048000ظرفیت تکمیل
  1396/03/24 چهارشنبهعرب - ملیحهبارداری- درمانگاه09:0011:0027200048000
  دریافت نوبت
  1396/03/27 شنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه13:3014:3027200048000
  دریافت نوبت
  1396/03/27 شنبهعرب - ملیحهبارداری- درمانگاه14:0015:0027200048000
  دریافت نوبت
  1396/03/29 دوشنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه09:0011:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1396/03/31 چهارشنبهعرب - ملیحهبارداری- درمانگاه09:0011:0027200048000
  دریافت نوبت
ساعات حضور
 • حضور درمانگاه
  شنبه 12-9 درمانگاه انکولوژي
  (کلينيک ويژه) شنبه و دوشنبه و چهارشنبه 18-14
  دوشنبه 13-9 درمانگاه زنان و مامايي و انکولوژي
لیست نوبت ها
درباره پزشک