دکتر عرب - ملیحه

دکتر عرب - ملیحه

فلوشیپ استاد تمام وقت زنان زایمان

 • تخصص
  • زنان زایمان
 • رتبۀ علمی
  • فلوشیپ استاد تمام وقت
 • توضیحات چهارشنبه 12-10 درمانگاه بارداري
  شنبه و دوشنبه و چهارشنبه درمانگاه زنان و بارداري 18-14
  دوشنبه 13-9 درمانگاه زنان و انکولوژي
 • بخشها
 • آدرس
 • تلفن
 • ایمیل
 • وب سایت /clinics/DrDetails.aspx?Drid=29627
 • نوبت های درمانگاه
  تاریخ 
  روز 
  پزشک 
  کلینیک 
  شروع 
  پایان 
  مبلغ ویزیت 
  قیمت بیمه ای 
  دریافت نوبت 
  1397/03/28 دوشنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه09:0011:0030200053400ظرفیت تکمیل
  1397/03/28 دوشنبهعرب - ملیحهبارداری- درمانگاه13:3014:3030200053400ظرفیت تکمیل
  1397/03/28 دوشنبهعرب - ملیحهپیشگیری و درمان سرطانهای زنان07:0007:0030200053400
  دریافت نوبت
  1397/03/30 چهارشنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه13:3014:3030200053400
  دریافت نوبت
  1397/03/30 چهارشنبهعرب - ملیحهبارداری- درمانگاه09:0011:0030200053400
  دریافت نوبت
  1397/04/04 دوشنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه09:0011:0030200053400ظرفیت تکمیل
  1397/04/06 چهارشنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه13:3014:3030200053400ظرفیت تکمیل
  1397/04/11 دوشنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه09:0011:0030200053400ظرفیت تکمیل
  1397/04/13 چهارشنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه13:3014:3030200053400ظرفیت تکمیل
  1397/04/20 چهارشنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه13:3014:3030200053400ظرفیت تکمیل
  1397/04/25 دوشنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه09:0011:0030200053400ظرفیت تکمیل
  1397/04/27 چهارشنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه13:3014:3030200053400ظرفیت تکمیل
  1397/05/01 دوشنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه09:0011:0030200053400ظرفیت تکمیل
  1397/05/03 چهارشنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه13:3014:3030200053400ظرفیت تکمیل
  1397/05/08 دوشنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه09:0011:0030200053400ظرفیت تکمیل
  1397/05/10 چهارشنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه13:3014:3030200053400ظرفیت تکمیل
  1397/05/15 دوشنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه09:0011:0030200053400ظرفیت تکمیل
  1397/05/22 دوشنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه09:0011:0030200053400ظرفیت تکمیل
  1397/05/24 چهارشنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه13:3014:3030200053400ظرفیت تکمیل
  1397/05/29 دوشنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه09:0011:0030200053400ظرفیت تکمیل
  1397/06/05 دوشنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه09:0011:0030200053400ظرفیت تکمیل
  1397/06/07 چهارشنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه13:3014:3030200053400ظرفیت تکمیل
  1397/06/12 دوشنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه09:0011:0030200053400ظرفیت تکمیل
  1397/06/14 چهارشنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه13:3014:3030200053400ظرفیت تکمیل
  1397/06/19 دوشنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه09:0011:0030200053400ظرفیت تکمیل
  1397/06/21 چهارشنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه13:3014:3030200053400ظرفیت تکمیل
  1397/06/26 دوشنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه09:0011:0030200053400ظرفیت تکمیل
ساعات حضور
 • حضور درمانگاه
  چهارشنبه 12-10 درمانگاه بارداري
  شنبه و دوشنبه و چهارشنبه درمانگاه زنان و بارداري 18-14
  دوشنبه 13-9 درمانگاه زنان و انکولوژي
لیست نوبت ها
درباره پزشک