دکتر عرب - ملیحه

دکتر عرب - ملیحه

فلوشیپ استاد تمام وقت زنان زایمان

 • تخصص
  • زنان زایمان
 • رتبۀ علمی
  • فلوشیپ استاد تمام وقت
 • توضیحات چهارشنبه 12-10 درمانگاه بارداري
  شنبه و دوشنبه و چهارشنبه درمانگاه زنان و بارداري 18-14
  دوشنبه 13-9 درمانگاه زنان و انکولوژي
 • بخشها
 • آدرس
 • تلفن
 • ایمیل
 • وب سایت /clinics/DrDetails.aspx?Drid=29627
 • نوبت های درمانگاه
  تاریخ 
  روز 
  پزشک 
  کلینیک 
  شروع 
  پایان 
  مبلغ ویزیت 
  قیمت بیمه ای 
  دریافت نوبت 
  1396/09/04 شنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه13:3014:3028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/09/04 شنبهعرب - ملیحهبارداری- درمانگاه13:3014:3028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/09/08 چهارشنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه13:3014:3028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/09/08 چهارشنبهعرب - ملیحهبارداری- درمانگاه09:0011:0028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/09/11 شنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه13:3014:3028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/09/11 شنبهعرب - ملیحهبارداری- درمانگاه13:3014:3028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/09/13 دوشنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه09:0011:0028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/09/13 دوشنبهعرب - ملیحهبارداری- درمانگاه13:4514:4528500050400ظرفیت تکمیل
  1396/09/18 شنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه13:3014:3028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/09/18 شنبهعرب - ملیحهبارداری- درمانگاه13:3014:3028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/09/20 دوشنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه09:0011:0028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/09/20 دوشنبهعرب - ملیحهبارداری- درمانگاه13:4514:4528500050400ظرفیت تکمیل
  1396/09/22 چهارشنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه13:3014:3028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/09/22 چهارشنبهعرب - ملیحهبارداری- درمانگاه09:0011:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/09/25 شنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه13:3014:3028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/09/25 شنبهعرب - ملیحهبارداری- درمانگاه13:3014:3028500050400
  دریافت نوبت
  1396/09/27 دوشنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه09:0011:0028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/09/27 دوشنبهعرب - ملیحهبارداری- درمانگاه13:4514:4528500050400ظرفیت تکمیل
  1396/09/29 چهارشنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه13:3014:3028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/09/29 چهارشنبهعرب - ملیحهبارداری- درمانگاه09:0011:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/10/02 شنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه13:3014:3028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/10/02 شنبهعرب - ملیحهبارداری- درمانگاه13:3014:3028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/10/04 دوشنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه09:0011:0028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/10/04 دوشنبهعرب - ملیحهبارداری- درمانگاه13:4514:4528500050400
  دریافت نوبت
  1396/10/06 چهارشنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه13:3014:3028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/10/06 چهارشنبهعرب - ملیحهبارداری- درمانگاه09:0011:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/10/09 شنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه13:3014:3028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/10/09 شنبهعرب - ملیحهبارداری- درمانگاه13:3014:3028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/10/11 دوشنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه09:0011:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/10/11 دوشنبهعرب - ملیحهبارداری- درمانگاه13:4514:4528500050400
  دریافت نوبت
  1396/10/13 چهارشنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه13:3014:3028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/10/13 چهارشنبهعرب - ملیحهبارداری- درمانگاه09:0011:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/10/16 شنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه13:3014:3028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/10/16 شنبهعرب - ملیحهبارداری- درمانگاه13:3014:3028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/10/18 دوشنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه09:0011:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/10/18 دوشنبهعرب - ملیحهبارداری- درمانگاه13:4514:4528500050400
  دریافت نوبت
  1396/10/20 چهارشنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه13:3014:3028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/10/20 چهارشنبهعرب - ملیحهبارداری- درمانگاه09:0011:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/10/23 شنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه13:3014:3028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/10/23 شنبهعرب - ملیحهبارداری- درمانگاه13:3014:3028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/10/25 دوشنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه09:0011:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/10/25 دوشنبهعرب - ملیحهبارداری- درمانگاه13:4514:4528500050400
  دریافت نوبت
  1396/10/27 چهارشنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه13:3014:3028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/10/27 چهارشنبهعرب - ملیحهبارداری- درمانگاه09:0011:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/10/30 شنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه13:3014:3028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/10/30 شنبهعرب - ملیحهبارداری- درمانگاه13:3014:3028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/11/02 دوشنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه09:0011:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/11/02 دوشنبهعرب - ملیحهبارداری- درمانگاه13:4514:4528500050400
  دریافت نوبت
  1396/11/04 چهارشنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه13:3014:3028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/11/04 چهارشنبهعرب - ملیحهبارداری- درمانگاه09:0011:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/11/07 شنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه13:3014:3028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/11/07 شنبهعرب - ملیحهبارداری- درمانگاه13:3014:3028500050400
  دریافت نوبت
  1396/11/09 دوشنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه09:0011:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/11/09 دوشنبهعرب - ملیحهبارداری- درمانگاه13:4514:4528500050400
  دریافت نوبت
  1396/11/11 چهارشنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه13:3014:3028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/11/11 چهارشنبهعرب - ملیحهبارداری- درمانگاه09:0011:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/11/14 شنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه13:3014:3028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/11/14 شنبهعرب - ملیحهبارداری- درمانگاه13:3014:3028500050400
  دریافت نوبت
  1396/11/16 دوشنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه09:0011:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/11/16 دوشنبهعرب - ملیحهبارداری- درمانگاه13:4514:4528500050400
  دریافت نوبت
  1396/11/18 چهارشنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه13:3014:3028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/11/18 چهارشنبهعرب - ملیحهبارداری- درمانگاه09:0011:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/11/21 شنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه13:3014:3028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/11/21 شنبهعرب - ملیحهبارداری- درمانگاه13:3014:3028500050400
  دریافت نوبت
  1396/11/23 دوشنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه09:0011:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/11/23 دوشنبهعرب - ملیحهبارداری- درمانگاه13:4514:4528500050400
  دریافت نوبت
  1396/11/25 چهارشنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه13:3014:3028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/11/25 چهارشنبهعرب - ملیحهبارداری- درمانگاه09:0011:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/11/28 شنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه13:3014:3028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/11/28 شنبهعرب - ملیحهبارداری- درمانگاه13:3014:3028500050400
  دریافت نوبت
  1396/11/30 دوشنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه09:0011:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/11/30 دوشنبهعرب - ملیحهبارداری- درمانگاه13:4514:4528500050400
  دریافت نوبت
  1396/12/02 چهارشنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه13:3014:3028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/12/02 چهارشنبهعرب - ملیحهبارداری- درمانگاه09:0011:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/12/05 شنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه13:3014:3028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/12/05 شنبهعرب - ملیحهبارداری- درمانگاه13:3014:3028500050400
  دریافت نوبت
  1396/12/07 دوشنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه09:0011:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/12/07 دوشنبهعرب - ملیحهبارداری- درمانگاه13:4514:4528500050400
  دریافت نوبت
  1396/12/09 چهارشنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه13:3014:3028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/12/09 چهارشنبهعرب - ملیحهبارداری- درمانگاه09:0011:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/12/12 شنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه13:3014:3028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/12/12 شنبهعرب - ملیحهبارداری- درمانگاه13:3014:3028500050400
  دریافت نوبت
  1396/12/14 دوشنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه09:0011:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/12/14 دوشنبهعرب - ملیحهبارداری- درمانگاه13:4514:4528500050400
  دریافت نوبت
  1396/12/16 چهارشنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه13:3014:3028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/12/16 چهارشنبهعرب - ملیحهبارداری- درمانگاه09:0011:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/12/19 شنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه13:3014:3028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/12/19 شنبهعرب - ملیحهبارداری- درمانگاه13:3014:3028500050400
  دریافت نوبت
  1396/12/21 دوشنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه09:0011:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/12/21 دوشنبهعرب - ملیحهبارداری- درمانگاه13:4514:4528500050400
  دریافت نوبت
  1396/12/23 چهارشنبهعرب - ملیحهزنان - درمانگاه13:3014:3028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/12/23 چهارشنبهعرب - ملیحهبارداری- درمانگاه09:0011:0028500050400
  دریافت نوبت
ساعات حضور
 • حضور درمانگاه
  چهارشنبه 12-10 درمانگاه بارداري
  شنبه و دوشنبه و چهارشنبه درمانگاه زنان و بارداري 18-14
  دوشنبه 13-9 درمانگاه زنان و انکولوژي
لیست نوبت ها
درباره پزشک