دکتر اشرف گنجویی - طاهره

دکتر اشرف گنجویی - طاهره

فلوشیپ زنان زایمان

 • تخصص
  • زنان زایمان
 • رتبۀ علمی
  • فلوشیپ
 • توضیحات
  چهارشنبه 12-9 زنان و مامايي
 • بخشها
 • آدرس
 • تلفن
 • ایمیل
 • وب سایت /clinics/DrDetails.aspx?Drid=29586
 • نوبت های درمانگاه
  تاریخ
  روز
  پزشک
  کلینیک
  شروع
  پایان
  مبلغ ویزیت
  قیمت بیمه ای
  دریافت نوبت
  1396/03/07 یکشنبهاشرف گنجویی - طاهرهبارداری- درمانگاه09:0011:0016000048000
  دریافت نوبت
  1396/03/10 چهارشنبهاشرف گنجویی - طاهرهزنان - درمانگاه09:0011:0016000048000ظرفیت تکمیل
  1396/03/17 چهارشنبهاشرف گنجویی - طاهرهزنان - درمانگاه09:0011:0016000048000ظرفیت تکمیل
  1396/03/21 یکشنبهاشرف گنجویی - طاهرهبارداری- درمانگاه09:0011:0016000048000
  دریافت نوبت
  1396/03/24 چهارشنبهاشرف گنجویی - طاهرهزنان - درمانگاه09:0011:0016000048000
  دریافت نوبت
  1396/03/28 یکشنبهاشرف گنجویی - طاهرهبارداری- درمانگاه09:0011:0016000048000
  دریافت نوبت
ساعات حضور
 • حضور درمانگاه

  چهارشنبه 12-9 زنان و مامايي
لیست نوبت ها
درباره پزشک