دکتر اشرف گنجویی - طاهره

دکتر اشرف گنجویی - طاهره

فلوشیپ زنان زایمان

 • تخصص
  • زنان زایمان
 • رتبۀ علمی
  • فلوشیپ
 • توضیحات يکشنبه 12-10 درمانگاه بارداري
  چهارشنبه 12-9 زنان و انکولوژي
 • بخشها
 • آدرس
 • تلفن
 • ایمیل
 • وب سایت /clinics/DrDetails.aspx?Drid=29586
 • نوبت های درمانگاه
  تاریخ 
  روز 
  پزشک 
  کلینیک 
  شروع 
  پایان 
  مبلغ ویزیت 
  قیمت بیمه ای 
  دریافت نوبت 
  1397/03/30 چهارشنبهاشرف گنجویی - طاهرهزنان - درمانگاه09:0011:0017800053400
  دریافت نوبت
  1397/04/06 چهارشنبهاشرف گنجویی - طاهرهزنان - درمانگاه09:0011:0017800053400ظرفیت تکمیل
  1397/04/13 چهارشنبهاشرف گنجویی - طاهرهزنان - درمانگاه09:0011:0017800053400ظرفیت تکمیل
  1397/05/03 چهارشنبهاشرف گنجویی - طاهرهزنان - درمانگاه09:0011:0017800053400ظرفیت تکمیل
ساعات حضور
 • حضور درمانگاه
  يکشنبه 12-10 درمانگاه بارداري
  چهارشنبه 12-9 زنان و انکولوژي
لیست نوبت ها
درباره پزشک