دکتر اشرف گنجویی - طاهره

دکتر اشرف گنجویی - طاهره

فلوشیپ زنان زایمان

 • تخصص
  • زنان زایمان
 • رتبۀ علمی
  • فلوشیپ
 • توضیحات يکشنبه 12-10 درمانگاه بارداري
  چهارشنبه 12-9 زنان و انکولوژي
 • بخشها
 • آدرس
 • تلفن
 • ایمیل
 • وب سایت /clinics/DrDetails.aspx?Drid=29586
 • نوبت های درمانگاه
  تاریخ 
  روز 
  پزشک 
  کلینیک 
  شروع 
  پایان 
  مبلغ ویزیت 
  قیمت بیمه ای 
  دریافت نوبت 
  1396/12/02 چهارشنبهاشرف گنجویی - طاهرهزنان - درمانگاه09:0011:0016800050400ظرفیت تکمیل
  1396/12/06 یکشنبهاشرف گنجویی - طاهرهبارداری- درمانگاه09:0011:0016800050400
  دریافت نوبت
  1396/12/09 چهارشنبهاشرف گنجویی - طاهرهزنان - درمانگاه09:0011:0016800050400ظرفیت تکمیل
  1396/12/13 یکشنبهاشرف گنجویی - طاهرهبارداری- درمانگاه09:0011:0016800050400
  دریافت نوبت
  1396/12/16 چهارشنبهاشرف گنجویی - طاهرهزنان - درمانگاه09:0011:0016800050400ظرفیت تکمیل
  1396/12/20 یکشنبهاشرف گنجویی - طاهرهبارداری- درمانگاه09:0011:0016800050400
  دریافت نوبت
  1396/12/23 چهارشنبهاشرف گنجویی - طاهرهزنان - درمانگاه09:0011:0016800050400ظرفیت تکمیل
ساعات حضور
 • حضور درمانگاه
  يکشنبه 12-10 درمانگاه بارداري
  چهارشنبه 12-9 زنان و انکولوژي
لیست نوبت ها
درباره پزشک