دکتر هاشمیه - مژگان

دکتر هاشمیه - مژگان

دانشیار فوق متخصص تمام وقت اطفال

 • تخصص
  • اطفال
 • رتبۀ علمی
  • دانشیار فوق متخصص تمام وقت
 • توضیحات شنبه 14-12
  يکشنبه و سه شنبه (کلينيک ويژه) 18-15
 • بخشها
 • آدرس
 • تلفن
 • ایمیل
 • وب سایت /clinics/DrDetails.aspx?Drid=28632
 • نوبت های درمانگاه
  تاریخ
  روز
  پزشک
  کلینیک
  شروع
  پایان
  مبلغ ویزیت
  قیمت بیمه ای
  دریافت نوبت
  1396/02/09 شنبههاشمیه - مژگاناطفال - درمانگاه11:3013:3027200048000
  دریافت نوبت
  1396/02/10 یکشنبههاشمیه - مژگاناطفال - درمانگاه14:4517:0027200048000
  دریافت نوبت
  1396/02/12 سه شنبههاشمیه - مژگاناطفال - درمانگاه14:4516:0027200048000
  دریافت نوبت
  1396/02/16 شنبههاشمیه - مژگاناطفال - درمانگاه11:3013:3027200048000
  دریافت نوبت
  1396/02/17 یکشنبههاشمیه - مژگاناطفال - درمانگاه14:4517:0027200048000
  دریافت نوبت
  1396/02/19 سه شنبههاشمیه - مژگاناطفال - درمانگاه14:4516:0027200048000
  دریافت نوبت
  1396/02/23 شنبههاشمیه - مژگاناطفال - درمانگاه11:3013:3027200048000
  دریافت نوبت
  1396/02/24 یکشنبههاشمیه - مژگاناطفال - درمانگاه14:4517:0027200048000
  دریافت نوبت
  1396/02/26 سه شنبههاشمیه - مژگاناطفال - درمانگاه14:4516:0027200048000
  دریافت نوبت
  1396/02/30 شنبههاشمیه - مژگاناطفال - درمانگاه11:3013:3027200048000
  دریافت نوبت
  1396/02/31 یکشنبههاشمیه - مژگاناطفال - درمانگاه14:4517:0027200048000
  دریافت نوبت
  1396/03/02 سه شنبههاشمیه - مژگاناطفال - درمانگاه14:4516:0027200048000
  دریافت نوبت
  1396/03/06 شنبههاشمیه - مژگاناطفال - درمانگاه11:3013:3027200048000
  دریافت نوبت
  1396/03/07 یکشنبههاشمیه - مژگاناطفال - درمانگاه14:4517:0027200048000
  دریافت نوبت
  1396/03/09 سه شنبههاشمیه - مژگاناطفال - درمانگاه14:4516:0027200048000
  دریافت نوبت
  1396/03/16 سه شنبههاشمیه - مژگاناطفال - درمانگاه14:4516:0027200048000
  دریافت نوبت
  1396/03/20 شنبههاشمیه - مژگاناطفال - درمانگاه11:3013:3027200048000
  دریافت نوبت
  1396/03/21 یکشنبههاشمیه - مژگاناطفال - درمانگاه14:4517:0027200048000
  دریافت نوبت
  1396/03/23 سه شنبههاشمیه - مژگاناطفال - درمانگاه14:4516:0027200048000
  دریافت نوبت
  1396/03/27 شنبههاشمیه - مژگاناطفال - درمانگاه11:3013:3027200048000
  دریافت نوبت
  1396/03/28 یکشنبههاشمیه - مژگاناطفال - درمانگاه14:4517:0027200048000
  دریافت نوبت
  1396/03/30 سه شنبههاشمیه - مژگاناطفال - درمانگاه14:4516:0027200048000
  دریافت نوبت
ساعات حضور
 • حضور درمانگاه
  شنبه 14-12
  يکشنبه و سه شنبه (کلينيک ويژه) 18-15
لیست نوبت ها
درباره پزشک