دکتر هاشمیه - مژگان

دکتر هاشمیه - مژگان

دانشیار فوق متخصص تمام وقت اطفال

 • تخصص
  • اطفال
 • رتبۀ علمی
  • دانشیار فوق متخصص تمام وقت
 • توضیحات شنبه 14-12
  يکشنبه و سه شنبه (کلينيک ويژه) 18-15
 • بخشها
 • آدرس
 • تلفن
 • ایمیل
 • وب سایت /clinics/DrDetails.aspx?Drid=28632
 • نوبت های درمانگاه
  تاریخ 
  روز 
  پزشک 
  کلینیک 
  شروع 
  پایان 
  مبلغ ویزیت 
  قیمت بیمه ای 
  دریافت نوبت 
  1396/09/25 شنبههاشمیه - مژگاناطفال - درمانگاه12:0013:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/09/26 یکشنبههاشمیه - مژگاناطفال - درمانگاه14:4516:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/09/28 سه شنبههاشمیه - مژگاناطفال - درمانگاه14:4516:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/10/02 شنبههاشمیه - مژگاناطفال - درمانگاه12:0013:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/10/03 یکشنبههاشمیه - مژگاناطفال - درمانگاه14:4516:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/10/05 سه شنبههاشمیه - مژگاناطفال - درمانگاه14:4516:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/10/09 شنبههاشمیه - مژگاناطفال - درمانگاه12:0013:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/10/10 یکشنبههاشمیه - مژگاناطفال - درمانگاه14:4516:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/10/12 سه شنبههاشمیه - مژگاناطفال - درمانگاه14:4516:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/10/16 شنبههاشمیه - مژگاناطفال - درمانگاه12:0013:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/10/17 یکشنبههاشمیه - مژگاناطفال - درمانگاه14:4516:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/10/19 سه شنبههاشمیه - مژگاناطفال - درمانگاه14:4516:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/10/23 شنبههاشمیه - مژگاناطفال - درمانگاه12:0013:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/10/24 یکشنبههاشمیه - مژگاناطفال - درمانگاه14:4516:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/10/26 سه شنبههاشمیه - مژگاناطفال - درمانگاه14:4516:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/10/30 شنبههاشمیه - مژگاناطفال - درمانگاه12:0013:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/11/01 یکشنبههاشمیه - مژگاناطفال - درمانگاه14:4516:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/11/03 سه شنبههاشمیه - مژگاناطفال - درمانگاه14:4516:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/11/07 شنبههاشمیه - مژگاناطفال - درمانگاه12:0013:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/11/08 یکشنبههاشمیه - مژگاناطفال - درمانگاه14:4516:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/11/10 سه شنبههاشمیه - مژگاناطفال - درمانگاه14:4516:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/11/14 شنبههاشمیه - مژگاناطفال - درمانگاه12:0013:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/11/15 یکشنبههاشمیه - مژگاناطفال - درمانگاه14:4516:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/11/17 سه شنبههاشمیه - مژگاناطفال - درمانگاه14:4516:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/11/24 سه شنبههاشمیه - مژگاناطفال - درمانگاه14:4516:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/11/28 شنبههاشمیه - مژگاناطفال - درمانگاه12:0013:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/11/29 یکشنبههاشمیه - مژگاناطفال - درمانگاه14:4516:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/12/05 شنبههاشمیه - مژگاناطفال - درمانگاه12:0013:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/12/06 یکشنبههاشمیه - مژگاناطفال - درمانگاه14:4516:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/12/08 سه شنبههاشمیه - مژگاناطفال - درمانگاه14:4516:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/12/12 شنبههاشمیه - مژگاناطفال - درمانگاه12:0013:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/12/13 یکشنبههاشمیه - مژگاناطفال - درمانگاه14:4516:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/12/15 سه شنبههاشمیه - مژگاناطفال - درمانگاه14:4516:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/12/19 شنبههاشمیه - مژگاناطفال - درمانگاه12:0013:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/12/20 یکشنبههاشمیه - مژگاناطفال - درمانگاه14:4516:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/12/22 سه شنبههاشمیه - مژگاناطفال - درمانگاه14:4516:0028500050400
  دریافت نوبت
ساعات حضور
 • حضور درمانگاه
  شنبه 14-12
  يکشنبه و سه شنبه (کلينيک ويژه) 18-15
لیست نوبت ها
درباره پزشک