دکتر رادفر - میترا

دکتر رادفر - میترا

استادیار فوق تخصص اطفال

 • تخصص
  • اطفال
 • رتبۀ علمی
  • استادیار فوق تخصص
 • توضیحات شنبه 12-11
 • بخشها
 • آدرس
 • تلفن
 • ایمیل
 • وب سایت /clinics/DrDetails.aspx?Drid=28041
 • نوبت های درمانگاه
  تاریخ 
  روز 
  پزشک 
  کلینیک 
  شروع 
  پایان 
  مبلغ ویزیت 
  قیمت بیمه ای 
  دریافت نوبت 
  1396/09/04 شنبهرادفر - میترااطفال - درمانگاه11:0012:0016800050400
  دریافت نوبت
  1396/09/11 شنبهرادفر - میترااطفال - درمانگاه11:0012:0016800050400
  دریافت نوبت
  1396/09/18 شنبهرادفر - میترااطفال - درمانگاه11:0012:0016800050400
  دریافت نوبت
  1396/09/25 شنبهرادفر - میترااطفال - درمانگاه11:0012:0016800050400
  دریافت نوبت
  1396/10/02 شنبهرادفر - میترااطفال - درمانگاه11:0012:0016800050400
  دریافت نوبت
  1396/10/09 شنبهرادفر - میترااطفال - درمانگاه11:0012:0016800050400
  دریافت نوبت
  1396/10/16 شنبهرادفر - میترااطفال - درمانگاه11:0012:0016800050400
  دریافت نوبت
  1396/10/23 شنبهرادفر - میترااطفال - درمانگاه11:0012:0016800050400
  دریافت نوبت
  1396/10/30 شنبهرادفر - میترااطفال - درمانگاه11:0012:0016800050400
  دریافت نوبت
  1396/11/07 شنبهرادفر - میترااطفال - درمانگاه11:0012:0016800050400
  دریافت نوبت
  1396/11/14 شنبهرادفر - میترااطفال - درمانگاه11:0012:0016800050400
  دریافت نوبت
  1396/11/21 شنبهرادفر - میترااطفال - درمانگاه11:0012:0016800050400
  دریافت نوبت
  1396/11/28 شنبهرادفر - میترااطفال - درمانگاه11:0012:0016800050400
  دریافت نوبت
  1396/12/05 شنبهرادفر - میترااطفال - درمانگاه11:0012:0016800050400
  دریافت نوبت
  1396/12/12 شنبهرادفر - میترااطفال - درمانگاه11:0012:0016800050400
  دریافت نوبت
  1396/12/19 شنبهرادفر - میترااطفال - درمانگاه11:0012:0016800050400
  دریافت نوبت
ساعات حضور
 • حضور درمانگاه
  شنبه 12-11
لیست نوبت ها
درباره پزشک