دکتر رادفر - میترا

دکتر رادفر - میترا

استادیار فوق تخصص اطفال

 • تخصص
  • اطفال
 • رتبۀ علمی
  • استادیار فوق تخصص
 • توضیحات شنبه 12-10
 • بخشها
 • آدرس
 • تلفن
 • ایمیل
 • وب سایت /clinics/DrDetails.aspx?Drid=28041
 • نوبت های درمانگاه
  تاریخ
  روز
  پزشک
  کلینیک
  شروع
  پایان
  مبلغ ویزیت
  قیمت بیمه ای
  دریافت نوبت
  1396/04/31 شنبهرادفر - میترااطفال - درمانگاه09:0011:0016800050400
  دریافت نوبت
  1396/05/07 شنبهرادفر - میترااطفال - درمانگاه09:0011:0016800050400
  دریافت نوبت
  1396/05/14 شنبهرادفر - میترااطفال - درمانگاه09:0011:0016800050400
  دریافت نوبت
  1396/05/21 شنبهرادفر - میترااطفال - درمانگاه09:0011:0016800050400
  دریافت نوبت
  1396/05/28 شنبهرادفر - میترااطفال - درمانگاه09:0011:0016800050400
  دریافت نوبت
  1396/06/04 شنبهرادفر - میترااطفال - درمانگاه09:0011:0016800050400
  دریافت نوبت
  1396/06/11 شنبهرادفر - میترااطفال - درمانگاه09:0011:0016800050400
  دریافت نوبت
  1396/06/25 شنبهرادفر - میترااطفال - درمانگاه09:0011:0016800050400
  دریافت نوبت
ساعات حضور
 • حضور درمانگاه
  شنبه 12-10
لیست نوبت ها
درباره پزشک