دکتر حسینی - مریم

دکتر حسینی - مریم

استادیار متخصص زنان زایمان

 • تخصص
  • زنان زایمان
 • رتبۀ علمی
  • استادیار متخصص
 • توضیحات دوشنبه ها 12-10 درمانگاه انکولوژي زنان
  سه شنبه ها 12-9 درمانگاه زنان و مامايي
 • بخشها
 • آدرس
 • تلفن
 • ایمیل
 • وب سایت /clinics/DrDetails.aspx?Drid=25817
 • نوبت های درمانگاه
  تاریخ
  روز
  پزشک
  کلینیک
  شروع
  پایان
  مبلغ ویزیت
  قیمت بیمه ای
  دریافت نوبت
  1396/05/02 دوشنبهحسینی - مریمبارداری- درمانگاه09:0011:0013900041700
  دریافت نوبت
  1396/05/03 سه شنبهحسینی - مریمزنان - درمانگاه09:0011:0013900041700ظرفیت تکمیل
  1396/05/09 دوشنبهحسینی - مریمبارداری- درمانگاه09:0011:0013900041700
  دریافت نوبت
  1396/05/10 سه شنبهحسینی - مریمزنان - درمانگاه09:0011:0013900041700ظرفیت تکمیل
  1396/05/16 دوشنبهحسینی - مریمبارداری- درمانگاه09:0011:0013900041700
  دریافت نوبت
  1396/05/17 سه شنبهحسینی - مریمزنان - درمانگاه09:0011:0013900041700
  دریافت نوبت
  1396/05/23 دوشنبهحسینی - مریمبارداری- درمانگاه09:0011:0013900041700
  دریافت نوبت
  1396/05/24 سه شنبهحسینی - مریمزنان - درمانگاه09:0011:0013900041700
  دریافت نوبت
  1396/05/30 دوشنبهحسینی - مریمبارداری- درمانگاه09:0011:0013900041700
  دریافت نوبت
  1396/05/31 سه شنبهحسینی - مریمزنان - درمانگاه09:0011:0013900041700
  دریافت نوبت
  1396/06/06 دوشنبهحسینی - مریمبارداری- درمانگاه09:0011:0013900041700
  دریافت نوبت
  1396/06/07 سه شنبهحسینی - مریمزنان - درمانگاه09:0011:0013900041700
  دریافت نوبت
  1396/06/13 دوشنبهحسینی - مریمبارداری- درمانگاه09:0011:0013900041700
  دریافت نوبت
  1396/06/14 سه شنبهحسینی - مریمزنان - درمانگاه09:0011:0013900041700
  دریافت نوبت
  1396/06/20 دوشنبهحسینی - مریمبارداری- درمانگاه09:0011:0013900041700
  دریافت نوبت
  1396/06/21 سه شنبهحسینی - مریمزنان - درمانگاه09:0011:0013900041700
  دریافت نوبت
  1396/06/27 دوشنبهحسینی - مریمبارداری- درمانگاه09:0011:0013900041700
  دریافت نوبت
  1396/06/28 سه شنبهحسینی - مریمزنان - درمانگاه09:0011:0013900041700
  دریافت نوبت
ساعات حضور
 • حضور درمانگاه
  دوشنبه ها 12-10 درمانگاه انکولوژي زنان
  سه شنبه ها 12-9 درمانگاه زنان و مامايي
لیست نوبت ها
درباره پزشک