دکتر حسینی - مریم

دکتر حسینی - مریم

استادیار متخصص زنان زایمان

 • تخصص
  • زنان زایمان
 • رتبۀ علمی
  • استادیار متخصص
 • توضیحات دوشنبه ها 12-10 درمانگاه بارداري
  سه شنبه ها 12-9 درمانگاه زنان و انکولوژي
 • بخشها
 • آدرس
 • تلفن
 • ایمیل
 • وب سایت /clinics/DrDetails.aspx?Drid=25817
 • نوبت های درمانگاه
  تاریخ 
  روز 
  پزشک 
  کلینیک 
  شروع 
  پایان 
  مبلغ ویزیت 
  قیمت بیمه ای 
  دریافت نوبت 
  1396/11/30 دوشنبهحسینی - مریمبارداری- درمانگاه09:0011:0013900041700
  دریافت نوبت
  1396/12/08 سه شنبهحسینی - مریمزنان - درمانگاه09:0011:0013900041700ظرفیت تکمیل
  1396/12/08 سه شنبهحسینی - مریمبارداری- درمانگاه09:0011:0013900041700
  دریافت نوبت
  1396/12/15 سه شنبهحسینی - مریمزنان - درمانگاه09:0011:0013900041700ظرفیت تکمیل
  1396/12/15 سه شنبهحسینی - مریمبارداری- درمانگاه09:0011:0013900041700
  دریافت نوبت
  1396/12/22 سه شنبهحسینی - مریمزنان - درمانگاه09:0011:0013900041700ظرفیت تکمیل
  1396/12/22 سه شنبهحسینی - مریمبارداری- درمانگاه09:0011:0013900041700
  دریافت نوبت
ساعات حضور
 • حضور درمانگاه
  دوشنبه ها 12-10 درمانگاه بارداري
  سه شنبه ها 12-9 درمانگاه زنان و انکولوژي
لیست نوبت ها
درباره پزشک