دکتر حسینی - مریم

دکتر حسینی - مریم

استادیار متخصص زنان زایمان

 • تخصص
  • زنان زایمان
 • رتبۀ علمی
  • استادیار متخصص
 • توضیحات دوشنبه ها 12-10 درمانگاه بارداري
  سه شنبه ها 12-9 درمانگاه زنان و انکولوژي
 • بخشها
 • آدرس
 • تلفن
 • ایمیل
 • وب سایت /clinics/DrDetails.aspx?Drid=25817
 • نوبت های درمانگاه
  تاریخ 
  روز 
  پزشک 
  کلینیک 
  شروع 
  پایان 
  مبلغ ویزیت 
  قیمت بیمه ای 
  دریافت نوبت 
  1396/09/07 سه شنبهحسینی - مریمزنان - درمانگاه09:0011:0013900041700ظرفیت تکمیل
  1396/09/13 دوشنبهحسینی - مریمبارداری- درمانگاه09:0011:0013900041700ظرفیت تکمیل
  1396/09/14 سه شنبهحسینی - مریمزنان - درمانگاه09:0011:0013900041700ظرفیت تکمیل
  1396/09/20 دوشنبهحسینی - مریمبارداری- درمانگاه09:0011:0013900041700
  دریافت نوبت
  1396/09/21 سه شنبهحسینی - مریمزنان - درمانگاه09:0011:0013900041700ظرفیت تکمیل
  1396/09/27 دوشنبهحسینی - مریمبارداری- درمانگاه09:0011:0013900041700
  دریافت نوبت
  1396/09/28 سه شنبهحسینی - مریمزنان - درمانگاه09:0011:0013900041700ظرفیت تکمیل
  1396/10/04 دوشنبهحسینی - مریمبارداری- درمانگاه09:0011:0013900041700
  دریافت نوبت
  1396/10/05 سه شنبهحسینی - مریمزنان - درمانگاه09:0011:0013900041700
  دریافت نوبت
  1396/10/11 دوشنبهحسینی - مریمبارداری- درمانگاه09:0011:0013900041700
  دریافت نوبت
  1396/10/12 سه شنبهحسینی - مریمزنان - درمانگاه09:0011:0013900041700
  دریافت نوبت
  1396/10/18 دوشنبهحسینی - مریمبارداری- درمانگاه09:0011:0013900041700
  دریافت نوبت
  1396/10/19 سه شنبهحسینی - مریمزنان - درمانگاه09:0011:0013900041700
  دریافت نوبت
  1396/10/25 دوشنبهحسینی - مریمبارداری- درمانگاه09:0011:0013900041700
  دریافت نوبت
  1396/10/26 سه شنبهحسینی - مریمزنان - درمانگاه09:0011:0013900041700
  دریافت نوبت
  1396/11/02 دوشنبهحسینی - مریمبارداری- درمانگاه09:0011:0013900041700
  دریافت نوبت
  1396/11/03 سه شنبهحسینی - مریمزنان - درمانگاه09:0011:0013900041700
  دریافت نوبت
  1396/11/09 دوشنبهحسینی - مریمبارداری- درمانگاه09:0011:0013900041700
  دریافت نوبت
  1396/11/10 سه شنبهحسینی - مریمزنان - درمانگاه09:0011:0013900041700
  دریافت نوبت
  1396/11/16 دوشنبهحسینی - مریمبارداری- درمانگاه09:0011:0013900041700
  دریافت نوبت
  1396/11/17 سه شنبهحسینی - مریمزنان - درمانگاه09:0011:0013900041700
  دریافت نوبت
  1396/11/23 دوشنبهحسینی - مریمبارداری- درمانگاه09:0011:0013900041700
  دریافت نوبت
  1396/11/24 سه شنبهحسینی - مریمزنان - درمانگاه09:0011:0013900041700
  دریافت نوبت
  1396/11/30 دوشنبهحسینی - مریمبارداری- درمانگاه09:0011:0013900041700
  دریافت نوبت
  1396/12/07 دوشنبهحسینی - مریمبارداری- درمانگاه09:0011:0013900041700
  دریافت نوبت
  1396/12/08 سه شنبهحسینی - مریمزنان - درمانگاه09:0011:0013900041700
  دریافت نوبت
  1396/12/14 دوشنبهحسینی - مریمبارداری- درمانگاه09:0011:0013900041700
  دریافت نوبت
  1396/12/15 سه شنبهحسینی - مریمزنان - درمانگاه09:0011:0013900041700
  دریافت نوبت
  1396/12/21 دوشنبهحسینی - مریمبارداری- درمانگاه09:0011:0013900041700
  دریافت نوبت
  1396/12/22 سه شنبهحسینی - مریمزنان - درمانگاه09:0011:0013900041700
  دریافت نوبت
ساعات حضور
 • حضور درمانگاه
  دوشنبه ها 12-10 درمانگاه بارداري
  سه شنبه ها 12-9 درمانگاه زنان و انکولوژي
لیست نوبت ها
درباره پزشک