دکتر حسینی - مریم

دکتر حسینی - مریم

استادیار متخصص زنان زایمان

 • تخصص
  • زنان زایمان
 • رتبۀ علمی
  • استادیار متخصص
 • توضیحات دوشنبه ها 12-10 درمانگاه انکولوژي زنان
  سه شنبه ها 12-9 درمانگاه زنان و مامايي
 • بخشها
 • آدرس
 • تلفن
 • ایمیل
 • وب سایت /clinics/DrDetails.aspx?Drid=25817
 • نوبت های درمانگاه
  تاریخ
  روز
  پزشک
  کلینیک
  شروع
  پایان
  مبلغ ویزیت
  قیمت بیمه ای
  دریافت نوبت
  1396/03/08 دوشنبهحسینی - مریمبارداری- درمانگاه09:0011:0013200039600
  دریافت نوبت
  1396/03/09 سه شنبهحسینی - مریمزنان - درمانگاه09:0011:0013200039600ظرفیت تکمیل
  1396/03/16 سه شنبهحسینی - مریمزنان - درمانگاه09:0011:0013200039600ظرفیت تکمیل
  1396/03/23 سه شنبهحسینی - مریمزنان - درمانگاه09:0011:0013200039600
  دریافت نوبت
  1396/03/29 دوشنبهحسینی - مریمبارداری- درمانگاه09:0011:0013200039600
  دریافت نوبت
  1396/03/30 سه شنبهحسینی - مریمزنان - درمانگاه09:0011:0013200039600
  دریافت نوبت
ساعات حضور
 • حضور درمانگاه
  دوشنبه ها 12-10 درمانگاه انکولوژي زنان
  سه شنبه ها 12-9 درمانگاه زنان و مامايي
لیست نوبت ها
درباره پزشک