دکتر فردوسی - احمد علی

دکتر فردوسی - احمد علی

فلوشیپ چشم

 • تخصص
  • چشم
 • رتبۀ علمی
  • فلوشیپ
 • توضیحات
 • بخشها
 • آدرس
 • تلفن
 • ایمیل
 • وب سایت /clinics/DrDetails.aspx?Drid=25251
 • نوبت های درمانگاه
  تاریخ
  روز
  پزشک
  کلینیک
  شروع
  پایان
  مبلغ ویزیت
  قیمت بیمه ای
  دریافت نوبت
  No data to display
ساعات حضور
 • حضور درمانگاه
لیست نوبت ها
درباره پزشک