دکتر حسینی طباطبایی - محمد تقی

دکتر حسینی طباطبایی - محمد تقی

دانشیار فوق متخصص تمام وقت کلیه اطفال

 • تخصص
  • کلیه اطفال
 • رتبۀ علمی
  • دانشیار فوق متخصص تمام وقت
 • توضیحات دوشنبه 17-15
 • بخشها
 • آدرس
 • تلفن
 • ایمیل
 • وب سایت /clinics/DrDetails.aspx?Drid=23979
 • نوبت های درمانگاه
  تاریخ 
  روز 
  پزشک 
  کلینیک 
  شروع 
  پایان 
  مبلغ ویزیت 
  قیمت بیمه ای 
  دریافت نوبت 
  No data to display
ساعات حضور
 • حضور درمانگاه
  دوشنبه 17-15
لیست نوبت ها
درباره پزشک