دکتر حسینی طباطبایی - محمد تقی

دکتر حسینی طباطبایی - محمد تقی

دانشیار فوق متخصص تمام وقت کلیه اطفال

 • تخصص
  • کلیه اطفال
 • رتبۀ علمی
  • دانشیار فوق متخصص تمام وقت
 • توضیحات دوشنبه 17-15
 • بخشها
 • آدرس
 • تلفن
 • ایمیل
 • وب سایت /clinics/DrDetails.aspx?Drid=23979
 • نوبت های درمانگاه
  تاریخ
  روز
  پزشک
  کلینیک
  شروع
  پایان
  مبلغ ویزیت
  قیمت بیمه ای
  دریافت نوبت
  1396/03/08 دوشنبهحسینی طباطبایی - محمد تقی اطفال - درمانگاه15:0016:0027200048000
  دریافت نوبت
  1396/03/22 دوشنبهحسینی طباطبایی - محمد تقی اطفال - درمانگاه15:0016:0027200048000
  دریافت نوبت
  1396/03/29 دوشنبهحسینی طباطبایی - محمد تقی اطفال - درمانگاه15:0016:0027200048000
  دریافت نوبت
ساعات حضور
 • حضور درمانگاه
  دوشنبه 17-15
لیست نوبت ها
درباره پزشک