دکتر شریف زاده - مهدی

دکتر شریف زاده - مهدی

استادیار فوق تخصص گوارش

 • تخصص
  • گوارش
 • رتبۀ علمی
  • استادیار فوق تخصص
 • توضیحات شنبه ها 12-10
 • بخشها
 • آدرس
 • تلفن
 • ایمیل
 • وب سایت /clinics/DrDetails.aspx?Drid=22478
 • نوبت های درمانگاه
  تاریخ
  روز
  پزشک
  کلینیک
  شروع
  پایان
  مبلغ ویزیت
  قیمت بیمه ای
  دریافت نوبت
  No data to display
ساعات حضور
 • حضور درمانگاه
  شنبه ها 12-10
لیست نوبت ها
درباره پزشک