دکتر امامی - محمد

دکتر امامی - محمد

استادیار متخصص ارتوپدی

 • تخصص
  • ارتوپدی
 • رتبۀ علمی
  • استادیار متخصص
 • توضیحات يکشنبه 14-13
 • بخشها
 • آدرس
 • تلفن
 • ایمیل
 • وب سایت /clinics/DrDetails.aspx?Drid=15585
 • نوبت های درمانگاه
  تاریخ
  روز
  پزشک
  کلینیک
  شروع
  پایان
  مبلغ ویزیت
  قیمت بیمه ای
  دریافت نوبت
  1396/04/11 یکشنبهامامی - محمدارتوپدي اطفال درمانگاه13:3014:1513200039600
  دریافت نوبت
  1396/04/18 یکشنبهامامی - محمدارتوپدي اطفال درمانگاه13:3014:1513200039600
  دریافت نوبت
  1396/04/25 یکشنبهامامی - محمدارتوپدي اطفال درمانگاه13:3014:1513200039600
  دریافت نوبت
  1396/05/01 یکشنبهامامی - محمدارتوپدي اطفال درمانگاه13:3014:1513200039600
  دریافت نوبت
  1396/05/08 یکشنبهامامی - محمدارتوپدي اطفال درمانگاه13:3014:1513200039600
  دریافت نوبت
  1396/05/15 یکشنبهامامی - محمدارتوپدي اطفال درمانگاه13:3014:1513200039600
  دریافت نوبت
  1396/05/22 یکشنبهامامی - محمدارتوپدي اطفال درمانگاه13:3014:1513200039600
  دریافت نوبت
  1396/05/29 یکشنبهامامی - محمدارتوپدي اطفال درمانگاه13:3014:1513200039600
  دریافت نوبت
  1396/06/05 یکشنبهامامی - محمدارتوپدي اطفال درمانگاه13:3014:1513200039600
  دریافت نوبت
  1396/06/12 یکشنبهامامی - محمدارتوپدي اطفال درمانگاه13:3014:1513200039600
  دریافت نوبت
  1396/06/19 یکشنبهامامی - محمدارتوپدي اطفال درمانگاه13:3014:1513200039600
  دریافت نوبت
  1396/06/26 یکشنبهامامی - محمدارتوپدي اطفال درمانگاه13:3014:1513200039600
  دریافت نوبت
ساعات حضور
 • حضور درمانگاه
  يکشنبه 14-13
لیست نوبت ها
درباره پزشک