دکتر امامی - محمد

دکتر امامی - محمد

استادیار متخصص ارتوپدی

 • تخصص
  • ارتوپدی
 • رتبۀ علمی
  • استادیار متخصص
 • توضیحات يکشنبه 14-13
 • بخشها
 • آدرس
 • تلفن
 • ایمیل
 • وب سایت /clinics/DrDetails.aspx?Drid=15585
 • نوبت های درمانگاه
  تاریخ
  روز
  پزشک
  کلینیک
  شروع
  پایان
  مبلغ ویزیت
  قیمت بیمه ای
  دریافت نوبت
  1396/02/10 یکشنبهامامی - محمدارتوپدي - درمانگاه13:3014:1513200039600
  دریافت نوبت
  1396/02/17 یکشنبهامامی - محمدارتوپدي - درمانگاه13:3014:1513200039600
  دریافت نوبت
  1396/02/24 یکشنبهامامی - محمدارتوپدي - درمانگاه13:3014:1513200039600
  دریافت نوبت
  1396/02/31 یکشنبهامامی - محمدارتوپدي - درمانگاه13:3014:1513200039600
  دریافت نوبت
  1396/03/07 یکشنبهامامی - محمدارتوپدي - درمانگاه13:3014:1513200039600
  دریافت نوبت
  1396/03/21 یکشنبهامامی - محمدارتوپدي - درمانگاه13:3014:1513200039600
  دریافت نوبت
  1396/03/28 یکشنبهامامی - محمدارتوپدي - درمانگاه13:3014:1513200039600
  دریافت نوبت
ساعات حضور
 • حضور درمانگاه
  يکشنبه 14-13
لیست نوبت ها
درباره پزشک