دکتر صداقت - مقداد

دکتر صداقت - مقداد

استادیار متخصص تمام وقت داخلی

 • تخصص
  • داخلی
 • رتبۀ علمی
  • استادیار متخصص تمام وقت
 • توضیحات دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه 11-9
  شنبه، يکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه 15-14

 • بخشها
 • آدرس
 • تلفن
 • ایمیل
 • وب سایت /clinics/DrDetails.aspx?Drid=127466
 • نوبت های درمانگاه
  تاریخ 
  روز 
  پزشک 
  کلینیک 
  شروع 
  پایان 
  مبلغ ویزیت 
  قیمت بیمه ای 
  دریافت نوبت 
  1396/12/05 شنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه14:0015:0023600041700ظرفیت تکمیل
  1396/12/05 شنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه13:3014:3023600041700
  دریافت نوبت
  1396/12/06 یکشنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه14:0016:0023600041700ظرفیت تکمیل
  1396/12/06 یکشنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه13:3014:3023600041700
  دریافت نوبت
  1396/12/07 دوشنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه08:0010:0023600041700ظرفیت تکمیل
  1396/12/07 دوشنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه09:0010:0023600041700
  دریافت نوبت
  1396/12/08 سه شنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه08:0010:0023600041700ظرفیت تکمیل
  1396/12/08 سه شنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه09:0010:0023600041700
  دریافت نوبت
  1396/12/08 سه شنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه ویژه13:3014:3023600041700
  دریافت نوبت
  1396/12/09 چهارشنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه ویژه13:3014:3023600041700
  دریافت نوبت
  1396/12/09 چهارشنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه09:0011:0023600041700ظرفیت تکمیل
  1396/12/09 چهارشنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه09:0010:0023600041700
  دریافت نوبت
  1396/12/12 شنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه14:0016:0023600041700ظرفیت تکمیل
  1396/12/12 شنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه13:3014:3023600041700
  دریافت نوبت
  1396/12/13 یکشنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه14:0016:0023600041700ظرفیت تکمیل
  1396/12/13 یکشنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه13:0013:3023600041700
  دریافت نوبت
  1396/12/14 دوشنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه08:0010:0023600041700
  دریافت نوبت
  1396/12/14 دوشنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه09:0010:0023600041700
  دریافت نوبت
  1396/12/15 سه شنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه08:0010:0023600041700
  دریافت نوبت
  1396/12/15 سه شنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه09:0010:0023600041700
  دریافت نوبت
  1396/12/15 سه شنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه ویژه13:0014:3023600041700
  دریافت نوبت
  1396/12/16 چهارشنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه ویژه13:3014:3023600041700
  دریافت نوبت
  1396/12/16 چهارشنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه09:0011:0023600041700
  دریافت نوبت
  1396/12/16 چهارشنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه09:0010:0023600041700
  دریافت نوبت
  1396/12/19 شنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه14:0016:0023600041700
  دریافت نوبت
  1396/12/19 شنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه13:3014:3023600041700
  دریافت نوبت
  1396/12/20 یکشنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه14:0016:0023600041700
  دریافت نوبت
  1396/12/20 یکشنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه13:3014:3023600041700
  دریافت نوبت
  1396/12/21 دوشنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه08:0010:0023600041700
  دریافت نوبت
  1396/12/21 دوشنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه09:0010:0023600041700
  دریافت نوبت
  1396/12/22 سه شنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه08:0010:0023600041700
  دریافت نوبت
  1396/12/22 سه شنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه09:0010:0023600041700
  دریافت نوبت
  1396/12/22 سه شنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه ویژه13:3014:3023600041700
  دریافت نوبت
  1396/12/23 چهارشنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه ویژه13:3014:3023600041700
  دریافت نوبت
  1396/12/23 چهارشنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه09:0011:0023600041700
  دریافت نوبت
  1396/12/23 چهارشنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه09:0010:0023600041700
  دریافت نوبت
  1396/12/29 سه شنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه ویژه13:3014:3023600041700
  دریافت نوبت
ساعات حضور
 • حضور درمانگاه
  دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه 11-9
  شنبه، يکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه 15-14

لیست نوبت ها
درباره پزشک