دکتر صداقت - مقداد

دکتر صداقت - مقداد

استادیار متخصص تمام وقت داخلی

 • تخصص
  • داخلی
 • رتبۀ علمی
  • استادیار متخصص تمام وقت
 • توضیحات سه شنبه، چهارشنبه 11-9
  شنبه، يکشنبه 16-14

 • بخشها
 • آدرس
 • تلفن
 • ایمیل
 • وب سایت /clinics/DrDetails.aspx?Drid=127466
 • نوبت های درمانگاه
  تاریخ
  روز
  پزشک
  کلینیک
  شروع
  پایان
  مبلغ ویزیت
  قیمت بیمه ای
  دریافت نوبت
  1396/02/06 چهارشنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه09:0011:0022440039600ظرفیت تکمیل
  1396/02/06 چهارشنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه09:3010:3022440039600ظرفیت تکمیل
  1396/02/09 شنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه14:0016:0022440039600ظرفیت تکمیل
  1396/02/09 شنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه14:0015:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/02/10 یکشنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه14:0016:0022440039600ظرفیت تکمیل
  1396/02/10 یکشنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه14:0015:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/02/11 دوشنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه08:0010:0022440039600ظرفیت تکمیل
  1396/02/11 دوشنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه08:3009:3022440039600
  دریافت نوبت
  1396/02/12 سه شنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه08:0010:0022440039600ظرفیت تکمیل
  1396/02/12 سه شنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه08:3009:3022440039600
  دریافت نوبت
  1396/02/13 چهارشنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه09:0011:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/02/13 چهارشنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه09:3010:3022440039600
  دریافت نوبت
  1396/02/16 شنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه14:0016:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/02/16 شنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه14:0015:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/02/17 یکشنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه14:0016:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/02/17 یکشنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه14:0015:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/02/18 دوشنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه08:0010:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/02/18 دوشنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه08:3009:3022440039600
  دریافت نوبت
  1396/02/19 سه شنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه08:0010:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/02/19 سه شنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه08:3009:3022440039600
  دریافت نوبت
  1396/02/20 چهارشنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه09:0011:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/02/20 چهارشنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه09:3010:3022440039600
  دریافت نوبت
  1396/02/23 شنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه14:0016:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/02/23 شنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه14:0015:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/02/24 یکشنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه14:0016:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/02/24 یکشنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه14:0015:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/02/25 دوشنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه08:0010:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/02/25 دوشنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه08:3009:3022440039600
  دریافت نوبت
  1396/02/26 سه شنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه08:0010:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/02/26 سه شنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه08:3009:3022440039600
  دریافت نوبت
  1396/02/27 چهارشنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه09:0011:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/02/27 چهارشنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه09:3010:3022440039600
  دریافت نوبت
  1396/02/30 شنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه14:0016:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/02/30 شنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه14:0015:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/02/31 یکشنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه14:0016:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/03/01 دوشنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه08:0010:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/03/01 دوشنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه07:0007:3022440039600
  دریافت نوبت
  1396/03/02 سه شنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه08:0010:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/03/02 سه شنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه07:0007:3022440039600
  دریافت نوبت
  1396/03/03 چهارشنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه09:0011:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/03/06 شنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه14:0016:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/03/07 یکشنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه14:0016:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/03/08 دوشنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه08:0010:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/03/08 دوشنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه07:0007:3022440039600
  دریافت نوبت
  1396/03/09 سه شنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه08:0010:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/03/09 سه شنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه07:0007:3022440039600
  دریافت نوبت
  1396/03/10 چهارشنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه09:0011:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/03/16 سه شنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه08:0010:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/03/16 سه شنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه07:0007:3022440039600
  دریافت نوبت
  1396/03/17 چهارشنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه09:0011:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/03/20 شنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه14:0016:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/03/21 یکشنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه14:0016:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/03/22 دوشنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه08:0010:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/03/22 دوشنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه07:0007:3022440039600
  دریافت نوبت
  1396/03/23 سه شنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه08:0010:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/03/23 سه شنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه07:0007:3022440039600
  دریافت نوبت
  1396/03/24 چهارشنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه09:0011:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/03/27 شنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه14:0016:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/03/28 یکشنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه14:0016:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/03/29 دوشنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه08:0010:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/03/29 دوشنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه07:0007:3022440039600
  دریافت نوبت
  1396/03/30 سه شنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه08:0010:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/03/30 سه شنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه07:0007:3022440039600
  دریافت نوبت
ساعات حضور
 • حضور درمانگاه
  سه شنبه، چهارشنبه 11-9
  شنبه، يکشنبه 16-14

لیست نوبت ها
درباره پزشک