دکتر صداقت - مقداد

دکتر صداقت - مقداد

استادیار متخصص تمام وقت داخلی

 • تخصص
  • داخلی
 • رتبۀ علمی
  • استادیار متخصص تمام وقت
 • توضیحات سه شنبه، چهارشنبه 11-9
  شنبه، يکشنبه 16-14

 • بخشها
 • آدرس
 • تلفن
 • ایمیل
 • وب سایت /clinics/DrDetails.aspx?Drid=127466
 • نوبت های درمانگاه
  تاریخ
  روز
  پزشک
  کلینیک
  شروع
  پایان
  مبلغ ویزیت
  قیمت بیمه ای
  دریافت نوبت
  1396/03/06 شنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه14:0016:0022440039600ظرفیت تکمیل
  1396/03/06 شنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه13:3014:3022440039600ظرفیت تکمیل
  1396/03/07 یکشنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه14:0016:0022440039600ظرفیت تکمیل
  1396/03/07 یکشنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه13:3014:3022440039600
  دریافت نوبت
  1396/03/08 دوشنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه08:0010:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/03/08 دوشنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه08:3009:3022440039600
  دریافت نوبت
  1396/03/09 سه شنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه08:0010:0022440039600ظرفیت تکمیل
  1396/03/09 سه شنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه08:3009:3022440039600
  دریافت نوبت
  1396/03/09 سه شنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه ویژه13:3014:3022440039600
  دریافت نوبت
  1396/03/10 چهارشنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه ویژه13:3014:3022440039600
  دریافت نوبت
  1396/03/10 چهارشنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه09:0011:0022440039600ظرفیت تکمیل
  1396/03/10 چهارشنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه08:3009:3022440039600
  دریافت نوبت
  1396/03/16 سه شنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه08:0010:0022440039600ظرفیت تکمیل
  1396/03/16 سه شنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه08:3009:3022440039600
  دریافت نوبت
  1396/03/16 سه شنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه ویژه13:3014:3022440039600
  دریافت نوبت
  1396/03/17 چهارشنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه ویژه13:3014:3022440039600
  دریافت نوبت
  1396/03/17 چهارشنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه09:0011:0022440039600ظرفیت تکمیل
  1396/03/17 چهارشنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه08:3009:3022440039600
  دریافت نوبت
  1396/03/20 شنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه14:0016:0022440039600ظرفیت تکمیل
  1396/03/20 شنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه13:3014:3022440039600
  دریافت نوبت
  1396/03/21 یکشنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه14:0016:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/03/21 یکشنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه13:3014:3022440039600
  دریافت نوبت
  1396/03/22 دوشنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه08:0010:0022440039600ظرفیت تکمیل
  1396/03/22 دوشنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه08:3009:3022440039600
  دریافت نوبت
  1396/03/23 سه شنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه08:0010:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/03/23 سه شنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه08:3009:3022440039600
  دریافت نوبت
  1396/03/23 سه شنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه ویژه13:3014:3022440039600
  دریافت نوبت
  1396/03/24 چهارشنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه ویژه13:3014:3022440039600
  دریافت نوبت
  1396/03/24 چهارشنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه09:0011:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/03/24 چهارشنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه08:3009:3022440039600
  دریافت نوبت
  1396/03/27 شنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه14:0016:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/03/27 شنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه13:3014:3022440039600
  دریافت نوبت
  1396/03/28 یکشنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه14:0016:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/03/28 یکشنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه13:3014:3022440039600
  دریافت نوبت
  1396/03/29 دوشنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه08:0010:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/03/29 دوشنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه08:3009:3022440039600
  دریافت نوبت
  1396/03/30 سه شنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه08:0010:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/03/30 سه شنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه08:3009:3022440039600
  دریافت نوبت
  1396/03/30 سه شنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه ویژه13:3014:3022440039600
  دریافت نوبت
  1396/03/31 چهارشنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه08:3009:3022440039600
  دریافت نوبت
  1396/04/03 شنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه14:0016:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/04/07 چهارشنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه09:0011:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/04/10 شنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه14:0016:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/04/11 یکشنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه14:0016:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/04/12 دوشنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه08:0010:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/04/13 سه شنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه08:0010:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/04/14 چهارشنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه09:0011:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/04/17 شنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه14:0016:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/04/18 یکشنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه14:0016:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/04/19 دوشنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه08:0010:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/04/20 سه شنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه08:0010:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/04/21 چهارشنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه09:0011:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/04/24 شنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه14:0016:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/04/25 یکشنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه14:0016:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/04/26 دوشنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه08:0010:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/04/27 سه شنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه08:0010:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/04/28 چهارشنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه09:0011:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/04/31 شنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه14:0016:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/05/01 یکشنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه14:0016:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/05/02 دوشنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه08:0010:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/05/03 سه شنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه08:0010:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/05/04 چهارشنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه09:0011:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/05/07 شنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه14:0016:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/05/08 یکشنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه14:0016:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/05/09 دوشنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه08:0010:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/05/10 سه شنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه08:0010:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/05/11 چهارشنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه09:0011:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/05/14 شنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه14:0016:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/05/15 یکشنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه14:0016:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/05/16 دوشنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه08:0010:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/05/17 سه شنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه08:0010:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/05/18 چهارشنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه09:0011:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/05/21 شنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه14:0016:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/05/22 یکشنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه14:0016:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/05/23 دوشنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه08:0010:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/05/24 سه شنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه08:0010:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/05/25 چهارشنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه09:0011:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/05/28 شنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه14:0016:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/05/29 یکشنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه14:0016:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/05/30 دوشنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه08:0010:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/05/31 سه شنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه08:0010:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/06/01 چهارشنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه09:0011:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/06/04 شنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه14:0016:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/06/05 یکشنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه14:0016:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/06/06 دوشنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه08:0010:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/06/07 سه شنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه08:0010:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/06/08 چهارشنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه09:0011:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/06/11 شنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه14:0016:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/06/12 یکشنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه14:0016:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/06/13 دوشنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه08:0010:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/06/14 سه شنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه08:0010:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/06/15 چهارشنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه09:0011:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/06/19 یکشنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه14:0016:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/06/20 دوشنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه08:0010:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/06/21 سه شنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه08:0010:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/06/22 چهارشنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه09:0011:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/06/25 شنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه14:0016:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/06/26 یکشنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه14:0016:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/06/27 دوشنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه08:0010:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/06/28 سه شنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه08:0010:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/06/29 چهارشنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه09:0011:0022440039600
  دریافت نوبت
ساعات حضور
 • حضور درمانگاه
  سه شنبه، چهارشنبه 11-9
  شنبه، يکشنبه 16-14

لیست نوبت ها
درباره پزشک