دکتر صداقت - مقداد

دکتر صداقت - مقداد

استادیار متخصص تمام وقت داخلی

 • تخصص
  • داخلی
 • رتبۀ علمی
  • استادیار متخصص تمام وقت
 • توضیحات دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه 11-9
  شنبه، يکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه 15-14

 • بخشها
 • آدرس
 • تلفن
 • ایمیل
 • وب سایت /clinics/DrDetails.aspx?Drid=127466
 • نوبت های درمانگاه
  تاریخ 
  روز 
  پزشک 
  کلینیک 
  شروع 
  پایان 
  مبلغ ویزیت 
  قیمت بیمه ای 
  دریافت نوبت 
  1397/02/03 دوشنبهصداقت - مقدادداخلی - درمانگاه08:0010:0023600041700ظرفیت تکمیل
  1397/02/03 دوشنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه09:0010:0023600041700ظرفیت تکمیل
  1397/02/04 سه شنبهصداقت - مقدادداخلی - درمانگاه08:0010:0023600041700ظرفیت تکمیل
  1397/02/04 سه شنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه09:0010:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/02/04 سه شنبهصداقت - مقدادداخلی - درمانگاه ویژه13:3014:3023600041700
  دریافت نوبت
  1397/02/05 چهارشنبهصداقت - مقدادداخلی - درمانگاه ویژه13:3014:3023600041700
  دریافت نوبت
  1397/02/05 چهارشنبهصداقت - مقدادداخلی - درمانگاه09:0011:0023600041700ظرفیت تکمیل
  1397/02/05 چهارشنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه09:0010:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/02/08 شنبهصداقت - مقدادداخلی - درمانگاه14:0015:0023600041700ظرفیت تکمیل
  1397/02/08 شنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه14:0015:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/02/09 یکشنبهصداقت - مقدادداخلی - درمانگاه14:0015:0023600041700ظرفیت تکمیل
  1397/02/09 یکشنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه14:0015:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/02/10 دوشنبهصداقت - مقدادداخلی - درمانگاه08:0010:0023600041700ظرفیت تکمیل
  1397/02/10 دوشنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه09:0010:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/02/11 سه شنبهصداقت - مقدادداخلی - درمانگاه08:0010:0023600041700ظرفیت تکمیل
  1397/02/11 سه شنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه09:0010:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/02/11 سه شنبهصداقت - مقدادداخلی - درمانگاه ویژه13:3014:3023600041700
  دریافت نوبت
  1397/02/15 شنبهصداقت - مقدادداخلی - درمانگاه14:0015:0023600041700ظرفیت تکمیل
  1397/02/15 شنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه14:0015:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/02/16 یکشنبهصداقت - مقدادداخلی - درمانگاه14:0015:0023600041700ظرفیت تکمیل
  1397/02/16 یکشنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه14:0015:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/02/17 دوشنبهصداقت - مقدادداخلی - درمانگاه08:0010:0023600041700ظرفیت تکمیل
  1397/02/17 دوشنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه09:0010:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/02/18 سه شنبهصداقت - مقدادداخلی - درمانگاه08:0010:0023600041700ظرفیت تکمیل
  1397/02/18 سه شنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه09:0010:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/02/18 سه شنبهصداقت - مقدادداخلی - درمانگاه ویژه13:3014:3023600041700
  دریافت نوبت
  1397/02/19 چهارشنبهصداقت - مقدادداخلی - درمانگاه ویژه13:3014:3023600041700
  دریافت نوبت
  1397/02/19 چهارشنبهصداقت - مقدادداخلی - درمانگاه09:0011:0023600041700ظرفیت تکمیل
  1397/02/19 چهارشنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه09:0010:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/02/22 شنبهصداقت - مقدادداخلی - درمانگاه14:0015:0023600041700ظرفیت تکمیل
  1397/02/22 شنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه14:0015:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/02/23 یکشنبهصداقت - مقدادداخلی - درمانگاه14:0015:0023600041700ظرفیت تکمیل
  1397/02/23 یکشنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه14:0015:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/02/24 دوشنبهصداقت - مقدادداخلی - درمانگاه08:0010:0023600041700ظرفیت تکمیل
  1397/02/24 دوشنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه09:0010:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/02/25 سه شنبهصداقت - مقدادداخلی - درمانگاه08:0010:0023600041700ظرفیت تکمیل
  1397/02/25 سه شنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه09:0010:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/02/25 سه شنبهصداقت - مقدادداخلی - درمانگاه ویژه13:3014:3023600041700
  دریافت نوبت
  1397/02/26 چهارشنبهصداقت - مقدادداخلی - درمانگاه ویژه13:3014:3023600041700
  دریافت نوبت
  1397/02/26 چهارشنبهصداقت - مقدادداخلی - درمانگاه09:0011:0023600041700ظرفیت تکمیل
  1397/02/26 چهارشنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه09:0010:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/02/29 شنبهصداقت - مقدادداخلی - درمانگاه14:0015:0023600041700ظرفیت تکمیل
  1397/02/29 شنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه14:0015:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/02/30 یکشنبهصداقت - مقدادداخلی - درمانگاه14:0015:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/02/30 یکشنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه14:0015:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/02/31 دوشنبهصداقت - مقدادداخلی - درمانگاه08:0010:0023600041700ظرفیت تکمیل
  1397/02/31 دوشنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه09:0010:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/03/01 سه شنبهصداقت - مقدادداخلی - درمانگاه08:0010:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/03/01 سه شنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه09:0010:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/03/01 سه شنبهصداقت - مقدادداخلی - درمانگاه ویژه13:3014:3023600041700
  دریافت نوبت
  1397/03/02 چهارشنبهصداقت - مقدادداخلی - درمانگاه ویژه13:3014:3023600041700
  دریافت نوبت
  1397/03/02 چهارشنبهصداقت - مقدادداخلی - درمانگاه09:0011:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/03/02 چهارشنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه09:0010:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/03/05 شنبهصداقت - مقدادداخلی - درمانگاه14:0015:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/03/05 شنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه14:0015:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/03/06 یکشنبهصداقت - مقدادداخلی - درمانگاه14:0015:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/03/06 یکشنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه14:0015:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/03/07 دوشنبهصداقت - مقدادداخلی - درمانگاه08:0010:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/03/07 دوشنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه09:0010:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/03/08 سه شنبهصداقت - مقدادداخلی - درمانگاه08:0010:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/03/08 سه شنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه09:0010:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/03/08 سه شنبهصداقت - مقدادداخلی - درمانگاه ویژه13:3014:3023600041700
  دریافت نوبت
  1397/03/09 چهارشنبهصداقت - مقدادداخلی - درمانگاه ویژه13:3014:3023600041700
  دریافت نوبت
  1397/03/09 چهارشنبهصداقت - مقدادداخلی - درمانگاه09:0011:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/03/09 چهارشنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه09:0010:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/03/12 شنبهصداقت - مقدادداخلی - درمانگاه14:0015:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/03/12 شنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه14:0015:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/03/13 یکشنبهصداقت - مقدادداخلی - درمانگاه14:0015:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/03/13 یکشنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه14:0015:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/03/19 شنبهصداقت - مقدادداخلی - درمانگاه14:0015:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/03/19 شنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه14:0015:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/03/20 یکشنبهصداقت - مقدادداخلی - درمانگاه14:0015:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/03/20 یکشنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه14:0015:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/03/21 دوشنبهصداقت - مقدادداخلی - درمانگاه08:0010:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/03/21 دوشنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه09:0010:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/03/22 سه شنبهصداقت - مقدادداخلی - درمانگاه08:0010:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/03/22 سه شنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه09:0010:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/03/22 سه شنبهصداقت - مقدادداخلی - درمانگاه ویژه13:3014:3023600041700
  دریافت نوبت
  1397/03/23 چهارشنبهصداقت - مقدادداخلی - درمانگاه ویژه13:3014:3023600041700
  دریافت نوبت
  1397/03/23 چهارشنبهصداقت - مقدادداخلی - درمانگاه09:0011:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/03/23 چهارشنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه09:0010:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/03/27 یکشنبهصداقت - مقدادداخلی - درمانگاه14:0015:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/03/27 یکشنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه14:0015:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/03/28 دوشنبهصداقت - مقدادداخلی - درمانگاه08:0010:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/03/28 دوشنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه09:0010:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/03/29 سه شنبهصداقت - مقدادداخلی - درمانگاه08:0010:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/03/29 سه شنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه09:0010:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/03/29 سه شنبهصداقت - مقدادداخلی - درمانگاه ویژه13:3014:3023600041700
  دریافت نوبت
  1397/03/30 چهارشنبهصداقت - مقدادداخلی - درمانگاه ویژه13:3014:3023600041700
  دریافت نوبت
  1397/03/30 چهارشنبهصداقت - مقدادداخلی - درمانگاه09:0011:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/03/30 چهارشنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه09:0010:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/04/02 شنبهصداقت - مقدادداخلی - درمانگاه14:0015:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/04/02 شنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه14:0015:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/04/03 یکشنبهصداقت - مقدادداخلی - درمانگاه14:0015:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/04/03 یکشنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه14:0015:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/04/04 دوشنبهصداقت - مقدادداخلی - درمانگاه08:0010:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/04/04 دوشنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه09:0010:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/04/05 سه شنبهصداقت - مقدادداخلی - درمانگاه08:0010:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/04/05 سه شنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه09:0010:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/04/06 چهارشنبهصداقت - مقدادداخلی - درمانگاه09:0011:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/04/06 چهارشنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه09:0010:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/04/09 شنبهصداقت - مقدادداخلی - درمانگاه14:0015:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/04/09 شنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه14:0015:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/04/10 یکشنبهصداقت - مقدادداخلی - درمانگاه14:0015:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/04/10 یکشنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه14:0015:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/04/11 دوشنبهصداقت - مقدادداخلی - درمانگاه08:0010:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/04/11 دوشنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه09:0010:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/04/12 سه شنبهصداقت - مقدادداخلی - درمانگاه08:0010:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/04/12 سه شنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه09:0010:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/04/13 چهارشنبهصداقت - مقدادداخلی - درمانگاه09:0011:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/04/13 چهارشنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه09:0010:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/04/16 شنبهصداقت - مقدادداخلی - درمانگاه14:0015:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/04/16 شنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه14:0015:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/04/17 یکشنبهصداقت - مقدادداخلی - درمانگاه14:0015:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/04/17 یکشنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه14:0015:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/04/19 سه شنبهصداقت - مقدادداخلی - درمانگاه08:0010:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/04/19 سه شنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه09:0010:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/04/20 چهارشنبهصداقت - مقدادداخلی - درمانگاه09:0011:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/04/20 چهارشنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه09:0010:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/04/23 شنبهصداقت - مقدادداخلی - درمانگاه14:0015:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/04/23 شنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه14:0015:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/04/24 یکشنبهصداقت - مقدادداخلی - درمانگاه14:0015:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/04/24 یکشنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه14:0015:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/04/25 دوشنبهصداقت - مقدادداخلی - درمانگاه08:0010:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/04/25 دوشنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه09:0010:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/04/26 سه شنبهصداقت - مقدادداخلی - درمانگاه08:0010:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/04/26 سه شنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه09:0010:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/04/27 چهارشنبهصداقت - مقدادداخلی - درمانگاه09:0011:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/04/27 چهارشنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه09:0010:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/04/30 شنبهصداقت - مقدادداخلی - درمانگاه14:0015:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/04/30 شنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه14:0015:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/04/31 یکشنبهصداقت - مقدادداخلی - درمانگاه14:0015:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/04/31 یکشنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه14:0015:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/05/01 دوشنبهصداقت - مقدادداخلی - درمانگاه08:0010:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/05/01 دوشنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه09:0010:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/05/02 سه شنبهصداقت - مقدادداخلی - درمانگاه08:0010:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/05/02 سه شنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه09:0010:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/05/03 چهارشنبهصداقت - مقدادداخلی - درمانگاه09:0011:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/05/03 چهارشنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه09:0010:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/05/06 شنبهصداقت - مقدادداخلی - درمانگاه14:0015:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/05/06 شنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه14:0015:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/05/07 یکشنبهصداقت - مقدادداخلی - درمانگاه14:0015:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/05/07 یکشنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه14:0015:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/05/08 دوشنبهصداقت - مقدادداخلی - درمانگاه08:0010:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/05/08 دوشنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه09:0010:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/05/09 سه شنبهصداقت - مقدادداخلی - درمانگاه08:0010:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/05/09 سه شنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه09:0010:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/05/10 چهارشنبهصداقت - مقدادداخلی - درمانگاه09:0011:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/05/10 چهارشنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه09:0010:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/05/13 شنبهصداقت - مقدادداخلی - درمانگاه14:0015:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/05/13 شنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه14:0015:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/05/14 یکشنبهصداقت - مقدادداخلی - درمانگاه14:0015:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/05/14 یکشنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه14:0015:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/05/15 دوشنبهصداقت - مقدادداخلی - درمانگاه08:0010:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/05/15 دوشنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه09:0010:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/05/16 سه شنبهصداقت - مقدادداخلی - درمانگاه08:0010:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/05/16 سه شنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه09:0010:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/05/17 چهارشنبهصداقت - مقدادداخلی - درمانگاه09:0011:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/05/17 چهارشنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه09:0010:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/05/20 شنبهصداقت - مقدادداخلی - درمانگاه14:0015:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/05/20 شنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه14:0015:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/05/21 یکشنبهصداقت - مقدادداخلی - درمانگاه14:0015:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/05/21 یکشنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه14:0015:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/05/22 دوشنبهصداقت - مقدادداخلی - درمانگاه08:0010:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/05/22 دوشنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه09:0010:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/05/23 سه شنبهصداقت - مقدادداخلی - درمانگاه08:0010:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/05/23 سه شنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه09:0010:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/05/24 چهارشنبهصداقت - مقدادداخلی - درمانگاه09:0011:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/05/24 چهارشنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه09:0010:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/05/27 شنبهصداقت - مقدادداخلی - درمانگاه14:0015:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/05/27 شنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه14:0015:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/05/28 یکشنبهصداقت - مقدادداخلی - درمانگاه14:0015:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/05/28 یکشنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه14:0015:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/05/29 دوشنبهصداقت - مقدادداخلی - درمانگاه08:0010:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/05/29 دوشنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه09:0010:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/05/30 سه شنبهصداقت - مقدادداخلی - درمانگاه08:0010:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/05/30 سه شنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه09:0010:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/06/03 شنبهصداقت - مقدادداخلی - درمانگاه14:0015:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/06/03 شنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه14:0015:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/06/04 یکشنبهصداقت - مقدادداخلی - درمانگاه14:0015:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/06/04 یکشنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه14:0015:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/06/05 دوشنبهصداقت - مقدادداخلی - درمانگاه08:0010:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/06/05 دوشنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه09:0010:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/06/06 سه شنبهصداقت - مقدادداخلی - درمانگاه08:0010:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/06/06 سه شنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه09:0010:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/06/07 چهارشنبهصداقت - مقدادداخلی - درمانگاه09:0011:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/06/07 چهارشنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه09:0010:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/06/10 شنبهصداقت - مقدادداخلی - درمانگاه14:0015:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/06/10 شنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه14:0015:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/06/11 یکشنبهصداقت - مقدادداخلی - درمانگاه14:0015:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/06/11 یکشنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه14:0015:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/06/12 دوشنبهصداقت - مقدادداخلی - درمانگاه08:0010:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/06/12 دوشنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه09:0010:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/06/13 سه شنبهصداقت - مقدادداخلی - درمانگاه08:0010:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/06/13 سه شنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه09:0010:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/06/14 چهارشنبهصداقت - مقدادداخلی - درمانگاه09:0011:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/06/14 چهارشنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه09:0010:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/06/17 شنبهصداقت - مقدادداخلی - درمانگاه14:0015:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/06/17 شنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه14:0015:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/06/18 یکشنبهصداقت - مقدادداخلی - درمانگاه14:0015:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/06/18 یکشنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه14:0015:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/06/19 دوشنبهصداقت - مقدادداخلی - درمانگاه08:0010:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/06/19 دوشنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه09:0010:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/06/20 سه شنبهصداقت - مقدادداخلی - درمانگاه08:0010:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/06/20 سه شنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه09:0010:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/06/21 چهارشنبهصداقت - مقدادداخلی - درمانگاه09:0011:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/06/21 چهارشنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه09:0010:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/06/24 شنبهصداقت - مقدادداخلی - درمانگاه14:0015:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/06/24 شنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه14:0015:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/06/25 یکشنبهصداقت - مقدادداخلی - درمانگاه14:0015:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/06/25 یکشنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه14:0015:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/06/26 دوشنبهصداقت - مقدادداخلی - درمانگاه08:0010:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/06/26 دوشنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه09:0010:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/06/27 سه شنبهصداقت - مقدادداخلی - درمانگاه08:0010:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/06/27 سه شنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه09:0010:0023600041700
  دریافت نوبت
ساعات حضور
 • حضور درمانگاه
  دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه 11-9
  شنبه، يکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه 15-14

لیست نوبت ها
درباره پزشک