دکتر صداقت - مقداد

دکتر صداقت - مقداد

استادیار متخصص تمام وقت داخلی

 • تخصص
  • داخلی
 • رتبۀ علمی
  • استادیار متخصص تمام وقت
 • توضیحات سه شنبه، چهارشنبه 11-9
  شنبه، يکشنبه 16-14

 • بخشها
 • آدرس
 • تلفن
 • ایمیل
 • وب سایت /clinics/DrDetails.aspx?Drid=127466
 • نوبت های درمانگاه
  تاریخ
  روز
  پزشک
  کلینیک
  شروع
  پایان
  مبلغ ویزیت
  قیمت بیمه ای
  دریافت نوبت
  1395/10/28 سه شنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه08:0010:0022440039600ظرفیت تکمیل
  1395/10/28 سه شنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه09:0010:0022440039600ظرفیت تکمیل
  1395/10/29 چهارشنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه09:0011:0022440039600ظرفیت تکمیل
  1395/10/29 چهارشنبهصداقت - مقداددیابت- درمانگاه09:0010:0022440039600
  دریافت نوبت
  1395/11/02 شنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه14:0016:0022440039600ظرفیت تکمیل
  1395/11/03 یکشنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه14:0016:0022440039600
  دریافت نوبت
  1395/11/04 دوشنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه08:0010:0022440039600
  دریافت نوبت
  1395/11/05 سه شنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه08:0010:0022440039600
  دریافت نوبت
  1395/11/06 چهارشنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه09:0011:0022440039600
  دریافت نوبت
  1395/11/09 شنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه14:0016:0022440039600
  دریافت نوبت
  1395/11/10 یکشنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه14:0016:0022440039600
  دریافت نوبت
  1395/11/11 دوشنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه08:0010:0022440039600
  دریافت نوبت
  1395/11/12 سه شنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه08:0010:0022440039600
  دریافت نوبت
  1395/11/13 چهارشنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه09:0011:0022440039600
  دریافت نوبت
  1395/11/16 شنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه14:0016:0022440039600
  دریافت نوبت
  1395/11/17 یکشنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه14:0016:0022440039600
  دریافت نوبت
  1395/11/18 دوشنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه08:0010:0022440039600
  دریافت نوبت
  1395/11/19 سه شنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه08:0010:0022440039600
  دریافت نوبت
  1395/11/20 چهارشنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه09:0011:0022440039600
  دریافت نوبت
  1395/11/23 شنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه14:0016:0022440039600
  دریافت نوبت
  1395/11/24 یکشنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه14:0016:0022440039600
  دریافت نوبت
  1395/11/25 دوشنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه08:0010:0022440039600
  دریافت نوبت
  1395/11/26 سه شنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه08:0010:0022440039600
  دریافت نوبت
  1395/11/27 چهارشنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه09:0011:0022440039600
  دریافت نوبت
  1395/11/30 شنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه14:0016:0022440039600
  دریافت نوبت
  1395/12/01 یکشنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه14:0016:0022440039600
  دریافت نوبت
  1395/12/02 دوشنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه08:0010:0022440039600
  دریافت نوبت
  1395/12/03 سه شنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه08:0010:0022440039600
  دریافت نوبت
  1395/12/04 چهارشنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه09:0011:0022440039600
  دریافت نوبت
  1395/12/07 شنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه14:0016:0022440039600
  دریافت نوبت
  1395/12/08 یکشنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه14:0016:0022440039600
  دریافت نوبت
  1395/12/09 دوشنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه08:0010:0022440039600
  دریافت نوبت
  1395/12/10 سه شنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه08:0010:0022440039600
  دریافت نوبت
  1395/12/11 چهارشنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه09:0011:0022440039600
  دریافت نوبت
  1395/12/14 شنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه14:0016:0022440039600
  دریافت نوبت
  1395/12/15 یکشنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه14:0016:0022440039600
  دریافت نوبت
  1395/12/16 دوشنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه08:0010:0022440039600
  دریافت نوبت
  1395/12/17 سه شنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه08:0010:0022440039600
  دریافت نوبت
  1395/12/18 چهارشنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه09:0011:0022440039600
  دریافت نوبت
  1395/12/21 شنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه14:0016:0022440039600
  دریافت نوبت
  1395/12/22 یکشنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه14:0016:0022440039600
  دریافت نوبت
  1395/12/23 دوشنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه08:0010:0022440039600
  دریافت نوبت
  1395/12/24 سه شنبهصداقت - مقدادداخلي - درمانگاه08:0010:0022440039600
  دریافت نوبت
ساعات حضور
 • حضور درمانگاه
  سه شنبه، چهارشنبه 11-9
  شنبه، يکشنبه 16-14

لیست نوبت ها
درباره پزشک