دکتر افجه ای - رضا سادات

دکتر افجه ای - رضا سادات

متخصص جراحی قلب

 • تخصص
  • جراحی قلب
 • رتبۀ علمی
  • متخصص
 • توضیحات
 • بخشها
 • آدرس
 • تلفن
 • ایمیل
 • وب سایت /clinics/DrDetails.aspx?Drid=117480
 • نوبت های درمانگاه
  تاریخ
  روز
  پزشک
  کلینیک
  شروع
  پایان
  مبلغ ویزیت
  قیمت بیمه ای
  دریافت نوبت
  No data to display
ساعات حضور
 • حضور درمانگاه
لیست نوبت ها
درباره پزشک