دکتر جعفری - نرجس

دکتر جعفری - نرجس

استادیار فوق تخصص تمام وقت نورولوژی اطفال

 • تخصص
  • نورولوژی اطفال
 • رتبۀ علمی
  • استادیار فوق تخصص تمام وقت
 • توضیحات شنبه 16-14
  دوشنبه و پنجشنبه 11-9

 • بخشها
 • آدرس
 • تلفن
 • ایمیل
 • وب سایت /clinics/DrDetails.aspx?Drid=104867
 • نوبت های درمانگاه
  تاریخ
  روز
  پزشک
  کلینیک
  شروع
  پایان
  مبلغ ویزیت
  قیمت بیمه ای
  دریافت نوبت
  1396/02/09 شنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه14:0016:0027200048000
  دریافت نوبت
  1396/02/11 دوشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:0011:0027200048000
  دریافت نوبت
  1396/02/14 پنجشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:3011:3027200048000
  دریافت نوبت
  1396/02/16 شنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه14:0016:0027200048000
  دریافت نوبت
  1396/02/18 دوشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:0011:0027200048000
  دریافت نوبت
  1396/02/21 پنجشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:3011:3027200048000
  دریافت نوبت
  1396/02/23 شنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه14:0016:0027200048000
  دریافت نوبت
  1396/02/25 دوشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:0011:0027200048000
  دریافت نوبت
  1396/02/28 پنجشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:3011:3027200048000
  دریافت نوبت
  1396/02/30 شنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه14:0016:0027200048000
  دریافت نوبت
  1396/03/01 دوشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:0011:0027200048000
  دریافت نوبت
  1396/03/04 پنجشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:3011:3027200048000
  دریافت نوبت
  1396/03/06 شنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه14:0016:0027200048000
  دریافت نوبت
  1396/03/08 دوشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:0011:0027200048000
  دریافت نوبت
  1396/03/11 پنجشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:3011:3027200048000
  دریافت نوبت
  1396/03/18 پنجشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:3011:3027200048000
  دریافت نوبت
  1396/03/20 شنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه14:0016:0027200048000
  دریافت نوبت
  1396/03/22 دوشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:0011:0027200048000
  دریافت نوبت
  1396/03/25 پنجشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:3011:3027200048000
  دریافت نوبت
  1396/03/27 شنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه14:0016:0027200048000
  دریافت نوبت
  1396/03/29 دوشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:0011:0027200048000
  دریافت نوبت
ساعات حضور
 • حضور درمانگاه
  شنبه 16-14
  دوشنبه و پنجشنبه 11-9

لیست نوبت ها
درباره پزشک