دکتر جعفری - نرجس

دکتر جعفری - نرجس

استادیار فوق تخصص تمام وقت نورولوژی اطفال

 • تخصص
  • نورولوژی اطفال
 • رتبۀ علمی
  • استادیار فوق تخصص تمام وقت
 • توضیحات شنبه 16-14
  دوشنبه و پنجشنبه 11-9

 • بخشها
 • آدرس
 • تلفن
 • ایمیل
 • وب سایت /clinics/DrDetails.aspx?Drid=104867
 • نوبت های درمانگاه
  تاریخ
  روز
  پزشک
  کلینیک
  شروع
  پایان
  مبلغ ویزیت
  قیمت بیمه ای
  دریافت نوبت
  1395/11/02 شنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه14:0016:0027200048000ظرفیت تکمیل
  1395/11/04 دوشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:0011:0027200048000
  دریافت نوبت
  1395/11/07 پنجشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:3011:3027200048000
  دریافت نوبت
  1395/11/09 شنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه14:0016:0027200048000
  دریافت نوبت
  1395/11/11 دوشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:0011:0027200048000
  دریافت نوبت
  1395/11/14 پنجشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:3011:3027200048000
  دریافت نوبت
  1395/11/16 شنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه14:0016:0027200048000
  دریافت نوبت
  1395/11/18 دوشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:0011:0027200048000
  دریافت نوبت
  1395/11/21 پنجشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:3011:3027200048000
  دریافت نوبت
  1395/11/23 شنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه14:0016:0027200048000
  دریافت نوبت
  1395/11/25 دوشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:0011:0027200048000
  دریافت نوبت
  1395/11/28 پنجشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:3011:3027200048000
  دریافت نوبت
  1395/11/30 شنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه14:0016:0027200048000
  دریافت نوبت
  1395/12/02 دوشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:0011:0027200048000
  دریافت نوبت
  1395/12/05 پنجشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:3011:3027200048000
  دریافت نوبت
  1395/12/07 شنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه14:0016:0027200048000
  دریافت نوبت
  1395/12/09 دوشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:0011:0027200048000
  دریافت نوبت
  1395/12/14 شنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه14:0016:0027200048000
  دریافت نوبت
  1395/12/16 دوشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:0011:0027200048000
  دریافت نوبت
  1395/12/19 پنجشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:3011:3027200048000
  دریافت نوبت
  1395/12/21 شنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه14:0016:0027200048000
  دریافت نوبت
  1395/12/23 دوشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:0011:0027200048000
  دریافت نوبت
  1395/12/26 پنجشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:3011:3027200048000
  دریافت نوبت
ساعات حضور
 • حضور درمانگاه
  شنبه 16-14
  دوشنبه و پنجشنبه 11-9

لیست نوبت ها
درباره پزشک