دکتر جعفری - نرجس

دکتر جعفری - نرجس

استادیار فوق تخصص تمام وقت نورولوژی اطفال

 • تخصص
  • نورولوژی اطفال
 • رتبۀ علمی
  • استادیار فوق تخصص تمام وقت
 • توضیحات شنبه 16-14
  دوشنبه و پنجشنبه 11-9

 • بخشها
 • آدرس
 • تلفن
 • ایمیل
 • وب سایت /clinics/DrDetails.aspx?Drid=104867
 • نوبت های درمانگاه
  تاریخ
  روز
  پزشک
  کلینیک
  شروع
  پایان
  مبلغ ویزیت
  قیمت بیمه ای
  دریافت نوبت
  1396/04/10 شنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه14:0016:0027200048000
  دریافت نوبت
  1396/04/12 دوشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:0011:0027200048000
  دریافت نوبت
  1396/04/15 پنجشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:3011:3027200048000
  دریافت نوبت
  1396/04/17 شنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه14:0016:0027200048000
  دریافت نوبت
  1396/04/19 دوشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:0011:0027200048000
  دریافت نوبت
  1396/04/22 پنجشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:3011:3027200048000
  دریافت نوبت
  1396/04/24 شنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه14:0016:0027200048000
  دریافت نوبت
  1396/04/26 دوشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:0011:0027200048000
  دریافت نوبت
  1396/04/31 شنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه14:0016:0027200048000
  دریافت نوبت
  1396/05/02 دوشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:0011:0027200048000
  دریافت نوبت
  1396/05/05 پنجشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:3011:3027200048000
  دریافت نوبت
  1396/05/07 شنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه14:0016:0027200048000
  دریافت نوبت
  1396/05/09 دوشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:0011:0027200048000
  دریافت نوبت
  1396/05/12 پنجشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:3011:3027200048000
  دریافت نوبت
  1396/05/14 شنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه14:0016:0027200048000
  دریافت نوبت
  1396/05/16 دوشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:0011:0027200048000
  دریافت نوبت
  1396/05/19 پنجشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:3011:3027200048000
  دریافت نوبت
  1396/05/21 شنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه14:0016:0027200048000
  دریافت نوبت
  1396/05/23 دوشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:0011:0027200048000
  دریافت نوبت
  1396/05/26 پنجشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:3011:3027200048000
  دریافت نوبت
  1396/05/28 شنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه14:0016:0027200048000
  دریافت نوبت
  1396/05/30 دوشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:0011:0027200048000
  دریافت نوبت
  1396/06/02 پنجشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:3011:3027200048000
  دریافت نوبت
  1396/06/04 شنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه14:0016:0027200048000
  دریافت نوبت
  1396/06/06 دوشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:0011:0027200048000
  دریافت نوبت
  1396/06/09 پنجشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:3011:3027200048000
  دریافت نوبت
  1396/06/11 شنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه14:0016:0027200048000
  دریافت نوبت
  1396/06/13 دوشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:0011:0027200048000
  دریافت نوبت
  1396/06/16 پنجشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:3011:3027200048000
  دریافت نوبت
  1396/06/20 دوشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:0011:0027200048000
  دریافت نوبت
  1396/06/23 پنجشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:3011:3027200048000
  دریافت نوبت
  1396/06/25 شنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه14:0016:0027200048000
  دریافت نوبت
  1396/06/27 دوشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:0011:0027200048000
  دریافت نوبت
  1396/06/30 پنجشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:3011:3027200048000
  دریافت نوبت
ساعات حضور
 • حضور درمانگاه
  شنبه 16-14
  دوشنبه و پنجشنبه 11-9

لیست نوبت ها
درباره پزشک