دکتر جعفری - نرجس

دکتر جعفری - نرجس

استادیار فوق تخصص تمام وقت نورولوژی اطفال

 • تخصص
  • نورولوژی اطفال
 • رتبۀ علمی
  • استادیار فوق تخصص تمام وقت
 • توضیحات شنبه 16-14
  دوشنبه و پنجشنبه 11-9

 • بخشها
 • آدرس
 • تلفن
 • ایمیل
 • وب سایت /clinics/DrDetails.aspx?Drid=104867
 • نوبت های درمانگاه
  تاریخ 
  روز 
  پزشک 
  کلینیک 
  شروع 
  پایان 
  مبلغ ویزیت 
  قیمت بیمه ای 
  دریافت نوبت 
  1396/09/25 شنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه14:0016:0028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/09/27 دوشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:0011:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/09/30 پنجشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:3011:3028500050400
  دریافت نوبت
  1396/10/02 شنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه14:0016:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/10/04 دوشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:0011:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/10/07 پنجشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:3011:3028500050400
  دریافت نوبت
  1396/10/09 شنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه14:0016:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/10/11 دوشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:0011:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/10/14 پنجشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:3011:3028500050400
  دریافت نوبت
  1396/10/16 شنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه14:0016:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/10/18 دوشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:0011:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/10/21 پنجشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:3011:3028500050400
  دریافت نوبت
  1396/10/23 شنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه14:0016:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/10/25 دوشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:0011:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/10/28 پنجشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:3011:3028500050400
  دریافت نوبت
  1396/10/30 شنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه14:0016:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/11/02 دوشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:0011:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/11/05 پنجشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:3011:3028500050400
  دریافت نوبت
  1396/11/07 شنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه14:0016:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/11/09 دوشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:0011:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/11/12 پنجشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:3011:3028500050400
  دریافت نوبت
  1396/11/14 شنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه14:0016:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/11/16 دوشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:0011:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/11/19 پنجشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:3011:3028500050400
  دریافت نوبت
  1396/11/23 دوشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:0011:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/11/26 پنجشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:3011:3028500050400
  دریافت نوبت
  1396/11/28 شنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه14:0016:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/11/30 دوشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:0011:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/12/03 پنجشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:3011:3028500050400
  دریافت نوبت
  1396/12/05 شنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه14:0016:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/12/07 دوشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:0011:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/12/10 پنجشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:3011:3028500050400
  دریافت نوبت
  1396/12/12 شنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه14:0016:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/12/14 دوشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:0011:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/12/17 پنجشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:3011:3028500050400
  دریافت نوبت
  1396/12/19 شنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه14:0016:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/12/21 دوشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:0011:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/12/24 پنجشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:3011:3028500050400
  دریافت نوبت
ساعات حضور
 • حضور درمانگاه
  شنبه 16-14
  دوشنبه و پنجشنبه 11-9

لیست نوبت ها
درباره پزشک