دکتر جعفری - نرجس

دکتر جعفری - نرجس

استادیار فوق تخصص تمام وقت نورولوژی اطفال

 • تخصص
  • نورولوژی اطفال
 • رتبۀ علمی
  • استادیار فوق تخصص تمام وقت
 • توضیحات شنبه 16-14
  دوشنبه و پنجشنبه 11-9

 • بخشها
 • آدرس
 • تلفن
 • ایمیل
 • وب سایت /clinics/DrDetails.aspx?Drid=104867
 • نوبت های درمانگاه
  تاریخ 
  روز 
  پزشک 
  کلینیک 
  شروع 
  پایان 
  مبلغ ویزیت 
  قیمت بیمه ای 
  دریافت نوبت 
  1397/01/18 شنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه14:0016:0028500050400
  دریافت نوبت
  1397/01/20 دوشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:0011:0028500050400ظرفیت تکمیل
  1397/01/23 پنجشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:3011:3028500050400
  دریافت نوبت
  1397/01/27 دوشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:0011:0028500050400
  دریافت نوبت
  1397/01/30 پنجشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:3011:3028500050400
  دریافت نوبت
  1397/02/01 شنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه14:0016:0028500050400
  دریافت نوبت
  1397/02/03 دوشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:0011:0028500050400
  دریافت نوبت
  1397/02/06 پنجشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:3011:3028500050400
  دریافت نوبت
  1397/02/08 شنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه14:0016:0028500050400
  دریافت نوبت
  1397/02/10 دوشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:0011:0028500050400
  دریافت نوبت
  1397/02/13 پنجشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:3011:3028500050400
  دریافت نوبت
  1397/02/15 شنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه14:0016:0028500050400
  دریافت نوبت
  1397/02/17 دوشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:0011:0028500050400
  دریافت نوبت
  1397/02/20 پنجشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:3011:3028500050400
  دریافت نوبت
  1397/02/22 شنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه14:0016:0028500050400
  دریافت نوبت
  1397/02/24 دوشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:0011:0028500050400
  دریافت نوبت
  1397/02/27 پنجشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:3011:3028500050400
  دریافت نوبت
  1397/02/29 شنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه14:0016:0028500050400
  دریافت نوبت
  1397/02/31 دوشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:0011:0028500050400
  دریافت نوبت
  1397/03/03 پنجشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:3011:3028500050400
  دریافت نوبت
  1397/03/05 شنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه14:0016:0028500050400
  دریافت نوبت
  1397/03/07 دوشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:0011:0028500050400
  دریافت نوبت
  1397/03/10 پنجشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:3011:3028500050400
  دریافت نوبت
  1397/03/12 شنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه14:0016:0028500050400
  دریافت نوبت
  1397/03/17 پنجشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:3011:3028500050400
  دریافت نوبت
  1397/03/19 شنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه14:0016:0028500050400
  دریافت نوبت
  1397/03/21 دوشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:0011:0028500050400
  دریافت نوبت
  1397/03/24 پنجشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:3011:3028500050400
  دریافت نوبت
  1397/03/28 دوشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:0011:0028500050400
  دریافت نوبت
  1397/03/31 پنجشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:3011:3028500050400
  دریافت نوبت
  1397/04/02 شنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه14:0016:0028500050400
  دریافت نوبت
  1397/04/04 دوشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:0011:0028500050400
  دریافت نوبت
  1397/04/07 پنجشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:3011:3028500050400
  دریافت نوبت
  1397/04/09 شنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه14:0016:0028500050400
  دریافت نوبت
  1397/04/11 دوشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:0011:0028500050400
  دریافت نوبت
  1397/04/14 پنجشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:3011:3028500050400
  دریافت نوبت
  1397/04/16 شنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه14:0016:0028500050400
  دریافت نوبت
  1397/04/21 پنجشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:3011:3028500050400
  دریافت نوبت
  1397/04/23 شنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه14:0016:0028500050400
  دریافت نوبت
  1397/04/25 دوشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:0011:0028500050400
  دریافت نوبت
  1397/04/28 پنجشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:3011:3028500050400
  دریافت نوبت
  1397/04/30 شنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه14:0016:0028500050400
  دریافت نوبت
  1397/05/01 دوشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:0011:0028500050400
  دریافت نوبت
  1397/05/04 پنجشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:3011:3028500050400
  دریافت نوبت
  1397/05/06 شنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه14:0016:0028500050400
  دریافت نوبت
  1397/05/08 دوشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:0011:0028500050400
  دریافت نوبت
  1397/05/11 پنجشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:3011:3028500050400
  دریافت نوبت
  1397/05/13 شنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه14:0016:0028500050400
  دریافت نوبت
  1397/05/15 دوشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:0011:0028500050400
  دریافت نوبت
  1397/05/18 پنجشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:3011:3028500050400
  دریافت نوبت
  1397/05/20 شنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه14:0016:0028500050400
  دریافت نوبت
  1397/05/22 دوشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:0011:0028500050400
  دریافت نوبت
  1397/05/25 پنجشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:3011:3028500050400
  دریافت نوبت
  1397/05/27 شنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه14:0016:0028500050400
  دریافت نوبت
  1397/05/29 دوشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:0011:0028500050400
  دریافت نوبت
  1397/06/01 پنجشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:3011:3028500050400
  دریافت نوبت
  1397/06/03 شنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه14:0016:0028500050400
  دریافت نوبت
  1397/06/05 دوشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:0011:0028500050400
  دریافت نوبت
  1397/06/10 شنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه14:0016:0028500050400
  دریافت نوبت
  1397/06/12 دوشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:0011:0028500050400
  دریافت نوبت
  1397/06/15 پنجشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:3011:3028500050400
  دریافت نوبت
  1397/06/17 شنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه14:0016:0028500050400
  دریافت نوبت
  1397/06/19 دوشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:0011:0028500050400
  دریافت نوبت
  1397/06/22 پنجشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:3011:3028500050400
  دریافت نوبت
  1397/06/24 شنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه14:0016:0028500050400
  دریافت نوبت
  1397/06/26 دوشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:0011:0028500050400
  دریافت نوبت
ساعات حضور
 • حضور درمانگاه
  شنبه 16-14
  دوشنبه و پنجشنبه 11-9

لیست نوبت ها
درباره پزشک