دکتر جعفری - نرجس

دکتر جعفری - نرجس

استادیار فوق تخصص تمام وقت نورولوژی اطفال

 • تخصص
  • نورولوژی اطفال
 • رتبۀ علمی
  • استادیار فوق تخصص تمام وقت
 • توضیحات شنبه 16-14
  دوشنبه و پنجشنبه 11-9

 • بخشها
 • آدرس
 • تلفن
 • ایمیل
 • وب سایت /clinics/DrDetails.aspx?Drid=104867
 • نوبت های درمانگاه
  تاریخ 
  روز 
  پزشک 
  کلینیک 
  شروع 
  پایان 
  مبلغ ویزیت 
  قیمت بیمه ای 
  دریافت نوبت 
  1397/02/31 دوشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:0011:0030200053400
  دریافت نوبت
  1397/03/03 پنجشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:3011:3030200053400ظرفیت تکمیل
  1397/03/05 شنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه14:0016:0030200053400
  دریافت نوبت
  1397/03/07 دوشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:0011:0030200053400
  دریافت نوبت
  1397/03/10 پنجشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:3011:3030200053400
  دریافت نوبت
  1397/03/12 شنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه14:0016:0030200053400
  دریافت نوبت
  1397/03/17 پنجشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:3011:3030200053400
  دریافت نوبت
  1397/03/19 شنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه14:0016:0030200053400
  دریافت نوبت
  1397/03/21 دوشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:0011:0030200053400
  دریافت نوبت
  1397/03/24 پنجشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:3011:3030200053400
  دریافت نوبت
  1397/03/28 دوشنبهجعفری - نرجساطفال - درمانگاه09:0011:0030200053400
  دریافت نوبت
ساعات حضور
 • حضور درمانگاه
  شنبه 16-14
  دوشنبه و پنجشنبه 11-9

لیست نوبت ها
درباره پزشک