دکتر حقیقی - مهرداد

دکتر حقیقی - مهرداد

استادیار متخصص تمام وقت عفونی

 • تخصص
  • عفونی
 • رتبۀ علمی
  • استادیار متخصص تمام وقت
 • توضیحات دوشنبه 12-10
  يکشنبه 15-14
 • بخشها
 • آدرس
 • تلفن
 • ایمیل
 • وب سایت /clinics/DrDetails.aspx?Drid=100763
 • نوبت های درمانگاه
  تاریخ 
  روز 
  پزشک 
  کلینیک 
  شروع 
  پایان 
  مبلغ ویزیت 
  قیمت بیمه ای 
  دریافت نوبت 
  1396/11/30 دوشنبهحقیقی - مهردادعفوني- درمانگاه09:0011:0023600041700
  دریافت نوبت
  1396/12/06 یکشنبهحقیقی - مهردادعفوني- درمانگاه14:0015:0023600041700
  دریافت نوبت
  1396/12/07 دوشنبهحقیقی - مهردادعفوني- درمانگاه09:0011:0023600041700
  دریافت نوبت
  1396/12/13 یکشنبهحقیقی - مهردادعفوني- درمانگاه14:0015:0023600041700
  دریافت نوبت
  1396/12/14 دوشنبهحقیقی - مهردادعفوني- درمانگاه09:0011:0023600041700
  دریافت نوبت
  1396/12/20 یکشنبهحقیقی - مهردادعفوني- درمانگاه14:0015:0023600041700
  دریافت نوبت
  1396/12/21 دوشنبهحقیقی - مهردادعفوني- درمانگاه09:0011:0023600041700
  دریافت نوبت
ساعات حضور
 • حضور درمانگاه
  دوشنبه 12-10
  يکشنبه 15-14
لیست نوبت ها
درباره پزشک