دکتر حقیقی - مهرداد

دکتر حقیقی - مهرداد

استادیار متخصص تمام وقت عفونی

 • تخصص
  • عفونی
 • رتبۀ علمی
  • استادیار متخصص تمام وقت
 • توضیحات دوشنبه 12-10
  يکشنبه 15-14
 • بخشها
 • آدرس
 • تلفن
 • ایمیل
 • وب سایت /clinics/DrDetails.aspx?Drid=100763
 • نوبت های درمانگاه
  تاریخ
  روز
  پزشک
  کلینیک
  شروع
  پایان
  مبلغ ویزیت
  قیمت بیمه ای
  دریافت نوبت
  1396/05/01 یکشنبهحقیقی - مهردادعفوني- درمانگاه14:0015:0023600041700
  دریافت نوبت
  1396/05/02 دوشنبهحقیقی - مهردادعفوني- درمانگاه09:0011:0023600041700
  دریافت نوبت
  1396/05/08 یکشنبهحقیقی - مهردادعفوني- درمانگاه14:0015:0023600041700
  دریافت نوبت
  1396/05/09 دوشنبهحقیقی - مهردادعفوني- درمانگاه09:0011:0023600041700
  دریافت نوبت
  1396/05/15 یکشنبهحقیقی - مهردادعفوني- درمانگاه14:0015:0023600041700
  دریافت نوبت
  1396/05/16 دوشنبهحقیقی - مهردادعفوني- درمانگاه09:0011:0023600041700
  دریافت نوبت
  1396/05/22 یکشنبهحقیقی - مهردادعفوني- درمانگاه14:0015:0023600041700
  دریافت نوبت
  1396/05/23 دوشنبهحقیقی - مهردادعفوني- درمانگاه09:0011:0023600041700
  دریافت نوبت
  1396/05/29 یکشنبهحقیقی - مهردادعفوني- درمانگاه14:0015:0023600041700
  دریافت نوبت
  1396/05/30 دوشنبهحقیقی - مهردادعفوني- درمانگاه09:0011:0023600041700
  دریافت نوبت
  1396/06/05 یکشنبهحقیقی - مهردادعفوني- درمانگاه14:0015:0023600041700
  دریافت نوبت
  1396/06/06 دوشنبهحقیقی - مهردادعفوني- درمانگاه09:0011:0023600041700
  دریافت نوبت
  1396/06/12 یکشنبهحقیقی - مهردادعفوني- درمانگاه14:0015:0023600041700
  دریافت نوبت
  1396/06/13 دوشنبهحقیقی - مهردادعفوني- درمانگاه09:0011:0023600041700
  دریافت نوبت
  1396/06/19 یکشنبهحقیقی - مهردادعفوني- درمانگاه14:0015:0023600041700
  دریافت نوبت
  1396/06/20 دوشنبهحقیقی - مهردادعفوني- درمانگاه09:0011:0023600041700
  دریافت نوبت
  1396/06/26 یکشنبهحقیقی - مهردادعفوني- درمانگاه14:0015:0023600041700
  دریافت نوبت
  1396/06/27 دوشنبهحقیقی - مهردادعفوني- درمانگاه09:0011:0023600041700
  دریافت نوبت
ساعات حضور
 • حضور درمانگاه
  دوشنبه 12-10
  يکشنبه 15-14
لیست نوبت ها
درباره پزشک