دکتر حقیقی - مهرداد

دکتر حقیقی - مهرداد

استادیار متخصص تمام وقت عفونی

 • تخصص
  • عفونی
 • رتبۀ علمی
  • استادیار متخصص تمام وقت
 • توضیحات دوشنبه 12-10
  يکشنبه 15-14
 • بخشها
 • آدرس
 • تلفن
 • ایمیل
 • وب سایت /clinics/DrDetails.aspx?Drid=100763
 • نوبت های درمانگاه
  تاریخ
  روز
  پزشک
  کلینیک
  شروع
  پایان
  مبلغ ویزیت
  قیمت بیمه ای
  دریافت نوبت
  1396/02/10 یکشنبهحقیقی - مهردادعفوني- درمانگاه14:0015:0022440039600ظرفیت تکمیل
  1396/02/11 دوشنبهحقیقی - مهردادعفوني- درمانگاه09:0011:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/02/17 یکشنبهحقیقی - مهردادعفوني- درمانگاه14:0015:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/02/18 دوشنبهحقیقی - مهردادعفوني- درمانگاه09:0011:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/02/24 یکشنبهحقیقی - مهردادعفوني- درمانگاه14:0015:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/02/25 دوشنبهحقیقی - مهردادعفوني- درمانگاه09:0011:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/02/31 یکشنبهحقیقی - مهردادعفوني- درمانگاه14:0015:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/03/01 دوشنبهحقیقی - مهردادعفوني- درمانگاه09:0011:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/03/07 یکشنبهحقیقی - مهردادعفوني- درمانگاه14:0015:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/03/08 دوشنبهحقیقی - مهردادعفوني- درمانگاه09:0011:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/03/21 یکشنبهحقیقی - مهردادعفوني- درمانگاه14:0015:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/03/22 دوشنبهحقیقی - مهردادعفوني- درمانگاه09:0011:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/03/28 یکشنبهحقیقی - مهردادعفوني- درمانگاه14:0015:0022440039600
  دریافت نوبت
  1396/03/29 دوشنبهحقیقی - مهردادعفوني- درمانگاه09:0011:0022440039600
  دریافت نوبت
ساعات حضور
 • حضور درمانگاه
  دوشنبه 12-10
  يکشنبه 15-14
لیست نوبت ها
درباره پزشک