دکتر حقیقی - مهرداد

دکتر حقیقی - مهرداد

استادیار متخصص تمام وقت عفونی

 • تخصص
  • عفونی
 • رتبۀ علمی
  • استادیار متخصص تمام وقت
 • توضیحات دوشنبه 12-10
  يکشنبه 15-14
 • بخشها
 • آدرس
 • تلفن
 • ایمیل
 • وب سایت /clinics/DrDetails.aspx?Drid=100763
 • نوبت های درمانگاه
  تاریخ 
  روز 
  پزشک 
  کلینیک 
  شروع 
  پایان 
  مبلغ ویزیت 
  قیمت بیمه ای 
  دریافت نوبت 
  1397/02/09 یکشنبهحقیقی - مهردادعفونی- درمانگاه14:0015:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/02/10 دوشنبهحقیقی - مهردادعفونی- درمانگاه09:0011:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/02/16 یکشنبهحقیقی - مهردادعفونی- درمانگاه14:0015:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/02/17 دوشنبهحقیقی - مهردادعفونی- درمانگاه09:0011:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/02/23 یکشنبهحقیقی - مهردادعفونی- درمانگاه14:0015:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/02/24 دوشنبهحقیقی - مهردادعفونی- درمانگاه09:0011:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/02/30 یکشنبهحقیقی - مهردادعفونی- درمانگاه14:0015:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/02/31 دوشنبهحقیقی - مهردادعفونی- درمانگاه09:0011:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/03/06 یکشنبهحقیقی - مهردادعفونی- درمانگاه14:0015:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/03/07 دوشنبهحقیقی - مهردادعفونی- درمانگاه09:0011:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/03/13 یکشنبهحقیقی - مهردادعفونی- درمانگاه14:0015:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/03/20 یکشنبهحقیقی - مهردادعفونی- درمانگاه14:0015:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/03/21 دوشنبهحقیقی - مهردادعفونی- درمانگاه09:0011:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/03/27 یکشنبهحقیقی - مهردادعفونی- درمانگاه14:0015:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/03/28 دوشنبهحقیقی - مهردادعفونی- درمانگاه09:0011:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/04/03 یکشنبهحقیقی - مهردادعفونی- درمانگاه14:0015:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/04/04 دوشنبهحقیقی - مهردادعفونی- درمانگاه09:0011:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/04/10 یکشنبهحقیقی - مهردادعفونی- درمانگاه14:0015:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/04/11 دوشنبهحقیقی - مهردادعفونی- درمانگاه09:0011:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/04/17 یکشنبهحقیقی - مهردادعفونی- درمانگاه14:0015:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/04/24 یکشنبهحقیقی - مهردادعفونی- درمانگاه14:0015:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/04/25 دوشنبهحقیقی - مهردادعفونی- درمانگاه09:0011:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/04/31 یکشنبهحقیقی - مهردادعفونی- درمانگاه14:0015:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/05/01 دوشنبهحقیقی - مهردادعفونی- درمانگاه09:0011:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/05/07 یکشنبهحقیقی - مهردادعفونی- درمانگاه14:0015:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/05/08 دوشنبهحقیقی - مهردادعفونی- درمانگاه09:0011:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/05/14 یکشنبهحقیقی - مهردادعفونی- درمانگاه14:0015:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/05/15 دوشنبهحقیقی - مهردادعفونی- درمانگاه09:0011:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/05/21 یکشنبهحقیقی - مهردادعفونی- درمانگاه14:0015:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/05/22 دوشنبهحقیقی - مهردادعفونی- درمانگاه09:0011:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/05/28 یکشنبهحقیقی - مهردادعفونی- درمانگاه14:0015:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/05/29 دوشنبهحقیقی - مهردادعفونی- درمانگاه09:0011:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/06/04 یکشنبهحقیقی - مهردادعفونی- درمانگاه14:0015:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/06/05 دوشنبهحقیقی - مهردادعفونی- درمانگاه09:0011:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/06/11 یکشنبهحقیقی - مهردادعفونی- درمانگاه14:0015:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/06/12 دوشنبهحقیقی - مهردادعفونی- درمانگاه09:0011:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/06/18 یکشنبهحقیقی - مهردادعفونی- درمانگاه14:0015:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/06/19 دوشنبهحقیقی - مهردادعفونی- درمانگاه09:0011:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/06/25 یکشنبهحقیقی - مهردادعفونی- درمانگاه14:0015:0023600041700
  دریافت نوبت
  1397/06/26 دوشنبهحقیقی - مهردادعفونی- درمانگاه09:0011:0023600041700
  دریافت نوبت
ساعات حضور
 • حضور درمانگاه
  دوشنبه 12-10
  يکشنبه 15-14
لیست نوبت ها
درباره پزشک