دکتر صفرپور لیما - بهنام

دکتر صفرپور لیما - بهنام

استادیار فوق تخصص تمام وقت داخلی اعصاب

 • تخصص
  • داخلی اعصاب
 • رتبۀ علمی
  • استادیار فوق تخصص تمام وقت
 • توضیحات شنبه، سه شنبه 18-14
  دوشنبه 12-11
  يکشنبه 18-14 درمانگاه نوار عصب و عضله
 • بخشها
 • آدرس
 • تلفن
 • ایمیل
 • وب سایت /clinics/DrDetails.aspx?Drid=100433
 • نوبت های درمانگاه
  تاریخ 
  روز 
  پزشک 
  کلینیک 
  شروع 
  پایان 
  مبلغ ویزیت 
  قیمت بیمه ای 
  دریافت نوبت 
  1397/03/28 دوشنبهصفرپور لیما - بهنامدرمانگاه اپی لپسی11:0012:0030200053400ظرفیت تکمیل
  1397/03/29 سه شنبهصفرپور لیما - بهناممغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0030200053400ظرفیت تکمیل
  1397/04/02 شنبهصفرپور لیما - بهنامدرمانگاه اپی لپسی14:0017:0030200053400ظرفیت تکمیل
  1397/04/04 دوشنبهصفرپور لیما - بهنامدرمانگاه اپی لپسی11:0012:0030200053400ظرفیت تکمیل
  1397/04/05 سه شنبهصفرپور لیما - بهناممغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0030200053400ظرفیت تکمیل
  1397/04/09 شنبهصفرپور لیما - بهنامدرمانگاه اپی لپسی14:0017:0030200053400ظرفیت تکمیل
  1397/04/11 دوشنبهصفرپور لیما - بهنامدرمانگاه اپی لپسی11:0012:0030200053400ظرفیت تکمیل
  1397/04/12 سه شنبهصفرپور لیما - بهناممغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0030200053400ظرفیت تکمیل
  1397/04/16 شنبهصفرپور لیما - بهنامدرمانگاه اپی لپسی14:0017:0030200053400ظرفیت تکمیل
  1397/04/19 سه شنبهصفرپور لیما - بهناممغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0030200053400ظرفیت تکمیل
  1397/04/23 شنبهصفرپور لیما - بهنامدرمانگاه اپی لپسی14:0017:0030200053400ظرفیت تکمیل
  1397/04/25 دوشنبهصفرپور لیما - بهنامدرمانگاه اپی لپسی11:0012:0030200053400ظرفیت تکمیل
  1397/04/26 سه شنبهصفرپور لیما - بهناممغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0030200053400ظرفیت تکمیل
  1397/04/30 شنبهصفرپور لیما - بهنامدرمانگاه اپی لپسی14:0017:0030200053400ظرفیت تکمیل
  1397/05/01 دوشنبهصفرپور لیما - بهنامدرمانگاه اپی لپسی11:0012:0030200053400ظرفیت تکمیل
  1397/05/02 سه شنبهصفرپور لیما - بهناممغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0030200053400ظرفیت تکمیل
  1397/05/06 شنبهصفرپور لیما - بهنامدرمانگاه اپی لپسی14:0017:0030200053400ظرفیت تکمیل
  1397/05/08 دوشنبهصفرپور لیما - بهنامدرمانگاه اپی لپسی11:0012:0030200053400ظرفیت تکمیل
  1397/05/09 سه شنبهصفرپور لیما - بهناممغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0030200053400ظرفیت تکمیل
  1397/05/13 شنبهصفرپور لیما - بهنامدرمانگاه اپی لپسی14:0017:0030200053400ظرفیت تکمیل
  1397/05/15 دوشنبهصفرپور لیما - بهنامدرمانگاه اپی لپسی11:0012:0030200053400ظرفیت تکمیل
  1397/05/16 سه شنبهصفرپور لیما - بهناممغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0030200053400ظرفیت تکمیل
  1397/05/20 شنبهصفرپور لیما - بهنامدرمانگاه اپی لپسی14:0017:0030200053400ظرفیت تکمیل
  1397/05/22 دوشنبهصفرپور لیما - بهنامدرمانگاه اپی لپسی11:0012:0030200053400ظرفیت تکمیل
  1397/05/23 سه شنبهصفرپور لیما - بهناممغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0030200053400ظرفیت تکمیل
  1397/05/27 شنبهصفرپور لیما - بهنامدرمانگاه اپی لپسی14:0017:0030200053400ظرفیت تکمیل
  1397/05/29 دوشنبهصفرپور لیما - بهنامدرمانگاه اپی لپسی11:0012:0030200053400ظرفیت تکمیل
  1397/05/30 سه شنبهصفرپور لیما - بهناممغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0030200053400ظرفیت تکمیل
  1397/06/03 شنبهصفرپور لیما - بهنامدرمانگاه اپی لپسی14:0017:0030200053400ظرفیت تکمیل
  1397/06/05 دوشنبهصفرپور لیما - بهنامدرمانگاه اپی لپسی11:0012:0030200053400ظرفیت تکمیل
  1397/06/06 سه شنبهصفرپور لیما - بهناممغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0030200053400ظرفیت تکمیل
  1397/06/10 شنبهصفرپور لیما - بهنامدرمانگاه اپی لپسی14:0017:0030200053400ظرفیت تکمیل
  1397/06/12 دوشنبهصفرپور لیما - بهنامدرمانگاه اپی لپسی11:0012:0030200053400ظرفیت تکمیل
  1397/06/13 سه شنبهصفرپور لیما - بهناممغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0030200053400ظرفیت تکمیل
  1397/06/17 شنبهصفرپور لیما - بهنامدرمانگاه اپی لپسی14:0017:0030200053400ظرفیت تکمیل
  1397/06/19 دوشنبهصفرپور لیما - بهنامدرمانگاه اپی لپسی11:0012:0030200053400ظرفیت تکمیل
  1397/06/20 سه شنبهصفرپور لیما - بهناممغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0030200053400ظرفیت تکمیل
  1397/06/24 شنبهصفرپور لیما - بهنامدرمانگاه اپی لپسی14:0017:0030200053400ظرفیت تکمیل
  1397/06/26 دوشنبهصفرپور لیما - بهنامدرمانگاه اپی لپسی11:0012:0030200053400ظرفیت تکمیل
  1397/06/27 سه شنبهصفرپور لیما - بهناممغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0030200053400ظرفیت تکمیل
ساعات حضور
 • حضور درمانگاه
  شنبه، سه شنبه 18-14
  دوشنبه 12-11
  يکشنبه 18-14 درمانگاه نوار عصب و عضله
لیست نوبت ها
درباره پزشک