دکتر صفرپور لیما - بهنام

دکتر صفرپور لیما - بهنام

متخصص داخلی اعصاب

 • تخصص
  • داخلی اعصاب
 • رتبۀ علمی
  • متخصص
 • توضیحات شنبه، سه شنبه و چهارشنيه 18-14
  يکشنبه 18-14 درمانگاه نوار عصب و عضله
 • بخشها
 • آدرس
 • تلفن
 • ایمیل
 • وب سایت /clinics/DrDetails.aspx?Drid=100433
 • نوبت های درمانگاه
  تاریخ 
  روز 
  پزشک 
  کلینیک 
  شروع 
  پایان 
  مبلغ ویزیت 
  قیمت بیمه ای 
  دریافت نوبت 
  1396/07/03 دوشنبهصفرپور لیما - بهنامدرمانگاه اپی لپسی11:0012:0013900041700
  دریافت نوبت
  1396/07/04 سه شنبهصفرپور لیما - بهناممغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0013900041700ظرفیت تکمیل
  1396/07/11 سه شنبهصفرپور لیما - بهناممغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0013900041700ظرفیت تکمیل
  1396/07/15 شنبهصفرپور لیما - بهنامدرمانگاه اپی لپسی14:0017:0013900041700
  دریافت نوبت
  1396/07/18 سه شنبهصفرپور لیما - بهناممغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0013900041700ظرفیت تکمیل
  1396/07/22 شنبهصفرپور لیما - بهنامدرمانگاه اپی لپسی14:0017:0013900041700
  دریافت نوبت
  1396/07/25 سه شنبهصفرپور لیما - بهناممغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0013900041700ظرفیت تکمیل
  1396/07/29 شنبهصفرپور لیما - بهنامدرمانگاه اپی لپسی14:0017:0013900041700
  دریافت نوبت
  1396/08/02 سه شنبهصفرپور لیما - بهناممغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0013900041700ظرفیت تکمیل
  1396/08/06 شنبهصفرپور لیما - بهنامدرمانگاه اپی لپسی14:0017:0013900041700ظرفیت تکمیل
  1396/08/09 سه شنبهصفرپور لیما - بهناممغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0013900041700
  دریافت نوبت
  1396/08/13 شنبهصفرپور لیما - بهنامدرمانگاه اپی لپسی14:0017:0013900041700
  دریافت نوبت
  1396/08/16 سه شنبهصفرپور لیما - بهناممغز و اعصاب - درمانگاه14:0016:0013900041700
  دریافت نوبت
  1396/08/20 شنبهصفرپور لیما - بهنامدرمانگاه اپی لپسی14:0017:0013900041700
  دریافت نوبت
  1396/08/23 سه شنبهصفرپور لیما - بهناممغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0013900041700ظرفیت تکمیل
  1396/08/27 شنبهصفرپور لیما - بهنامدرمانگاه اپی لپسی14:0017:0013900041700
  دریافت نوبت
  1396/08/30 سه شنبهصفرپور لیما - بهناممغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0013900041700
  دریافت نوبت
  1396/09/04 شنبهصفرپور لیما - بهنامدرمانگاه اپی لپسی14:0017:0013900041700
  دریافت نوبت
  1396/09/07 سه شنبهصفرپور لیما - بهناممغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0013900041700
  دریافت نوبت
  1396/09/11 شنبهصفرپور لیما - بهنامدرمانگاه اپی لپسی14:0017:0013900041700
  دریافت نوبت
  1396/09/14 سه شنبهصفرپور لیما - بهناممغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0013900041700
  دریافت نوبت
  1396/09/18 شنبهصفرپور لیما - بهنامدرمانگاه اپی لپسی14:0017:0013900041700
  دریافت نوبت
  1396/09/21 سه شنبهصفرپور لیما - بهناممغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0013900041700
  دریافت نوبت
  1396/09/25 شنبهصفرپور لیما - بهنامدرمانگاه اپی لپسی14:0017:0013900041700
  دریافت نوبت
  1396/09/28 سه شنبهصفرپور لیما - بهناممغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0013900041700
  دریافت نوبت
ساعات حضور
 • حضور درمانگاه
  شنبه، سه شنبه و چهارشنيه 18-14
  يکشنبه 18-14 درمانگاه نوار عصب و عضله
لیست نوبت ها
درباره پزشک