دکتر صفرپور لیما - بهنام

دکتر صفرپور لیما - بهنام

استادیار فوق تخصص تمام وقت داخلی اعصاب

 • تخصص
  • داخلی اعصاب
 • رتبۀ علمی
  • استادیار فوق تخصص تمام وقت
 • توضیحات شنبه، سه شنبه 18-14
  دوشنبه 12-11
  يکشنبه 18-14 درمانگاه نوار عصب و عضله
 • بخشها
 • آدرس
 • تلفن
 • ایمیل
 • وب سایت /clinics/DrDetails.aspx?Drid=100433
 • نوبت های درمانگاه
  تاریخ 
  روز 
  پزشک 
  کلینیک 
  شروع 
  پایان 
  مبلغ ویزیت 
  قیمت بیمه ای 
  دریافت نوبت 
  1396/09/18 شنبهصفرپور لیما - بهنامدرمانگاه اپی لپسی14:0017:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/09/20 دوشنبهصفرپور لیما - بهنامدرمانگاه اپی لپسی11:0012:0028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/09/21 سه شنبهصفرپور لیما - بهناممغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/09/25 شنبهصفرپور لیما - بهنامدرمانگاه اپی لپسی14:0017:0028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/09/27 دوشنبهصفرپور لیما - بهنامدرمانگاه اپی لپسی11:0012:0028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/09/28 سه شنبهصفرپور لیما - بهناممغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/10/02 شنبهصفرپور لیما - بهنامدرمانگاه اپی لپسی14:0017:0028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/10/04 دوشنبهصفرپور لیما - بهنامدرمانگاه اپی لپسی11:0012:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/10/05 سه شنبهصفرپور لیما - بهناممغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/10/09 شنبهصفرپور لیما - بهنامدرمانگاه اپی لپسی14:0017:0028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/10/11 دوشنبهصفرپور لیما - بهنامدرمانگاه اپی لپسی11:0012:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/10/12 سه شنبهصفرپور لیما - بهناممغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/10/16 شنبهصفرپور لیما - بهنامدرمانگاه اپی لپسی14:0017:0028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/10/18 دوشنبهصفرپور لیما - بهنامدرمانگاه اپی لپسی11:0012:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/10/19 سه شنبهصفرپور لیما - بهناممغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/10/23 شنبهصفرپور لیما - بهنامدرمانگاه اپی لپسی14:0017:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/10/25 دوشنبهصفرپور لیما - بهنامدرمانگاه اپی لپسی11:0012:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/10/26 سه شنبهصفرپور لیما - بهناممغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/10/30 شنبهصفرپور لیما - بهنامدرمانگاه اپی لپسی14:0017:0028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/11/02 دوشنبهصفرپور لیما - بهنامدرمانگاه اپی لپسی11:0012:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/11/03 سه شنبهصفرپور لیما - بهناممغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/11/07 شنبهصفرپور لیما - بهنامدرمانگاه اپی لپسی14:0017:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/11/09 دوشنبهصفرپور لیما - بهنامدرمانگاه اپی لپسی11:0012:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/11/10 سه شنبهصفرپور لیما - بهناممغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/11/14 شنبهصفرپور لیما - بهنامدرمانگاه اپی لپسی14:0017:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/11/16 دوشنبهصفرپور لیما - بهنامدرمانگاه اپی لپسی11:0012:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/11/17 سه شنبهصفرپور لیما - بهناممغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/11/21 شنبهصفرپور لیما - بهنامدرمانگاه اپی لپسی14:0017:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/11/23 دوشنبهصفرپور لیما - بهنامدرمانگاه اپی لپسی11:0012:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/11/24 سه شنبهصفرپور لیما - بهناممغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/11/28 شنبهصفرپور لیما - بهنامدرمانگاه اپی لپسی14:0017:0028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/11/30 دوشنبهصفرپور لیما - بهنامدرمانگاه اپی لپسی11:0012:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/12/05 شنبهصفرپور لیما - بهنامدرمانگاه اپی لپسی14:0017:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/12/07 دوشنبهصفرپور لیما - بهنامدرمانگاه اپی لپسی11:0012:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/12/08 سه شنبهصفرپور لیما - بهناممغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/12/12 شنبهصفرپور لیما - بهنامدرمانگاه اپی لپسی14:0017:0028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/12/14 دوشنبهصفرپور لیما - بهنامدرمانگاه اپی لپسی11:0012:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/12/15 سه شنبهصفرپور لیما - بهناممغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/12/19 شنبهصفرپور لیما - بهنامدرمانگاه اپی لپسی14:0017:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/12/21 دوشنبهصفرپور لیما - بهنامدرمانگاه اپی لپسی11:0012:0028500050400
  دریافت نوبت
  1396/12/22 سه شنبهصفرپور لیما - بهناممغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0028500050400ظرفیت تکمیل
ساعات حضور
 • حضور درمانگاه
  شنبه، سه شنبه 18-14
  دوشنبه 12-11
  يکشنبه 18-14 درمانگاه نوار عصب و عضله
لیست نوبت ها
درباره پزشک