دکتر صفرپور لیما - بهنام

دکتر صفرپور لیما - بهنام

متخصص داخلی اعصاب

 • تخصص
  • داخلی اعصاب
 • رتبۀ علمی
  • متخصص
 • توضیحات سه شنبه و چهارشنيه 18-14
  يکشنبه 18-14 درمانگاه نوار عصب و عضله
 • بخشها
 • آدرس
 • تلفن
 • ایمیل
 • وب سایت /clinics/DrDetails.aspx?Drid=100433
 • نوبت های درمانگاه
  تاریخ
  روز
  پزشک
  کلینیک
  شروع
  پایان
  مبلغ ویزیت
  قیمت بیمه ای
  دریافت نوبت
  1395/10/28 سه شنبهصفرپور لیما - بهناممغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0013200039600ظرفیت تکمیل
  1395/10/29 چهارشنبهصفرپور لیما - بهناممغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0013200039600ظرفیت تکمیل
  1395/11/05 سه شنبهصفرپور لیما - بهناممغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0013200039600ظرفیت تکمیل
  1395/11/12 سه شنبهصفرپور لیما - بهناممغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0013200039600ظرفیت تکمیل
  1395/11/13 چهارشنبهصفرپور لیما - بهناممغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0013200039600ظرفیت تکمیل
  1395/11/19 سه شنبهصفرپور لیما - بهناممغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0013200039600ظرفیت تکمیل
  1395/11/20 چهارشنبهصفرپور لیما - بهناممغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0013200039600ظرفیت تکمیل
  1395/11/26 سه شنبهصفرپور لیما - بهناممغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0013200039600ظرفیت تکمیل
  1395/11/27 چهارشنبهصفرپور لیما - بهناممغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0013200039600ظرفیت تکمیل
  1395/12/03 سه شنبهصفرپور لیما - بهناممغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0013200039600ظرفیت تکمیل
  1395/12/04 چهارشنبهصفرپور لیما - بهناممغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0013200039600ظرفیت تکمیل
  1395/12/10 سه شنبهصفرپور لیما - بهناممغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0013200039600ظرفیت تکمیل
  1395/12/11 چهارشنبهصفرپور لیما - بهناممغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0013200039600ظرفیت تکمیل
  1395/12/17 سه شنبهصفرپور لیما - بهناممغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0013200039600ظرفیت تکمیل
  1395/12/18 چهارشنبهصفرپور لیما - بهناممغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0013200039600ظرفیت تکمیل
  1395/12/24 سه شنبهصفرپور لیما - بهناممغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0013200039600
  دریافت نوبت
  1395/12/25 چهارشنبهصفرپور لیما - بهناممغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0013200039600
  دریافت نوبت
ساعات حضور
 • حضور درمانگاه
  سه شنبه و چهارشنيه 18-14
  يکشنبه 18-14 درمانگاه نوار عصب و عضله
لیست نوبت ها
درباره پزشک