دکتر صفرپور لیما - بهنام

دکتر صفرپور لیما - بهنام

استادیار فوق تخصص تمام وقت داخلی اعصاب

 • تخصص
  • داخلی اعصاب
 • رتبۀ علمی
  • استادیار فوق تخصص تمام وقت
 • توضیحات شنبه، سه شنبه 18-14
  دوشنبه 12-11
  يکشنبه 18-14 درمانگاه نوار عصب و عضله
 • بخشها
 • آدرس
 • تلفن
 • ایمیل
 • وب سایت /clinics/DrDetails.aspx?Drid=100433
 • نوبت های درمانگاه
  تاریخ 
  روز 
  پزشک 
  کلینیک 
  شروع 
  پایان 
  مبلغ ویزیت 
  قیمت بیمه ای 
  دریافت نوبت 
  1396/11/30 دوشنبهصفرپور لیما - بهنامدرمانگاه اپی لپسی11:0012:0028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/12/05 شنبهصفرپور لیما - بهنامدرمانگاه اپی لپسی14:0017:0028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/12/07 دوشنبهصفرپور لیما - بهنامدرمانگاه اپی لپسی11:0012:0028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/12/08 سه شنبهصفرپور لیما - بهناممغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/12/12 شنبهصفرپور لیما - بهنامدرمانگاه اپی لپسی14:0017:0028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/12/14 دوشنبهصفرپور لیما - بهنامدرمانگاه اپی لپسی11:0012:0028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/12/15 سه شنبهصفرپور لیما - بهناممغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/12/19 شنبهصفرپور لیما - بهنامدرمانگاه اپی لپسی14:0017:0028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/12/21 دوشنبهصفرپور لیما - بهنامدرمانگاه اپی لپسی11:0012:0028500050400ظرفیت تکمیل
  1396/12/22 سه شنبهصفرپور لیما - بهناممغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0028500050400ظرفیت تکمیل
  1397/01/18 شنبهصفرپور لیما - بهنامدرمانگاه اپی لپسی14:0017:0028500050400ظرفیت تکمیل
  1397/02/01 شنبهصفرپور لیما - بهنامدرمانگاه اپی لپسی14:0017:0028500050400ظرفیت تکمیل
  1397/02/08 شنبهصفرپور لیما - بهنامدرمانگاه اپی لپسی14:0017:0028500050400ظرفیت تکمیل
  1397/02/15 شنبهصفرپور لیما - بهنامدرمانگاه اپی لپسی14:0017:0028500050400ظرفیت تکمیل
  1397/02/22 شنبهصفرپور لیما - بهنامدرمانگاه اپی لپسی14:0017:0028500050400ظرفیت تکمیل
  1397/02/29 شنبهصفرپور لیما - بهنامدرمانگاه اپی لپسی14:0017:0028500050400
  دریافت نوبت
  1397/03/05 شنبهصفرپور لیما - بهنامدرمانگاه اپی لپسی14:0017:0028500050400
  دریافت نوبت
  1397/03/12 شنبهصفرپور لیما - بهنامدرمانگاه اپی لپسی14:0017:0028500050400ظرفیت تکمیل
  1397/03/19 شنبهصفرپور لیما - بهنامدرمانگاه اپی لپسی14:0017:0028500050400ظرفیت تکمیل
  1397/03/26 شنبهصفرپور لیما - بهنامدرمانگاه اپی لپسی14:0017:0028500050400ظرفیت تکمیل
ساعات حضور
 • حضور درمانگاه
  شنبه، سه شنبه 18-14
  دوشنبه 12-11
  يکشنبه 18-14 درمانگاه نوار عصب و عضله
لیست نوبت ها
درباره پزشک