دکتر صفرپور لیما - بهنام

دکتر صفرپور لیما - بهنام

متخصص داخلی اعصاب

 • تخصص
  • داخلی اعصاب
 • رتبۀ علمی
  • متخصص
 • توضیحات سه شنبه و چهارشنيه 18-14
  يکشنبه 18-14 درمانگاه نوار عصب و عضله
 • بخشها
 • آدرس
 • تلفن
 • ایمیل
 • وب سایت /clinics/DrDetails.aspx?Drid=100433
 • نوبت های درمانگاه
  تاریخ
  روز
  پزشک
  کلینیک
  شروع
  پایان
  مبلغ ویزیت
  قیمت بیمه ای
  دریافت نوبت
  1396/03/06 شنبهصفرپور لیما - بهناممغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0013200039600ظرفیت تکمیل
  1396/03/09 سه شنبهصفرپور لیما - بهناممغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0013200039600ظرفیت تکمیل
  1396/03/10 چهارشنبهصفرپور لیما - بهنامدرمانگاه اپی لپسی14:0017:0013200039600ظرفیت تکمیل
  1396/03/23 سه شنبهصفرپور لیما - بهناممغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0013200039600ظرفیت تکمیل
  1396/03/24 چهارشنبهصفرپور لیما - بهنامدرمانگاه اپی لپسی14:0017:0013200039600ظرفیت تکمیل
  1396/03/30 سه شنبهصفرپور لیما - بهناممغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0013200039600ظرفیت تکمیل
  1396/03/31 چهارشنبهصفرپور لیما - بهنامدرمانگاه اپی لپسی14:0017:0013200039600ظرفیت تکمیل
  1396/04/07 چهارشنبهصفرپور لیما - بهنامدرمانگاه اپی لپسی14:0017:0013200039600ظرفیت تکمیل
  1396/04/13 سه شنبهصفرپور لیما - بهناممغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0013200039600ظرفیت تکمیل
  1396/04/14 چهارشنبهصفرپور لیما - بهنامدرمانگاه اپی لپسی14:0017:0013200039600ظرفیت تکمیل
  1396/04/20 سه شنبهصفرپور لیما - بهناممغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0013200039600ظرفیت تکمیل
  1396/04/21 چهارشنبهصفرپور لیما - بهنامدرمانگاه اپی لپسی14:0017:0013200039600ظرفیت تکمیل
  1396/04/27 سه شنبهصفرپور لیما - بهناممغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0013200039600ظرفیت تکمیل
  1396/04/28 چهارشنبهصفرپور لیما - بهنامدرمانگاه اپی لپسی14:0017:0013200039600ظرفیت تکمیل
  1396/05/03 سه شنبهصفرپور لیما - بهناممغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0013200039600ظرفیت تکمیل
  1396/05/04 چهارشنبهصفرپور لیما - بهنامدرمانگاه اپی لپسی14:0017:0013200039600ظرفیت تکمیل
  1396/05/10 سه شنبهصفرپور لیما - بهناممغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0013200039600ظرفیت تکمیل
  1396/05/11 چهارشنبهصفرپور لیما - بهنامدرمانگاه اپی لپسی14:0017:0013200039600
  دریافت نوبت
  1396/05/17 سه شنبهصفرپور لیما - بهناممغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0013200039600ظرفیت تکمیل
  1396/05/18 چهارشنبهصفرپور لیما - بهنامدرمانگاه اپی لپسی14:0017:0013200039600
  دریافت نوبت
  1396/05/24 سه شنبهصفرپور لیما - بهناممغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0013200039600ظرفیت تکمیل
  1396/05/25 چهارشنبهصفرپور لیما - بهنامدرمانگاه اپی لپسی14:0017:0013200039600ظرفیت تکمیل
  1396/05/31 سه شنبهصفرپور لیما - بهناممغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0013200039600ظرفیت تکمیل
  1396/06/01 چهارشنبهصفرپور لیما - بهنامدرمانگاه اپی لپسی14:0017:0013200039600
  دریافت نوبت
  1396/06/07 سه شنبهصفرپور لیما - بهناممغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0013200039600ظرفیت تکمیل
  1396/06/08 چهارشنبهصفرپور لیما - بهنامدرمانگاه اپی لپسی14:0017:0013200039600
  دریافت نوبت
  1396/06/14 سه شنبهصفرپور لیما - بهناممغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0013200039600ظرفیت تکمیل
  1396/06/15 چهارشنبهصفرپور لیما - بهنامدرمانگاه اپی لپسی14:0017:0013200039600
  دریافت نوبت
  1396/06/21 سه شنبهصفرپور لیما - بهناممغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0013200039600ظرفیت تکمیل
  1396/06/22 چهارشنبهصفرپور لیما - بهنامدرمانگاه اپی لپسی14:0017:0013200039600
  دریافت نوبت
  1396/06/28 سه شنبهصفرپور لیما - بهناممغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0013200039600ظرفیت تکمیل
  1396/06/29 چهارشنبهصفرپور لیما - بهنامدرمانگاه اپی لپسی14:0017:0013200039600
  دریافت نوبت
ساعات حضور
 • حضور درمانگاه
  سه شنبه و چهارشنيه 18-14
  يکشنبه 18-14 درمانگاه نوار عصب و عضله
لیست نوبت ها
درباره پزشک