دکتر صفرپور لیما - بهنام

دکتر صفرپور لیما - بهنام

متخصص داخلی اعصاب

 • تخصص
  • داخلی اعصاب
 • رتبۀ علمی
  • متخصص
 • توضیحات سه شنبه و چهارشنيه 18-14
  يکشنبه 18-14 درمانگاه نوار عصب و عضله
 • بخشها
 • آدرس
 • تلفن
 • ایمیل
 • وب سایت /clinics/DrDetails.aspx?Drid=100433
 • نوبت های درمانگاه
  تاریخ
  روز
  پزشک
  کلینیک
  شروع
  پایان
  مبلغ ویزیت
  قیمت بیمه ای
  دریافت نوبت
  1396/04/31 شنبهصفرپور لیما - بهناممغز و اعصاب - درمانگاه14:0016:0013900041700ظرفیت تکمیل
  1396/05/03 سه شنبهصفرپور لیما - بهناممغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0013900041700ظرفیت تکمیل
  1396/05/04 چهارشنبهصفرپور لیما - بهنامدرمانگاه اپی لپسی14:0017:0013900041700ظرفیت تکمیل
  1396/05/07 شنبهصفرپور لیما - بهناممغز و اعصاب - درمانگاه14:0016:0013900041700ظرفیت تکمیل
  1396/05/10 سه شنبهصفرپور لیما - بهناممغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0013900041700ظرفیت تکمیل
  1396/05/11 چهارشنبهصفرپور لیما - بهنامدرمانگاه اپی لپسی14:0017:0013900041700ظرفیت تکمیل
  1396/05/14 شنبهصفرپور لیما - بهناممغز و اعصاب - درمانگاه14:0016:0013900041700ظرفیت تکمیل
  1396/05/17 سه شنبهصفرپور لیما - بهناممغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0013900041700ظرفیت تکمیل
  1396/05/18 چهارشنبهصفرپور لیما - بهنامدرمانگاه اپی لپسی14:0017:0013900041700ظرفیت تکمیل
  1396/05/21 شنبهصفرپور لیما - بهناممغز و اعصاب - درمانگاه14:0016:0013900041700ظرفیت تکمیل
  1396/05/24 سه شنبهصفرپور لیما - بهناممغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0013900041700ظرفیت تکمیل
  1396/05/25 چهارشنبهصفرپور لیما - بهنامدرمانگاه اپی لپسی14:0017:0013900041700ظرفیت تکمیل
  1396/05/28 شنبهصفرپور لیما - بهناممغز و اعصاب - درمانگاه14:0016:0013900041700ظرفیت تکمیل
  1396/05/31 سه شنبهصفرپور لیما - بهناممغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0013900041700ظرفیت تکمیل
  1396/06/01 چهارشنبهصفرپور لیما - بهنامدرمانگاه اپی لپسی14:0017:0013900041700ظرفیت تکمیل
  1396/06/04 شنبهصفرپور لیما - بهناممغز و اعصاب - درمانگاه14:0016:0013900041700ظرفیت تکمیل
  1396/06/07 سه شنبهصفرپور لیما - بهناممغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0013900041700ظرفیت تکمیل
  1396/06/08 چهارشنبهصفرپور لیما - بهنامدرمانگاه اپی لپسی14:0017:0013900041700ظرفیت تکمیل
  1396/06/28 سه شنبهصفرپور لیما - بهناممغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0013900041700ظرفیت تکمیل
  1396/06/29 چهارشنبهصفرپور لیما - بهنامدرمانگاه اپی لپسی14:0017:0013900041700ظرفیت تکمیل
  1396/07/01 شنبهصفرپور لیما - بهناممغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0013900041700ظرفیت تکمیل
  1396/07/04 سه شنبهصفرپور لیما - بهناممغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0013900041700ظرفیت تکمیل
  1396/07/05 چهارشنبهصفرپور لیما - بهنامدرمانگاه اپی لپسی14:0017:0013900041700ظرفیت تکمیل
  1396/07/11 سه شنبهصفرپور لیما - بهناممغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0013900041700ظرفیت تکمیل
  1396/07/12 چهارشنبهصفرپور لیما - بهنامدرمانگاه اپی لپسی14:0017:0013900041700ظرفیت تکمیل
  1396/07/15 شنبهصفرپور لیما - بهناممغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0013900041700ظرفیت تکمیل
  1396/07/18 سه شنبهصفرپور لیما - بهناممغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0013900041700ظرفیت تکمیل
  1396/07/19 چهارشنبهصفرپور لیما - بهنامدرمانگاه اپی لپسی14:0017:0013900041700ظرفیت تکمیل
  1396/07/22 شنبهصفرپور لیما - بهناممغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0013900041700ظرفیت تکمیل
  1396/07/25 سه شنبهصفرپور لیما - بهناممغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0013900041700ظرفیت تکمیل
  1396/07/26 چهارشنبهصفرپور لیما - بهنامدرمانگاه اپی لپسی14:0017:0013900041700ظرفیت تکمیل
  1396/07/29 شنبهصفرپور لیما - بهناممغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0013900041700ظرفیت تکمیل
  1396/08/02 سه شنبهصفرپور لیما - بهناممغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0013900041700ظرفیت تکمیل
  1396/08/03 چهارشنبهصفرپور لیما - بهنامدرمانگاه اپی لپسی14:0017:0013900041700ظرفیت تکمیل
  1396/08/06 شنبهصفرپور لیما - بهناممغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0013900041700ظرفیت تکمیل
  1396/08/09 سه شنبهصفرپور لیما - بهناممغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0013900041700ظرفیت تکمیل
  1396/08/10 چهارشنبهصفرپور لیما - بهنامدرمانگاه اپی لپسی14:0017:0013900041700ظرفیت تکمیل
  1396/08/13 شنبهصفرپور لیما - بهناممغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0013900041700ظرفیت تکمیل
  1396/08/16 سه شنبهصفرپور لیما - بهناممغز و اعصاب - درمانگاه14:0016:0013900041700ظرفیت تکمیل
  1396/08/17 چهارشنبهصفرپور لیما - بهنامدرمانگاه اپی لپسی14:0017:0013900041700ظرفیت تکمیل
  1396/08/20 شنبهصفرپور لیما - بهناممغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0013900041700ظرفیت تکمیل
  1396/08/23 سه شنبهصفرپور لیما - بهناممغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0013900041700ظرفیت تکمیل
  1396/08/24 چهارشنبهصفرپور لیما - بهنامدرمانگاه اپی لپسی14:0017:0013900041700ظرفیت تکمیل
  1396/08/27 شنبهصفرپور لیما - بهناممغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0013900041700
  دریافت نوبت
  1396/08/30 سه شنبهصفرپور لیما - بهناممغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0013900041700
  دریافت نوبت
  1396/09/01 چهارشنبهصفرپور لیما - بهنامدرمانگاه اپی لپسی14:0017:0013900041700ظرفیت تکمیل
  1396/09/04 شنبهصفرپور لیما - بهناممغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0013900041700ظرفیت تکمیل
  1396/09/07 سه شنبهصفرپور لیما - بهناممغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0013900041700
  دریافت نوبت
  1396/09/08 چهارشنبهصفرپور لیما - بهنامدرمانگاه اپی لپسی14:0017:0013900041700ظرفیت تکمیل
  1396/09/11 شنبهصفرپور لیما - بهناممغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0013900041700
  دریافت نوبت
  1396/09/14 سه شنبهصفرپور لیما - بهناممغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0013900041700
  دریافت نوبت
  1396/09/18 شنبهصفرپور لیما - بهناممغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0013900041700
  دریافت نوبت
  1396/09/21 سه شنبهصفرپور لیما - بهناممغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0013900041700
  دریافت نوبت
  1396/09/22 چهارشنبهصفرپور لیما - بهنامدرمانگاه اپی لپسی14:0017:0013900041700ظرفیت تکمیل
  1396/09/25 شنبهصفرپور لیما - بهناممغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0013900041700
  دریافت نوبت
  1396/09/28 سه شنبهصفرپور لیما - بهناممغز و اعصاب - درمانگاه14:0017:0013900041700
  دریافت نوبت
  1396/09/29 چهارشنبهصفرپور لیما - بهنامدرمانگاه اپی لپسی14:0017:0013900041700ظرفیت تکمیل
ساعات حضور
 • حضور درمانگاه
  سه شنبه و چهارشنيه 18-14
  يکشنبه 18-14 درمانگاه نوار عصب و عضله
لیست نوبت ها
درباره پزشک