مشاهدۀ جواب پاراکلینیک

برای دریافت نتیجۀ پاراکلینیکها باید کد پذیرش و گذرواژه (رمز عبور) را از بیمارستان دریافت نمایید

چنانچه صورتحساب مربوط به خدمات پرداخت نشده باشد امکان دریافت نتایج وجود ندارد

نام کاربری (کد پذیرش):
رمز عبور: