آندوسكوپي

آندوسكوپي

زیر زمین

اقدامات لازم دررابطه با بيماريهاي گوارشي دراين واحدانجام مي شود

 • ریاست بخش
 • معاون آموزشی بخش
 • سرپرستار آقای جلال امامی پور مطلقیان
 • تعداد تخت 0
 • مشخصه های بارز بخش کليه اقدامات دراين واحد تحت بيهوشي وزير نظر اتند بيهوشي انجام مي پذيرد
 • خدمات تخصصی ارائه شونده در بخش آندوسکوپي ،کولونوسکوپي، پوليپکتومي، پيگ گذاري، اسکلروتراپي ،سيگموئيدسکوپي
 • چشم انداز: (برنامه های آتی) درصورت خريد سي آرم ercp انجام خواهد شد
 • تلفنهای داخلی 2268
 • اساتید و پزشکان بخش
  Medinova Services
  دکتر ملک پور - حبیب

  استادیار فوق تخصص تمام وقت گوارش

  اطلاعات بیشتر
  Medinova Services
  دکتر فرقانی - فروغ

  استادیار فوق تخصص تمام وقت گوارش

  اطلاعات بیشتر
  Medinova Services
  دکتر ایرانشاهی - مجید

  استادیار فوق تخصص تمام وقت گوارش

  اطلاعات بیشتر
  Medinova Services
  دکتر شریف زاده - مهدی

  استادیار فوق تخصص گوارش

  اطلاعات بیشتر
  Medinova Services
  دکتر فروتن - مژگان

  دانشیار فوق تخصص گوارش

  اطلاعات بیشتر