ارتوپدی

ارتوپدی

طبقه چهارم

اين بخش داراي بخش هاي بستري ارتوپدي مردان و زنان در مجموع 64 تخت (ارتوپدي مردان48 تخت وارتوپدي زنان 16تخت)مي باشد. درمانگاه فعال ارتوپدي هر روز در دو شيفت صبح و عصر داير ميباشد. اتاق عمل ارتوپدي هر روزه فعال است.

سايت دفتر گروه ارتوپدي:
Orthopaedic.sbmu.ac.ir

 • ریاست بخش
 • معاون آموزشی بخش
 • سرپرستار آقای ابوالفضل الهی / خانم معصومه ذوالفقاری
 • تعداد تخت 64
 • مشخصه های بارز بخش -استفاده از روش هاي تصويربرداري و وسايل اتاق عمل ارتوپدي به روز در اين مرکز
  -استفاده از ايمپلنت هاي نوين در درمان بيماران و روش هاي به روز درمان شکستگي ها و ارتروزها
 • خدمات تخصصی ارائه شونده در بخش -درمان تعويض مفصل زانو، هيپ و شانه ناشي از تروما يا ارتروز
  -درمان انواع شکستگي ها در زمينه تروما
  -درمان ارتروسکوپيک تروماهاي ورزشي مفاصل مختلف
  -درمان ناهنجاري هاي مادرزادي
 • چشم انداز: (برنامه های آتی) -راه اندازي رشته فلوشيپ هيپ
  -به روز کردن بيشتر وسايل اتاق عمل و وسايل جراحي
  -تجهيز وسايل درمان تروماي ورزشي
  -افزايش مقالات وکتب تحقيقاتي اموزشي
  -افزايش تختهاي بستري بيماران و اتاق عمل ارتوپدي
 • تلفنهای داخلی مردان: 2500-2501-2498 زنان:2401-2402
 • اساتید و پزشکان بخش
  Medinova Services
  دکتر امامی - محمد

  استادیار متخصص ارتوپدی

  اطلاعات بیشتر
  Medinova Services
  دکتر کاظمیان - غلامحسین

  دانشیار متخصص ارتوپدی

  اطلاعات بیشتر
  Medinova Services
  دکتر منافی راثی - علیرضا

  دانشیار متخصص تمام وقت ارتوپدی

  اطلاعات بیشتر
  Medinova Services
  دکتر عموزاده عمرانی - فرزاد

  استادیار متخصص تمام وقت ارتوپدی

  اطلاعات بیشتر
  Medinova Services
  دکتر توکلی دارستانی - رضا

  دانشیار متخصص ارتوپدی

  اطلاعات بیشتر
  Medinova Services
  دکتر سرزعیم - محمدمهدی

  متخصص ارتوپدی

  اطلاعات بیشتر
  Medinova Services
  دکتر سرخابی - مسعود

  متخصص ارتوپدی

  اطلاعات بیشتر