کودکان

کودکان

طبقه هفتم

بخش اطفال شامل 12 تخت بستري مي باشد که در زمينه تخصص هاي هماتولوژي اطفال – عفوني اطفال – غدداطفال – نورولوژي اطفال و نفرولوژي اطفال به بيماران خدمات مي رساند.

 • ریاست بخش
 • معاون آموزشی بخش
 • سرپرستار خانم اعظم مومنی
 • تعداد تخت 12
 • مشخصه های بارز بخش در اين بخش پونکسيون مغز استخوان و تزريق شيمي درماني داخل نخاعي با بيهوشي براي کودکان مبتلا به سرطان خون ارايه مي شود.
 • خدمات تخصصی ارائه شونده در بخش امکان ارايه خدمات نورولوژي به اطفال داراي مشکل در اين زمينه
  امکان ارايه خدمات هماتولوژي به اطفال داراي مشکلات خوني
  امکان ارايه خدمات غدد به اطفال داراي مشکلات اندوکريني
  امکان ارايه خدمات نفرولوژي به اطفال داراي مشکلات کليوي
  امکان ارايه خدمات عفوني به اطفال داراي مشکلات عفوني
 • چشم انداز: (برنامه های آتی) توسعه بخش درزمينه افزايش تعداد تخت بستري
  راه اندازي PICU
 • تلفنهای داخلی 2578 - 2579
 • اساتید و پزشکان بخش
  Medinova Services
  دکتر رادفر - میترا

  استادیار فوق تخصص اطفال

  اطلاعات بیشتر
  Medinova Services
  دکتر نوری صفا - محمود

  استادیار متخصص اطفال

  اطلاعات بیشتر
  Medinova Services
  دکتر حسینی طباطبایی - محمد تقی

  دانشیار فوق متخصص تمام وقت کلیه اطفال

  اطلاعات بیشتر
  Medinova Services
  دکتر شیروانی - فریبا

  دانشیار فوق تخصص عفونی اطفال

  اطلاعات بیشتر
  Medinova Services
  دکتر هاشمیه - مژگان

  دانشیار فوق متخصص تمام وقت اطفال

  اطلاعات بیشتر
  Medinova Services
  دکتر جعفری - نرجس

  استادیار فوق تخصص تمام وقت نورولوژی اطفال

  اطلاعات بیشتر
  Medinova Services
  دکتر مصلی نژاد - آسیه

  استادیار فوق تخصص تمام وقت غدد اطفال

  اطلاعات بیشتر